Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Adjudicació del contracte de servei Centre Obert-Entorn Jove
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Premià de Mar

ANUNCI de l'Ajuntament de Premià de Mar d'adjudicació del contracte de servei Centre Obert ? Entorn Jove

1. Poder Adjudicador.

1.1. Nom, direccions i punts de contacte.

a) Ens local: Ajuntament de Premià de Mar.

b) Servei contractant: Unitat de Contractació.

c) Número d'expedient: C174-2016-1046.

d) Correu electrònic: contractacio@premiademar.cat.

e) Perfil del contractant: www.premiademar.cat.

2. Objecte del contracte.

2.1. Tipus de contracte: Contracte administratiu de servei.

2.2. Objecte del contracte: Servei Centre Obert com a servei de funcionament diürn, i de caire obert que realitza tasquessocioeducatives, preventives amb la finalitat d'evitar el deteriorament de les situacions de risc, donar suport, estimular ipotenciar l'estructuració, el desenvolupament de l'infant, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i de lleure,que permeti l'atenció individual i en grup d'aquest col·lectius. Servei de Casal d'estiu per els usuaris de l'Entorn Jove, mesos de juliol i agost.

2.3. Codi CPV:

- 85311300-5 Serveis de benestar social proporcionats a nens i joves.

- 55524000-9 Serveis de subministrament de menjars per a escoles.

2.4. Anunci de licitació: En el Butlletí Oficial de la Província de la Diputació de Barcelona.

2.5. Data de publicació de l'anunci de licitació: 9 de juny del 2016.

3. Tramitació i procediment.

3.1. Tramitació: ordinària.

3.2. Procediment: Obert.

4. Pressupost base de licitació.

4.1. Import net: 139.467.34 EUR.

5. Adjudicació:

5.1. Data adjudicació: 7 de setembre de 2016.

5.2. Adjudicatari: SERSA, SERVEIS SOCIALS I ADMINISTRATIUS, S.C.C.L.

5.3. Import d'adjudicació net: 137.040,80 EUR.Premià de Mar, 13 de setembre de 2016

L'alcalde, Miquel Buch Moya