Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació de pressupost 2/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Pla del Penedès

ANUNCI

Aprovat inicialment en sessió ordinària del Ple d'aquest Ajuntament de data 12 de setembre de 2016, la modificaciónúmero 2/2016 del pressupost municipal, amb la modalitat de modificació del Pressupost de despeses per mitjà de nousingressos i romanent líquid de tresoreria, conforme al previst a l'article 169 del Text Refós de la llei Reguladorad'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20d'abril, s'exposa al públic l'expedient i la documentació preceptiva, pel termini de quinze dies a comptar del següent alde la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, a l'efecte de possibles reclamacions i al·legacions.

De conformitat amb l'acord adoptat es considerarà definitivament aprovat, si durant el citat termini no es presentenreclamacions, sent la modificació la següent:

1er.- Els Suplements i habilitacions que s'acorden són els següents:

Partida

Concepte

Prev. Inicial

Modificació

Prev. Definitiva

12000/1532

Dev. Paga extra 2012 agutzil

9.141,30

880,00

10.021,30

12000/920

Dev. Paga extra 2012 serv.grals.

34.066,34

3.552,00

37.618,34

13000/1532

Dev. Paga extra 2012 brigada

27.172,32

1.523,00

28.695,32

13000/320

Dev. Paga extra 2012 llar infants

47.334,70

2.742,00

50.076,70

13100/231

Dinamitzador gent gran

0,00

26.000,00

26.000,00

13100/312

Dev. Paga extra 2012 consultori

7.909,02

272,00

8.181,02

21300/340

Manteniment inst.esportives

2.500,00

4.550,00

7.050,00

22000/920

Llibres actes plens

2.000,00

835,00

2.835,00

22699/241

Programador activitats turístiques

0,00

4.000,00

4.000,00

22699/330

Jornades culturals I anem al teatre

0,00

700,00

700,00

46100/330

Conveni parlem-ne

0,00

1.700,00

1.700,00

46501/231

Conveni Caritas

0,00

2.200,00

2.200,00

48901/321

Subvenció AMPA activit. extra

4.500,00

2.100,00

6.600,00

60000/1532

Arranjament camins

0,00

5.000,00

5.000,00

61000/1532

Arranjament aigua camí Corral del M.

0,00

16.600,00

16.600,00

62300/160

Pou bombeig, col·lector i escomesa

0,00

38.000,00

38.000,00

62500/1532

Senyalització carrers i altres 0,00

5.000,00

5.000,00

62501/1532

Jardineres i tanca carrer Sant Jordi

0,00

3.500,00

3.500,00

62500/1621

Compra contenidors

0,00

1.000,00

1.000,00

62500/320

Rentaplats escola bressol

0,00

312,00

312,00

62501/320

Descalcificador escola bressol

0,00

1.993,00

1.993,00

62500/340

Vinil glaç bar poliesportiu

0,00

1.500,00

1.500,00

62500/920

Càmera vídeo Plens

0,00

224,00

224,00

62600/920

Adquisició material informàtic

0,00

2.200,00

2.200,00

63200/410

Rehabilitació centre agrícola

0,00

45.000,00

45.000,00

63201/340

Reforma coberta poliesportiu

0,00

19.045,00

19.045,00

TOTAL MODF. DESPESES

134.623,68

190.428,00

325.051,68

2on.- Respecte a l'estat d'ingressos, els conceptes del Pressupost d'ingressos quedaran de la següent manera:

Concepte

Denominació

Prev. Inicial

Modificació

Prev. Definitiva46103

Diputació dinamitzador de la gent gran 0,00

12.824,00

12.824,00

46104

Diputació programador act. Turístiques 0,00

4.000,00

4.000,00

46200

Ajuntaments dinamitzador gent gran

0,00

9.618,00

9.618,00

76200

Sub. Dipt. Centre agrícola

0,00

44.060,00

44.060,00

87000

Romanent de tresoreria

0,00

119.926,00

119.926,00

TOTAL NOUS INGRESSOS

0,00

190.428,00

190.428,00Divendres, 23 de setembre de 2016

3er.- Sotmetre aquest expedient de modificació de crèdits a informació pública pel termini de QUINZE DIES HÀBILSprevi anunci en el BOP i en el Tauler d'Anuncis d'aquesta Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de nopresentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat definitivament. Tot això de conformitat al quepreveuen els articles 169-1, i 177-2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

El Pla del Penedès, 13 de setembre de 2016

L'alcalde acctal., Joan Ramon Tetas