Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Subvencions del Departament de Salut
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sabadell

ANUNCI

La Junta de Govern Local, de 27 de marc de 2009, va aprovar les Bases reguladores específiques d'atorgament desubvencions del departament de Salut per a projectes i activitats que tinguin per objectiu promoure i protegir la salut imillorar la qualitat de vida de la població de Sabadell, (BOP Núm. 81, de 4 d'abril de 2009).

Aquestes bases han estat modificades pel Ple de 9 de desembre de 2009 (Decret 1308/2010), pel Ple municipal de 4 de gener de 2011 (Decret 1536/2011), pel Ple de 5 de gener de 2012 (Decret 1342/2012) i pel Ple de 4 de març de 2014així com la seva refosa en un text únic amb les modificacions incorporades.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 4 d'abril de 2016 ha aprovat la convocatòria pública de subvencions del Servei de Salut per al 2016, amb un termini de presentació de sol·licituds de subvenció fins el 20 de maig de 2016.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 11 de juliol de 2016, ha resolt la convocatòria de Subvencions del Serveide Salut per al any 2016, per a projectes i activitats que tinguin per objectiu promoure i protegir la salut i millorar laqualitat de vida de la població de Sabadell.

En compliment d'allò establert a l'article 18.1 en relació amb l'article 18.3.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,General de subvencions, i l'article 16.3.c) de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Sabadell, es fanpubliques per al general coneixement les subvencions atorgades d'import igual o superior a 3.000,00 EUR, en elstermes previstos a l'article 30.3 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, segons el següent detall:

Convocatòria 2016CVSA00001

Partida pressupostària: 350/3110/48900

Beneficiari: Associació Salut Mental Sabadell

NIF: G60965233

Import subvenció: 10.500 EUR

Projecte: Programa anual d'activitats 2016

Convocatòria 2016CVSA00001

Partida pressupostària: 350/3110/48900

Beneficiari: Fundació Privada AVAN

NIF: G63930499

Import subvenció: 3.500 EUR

Projecte: Programa anual d'activitats 2016: Atenció psicosocial

Convocatòria 2016CVSA00001

Partida pressupostària: 350/3110/48900

Beneficiari: ETHOS

NIF: G64386048

Import subvenció: 5.500 EUR

Projecte: Programa anual d'activitats 2016

El pagament de les esmentades subvencions es farà efectiu en dos terminis, segons estableix la clàusula onzena de lesvases reguladores específiques:

- Un primer pagament del 80% de l'import de la subvenció, prèvia presentació del document d'acceptació.- El pagament del 20% restant, quan s'hagi justificat correctament la realització del projecte o activitat subvencionada.

La forma i el termini de la justificació la realització del projecte o activitat d'acord amb les quantitats rebudes serà tal icom estableix la clàusula dotzena de les bases reguladores específiques per a l'atorgament de subvencions a projectes i activitats que tinguin per objectiu promoure i protegir la salut i millorar la qualitat de vida de la població de Sabadell. E

Sabadell, 6 de setembre de 2016

El tinent d'alcalde de l'Àrea d'Acció Social, Joan Berlanga Sarraseca