Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del text de diferents cartes aprovades pel Ple municipal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sabadell. Gabinet de l'Alcaldia

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2016, va adoptar, entre d'altres, els següents acords:

"PRIMER.- Aprovar inicialment el text de les cartes de servei de Biblioteques Municipals; Sabadell Atenció Ciutadana;Serveis Socials Bàsics; Xarxa de les Escoles Bressol Municipals; Esports; Mobilitat urbana; Espai Públic i Cementiri, ques'adjunta com a annex.

SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública juntament amb el projecte de cartes de servei per un termini detrenta dies, de conformitat amb el que disposa l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local i l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local deCatalunya, transcorregut el qual sense haver-se formulat reclamacions i suggeriments, quedarà aprovat definitivamentsense necessitat d'adoptar cap altre acord de manera expressa.

TERCER.- Facultar a l'alcalde-president o regidor en qui delegui o tingui delegat, perquè subscrigui tots els documentsque fossin necessaris per a l'efectivitat dels precedents acords."

Acords que es fan públics per a coneixement general. L'expedient es podrà examinar a les dependències del Servei deTransparència i Organització (Rambla, 69) de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, transparencia@ajsabadell.cat aixícom a la web municipal https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/CartesServeis_cat.asp i mitjançant la publicaciód'aquest edicte al tauler d'Edictes de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Sabadell.

Sabadell, 7 de setembre de 2016

L'alcalde, Juli Fernàndez i Olivares