Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació d'Alcaldia
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Molins de Rei

ANUNCI sobre el decret d'Alcaldia número 1234 de data 15/07/2016

A la vila de Molins de Rei,

Joan Ramon Casals i Mata, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 50/2016/AUTOR, que resulta delprocediment tramitat de/d'DELEGACIÓ DE L'ALCALDE, dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en lesconsideracions que tot seguit s'exposen:

Atès que mitjançant decret d'Alcaldia núm. 1081, de 15 de juny de 2015 es van nomenar els Tinents d'Alcalde, òrgansnecessaris de la Corporació.

Atès el que disposen els arts. 23.3 de la LBRL, 55 i 56 del TRLMRLCat. i 47.1 i.2 i, per remissió d'aquest, 44.1 i.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 denovembre, que preveuen que, en els casos d'absència, malaltia o impediment per a l'exercici de les seves funcions,l'Alcalde és substituït pels Tinents d'Alcalde per l'ordre del seu nomenament, sent necessària a aquests efectesdelegació expressa que reuneixi els requisits de l'art. 44.1 i.2 del ROF.

Atès que l'Alcalde ha d'absentar-se del terme municipal des de l'1 al 31 d'agost d'enguany, ambdós inclosos, procedeixdelegar les atribucions pròpies d'aquesta Alcaldia en el Primer Tinent d'Alcalde Sr. Xavi Paz Penche i en el Tinentd'Alcalde, Sr. Ramon Sánchez Gil.

Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la legislació vigent.

DECRETO:

Primer.- Delegar l'exercici de totes les atribucions reservades a l'Alcaldia en:

? Primer Tinent d'Alcalde Sr. Xavi Paz Penche, de l'1 al 21 d'agost de 2016, ambdós inclosos.

? Tinent d'Alcalde, Sr. Ramon Sánchez Gil, del 22 al 31 d'agost de 2016, ambdós inclosos.

Segon.- L'abast d'aquesta delegació comprendrà totes les facultats atribuïdes a l'Alcaldia en els articles de la LRBRJ, idel ROFRJ, així com en la resta de normativa de Règim Local o de caràcter sectorial, comprenent, quant al seu àmbit esrefereix, tots els assumptes que legalment li correspongui conèixer a l'Alcaldia, sense perjudici de les delegacionsactualment concedides.

Tercer.- Les delegacions conferides en aquest decret sortiran a efectes a partir del dia 1 i fins el dia 31 d'agost d'enguany, ambdós inclosos i es farà constar referència expressa al present decret en cada document que es signidurant el període indicat.

Quart.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sentsusceptibles de ser delegades pel seu titular en un altre òrgan o regidor.

Cinquè.- Les resolucions que s'adopten per delegació s'entendran dictades per aquesta Alcaldia com a titular de lacompetència originària, sent els actes administratius executius i gaudint de presumpció de legitimitat.Sisè.- L'òrgan delegat ve obligat a informar l'Alcaldia, de forma detallada, de la gestió de les atribucions que se lideleguen, així com de les resolucions dictades; així mateix, informarà prèviament l'Alcaldia de l'adopció de decisions detranscendència.

Setè.- Traslladar aquest acord als Regidors delegats, a les Direccions de Serveis de les Àrees d'Alcaldia, d'Economia i Serveis Generals, de Sostenibilitat i Territori, de Serveis a les Persones, de Desenvolupament i Promoció EstratègicaE

Local; a Intervenció i a Tresoreria.

CDivendres, 23 de setembre de 2016

Vuitè.- Publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província, i donar-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessióque se celebri.

Molins de Rei, 12 de juliol de 2016

L'alcalde, Joan Ramon Casals Mata

La secretària, Sandra Castelltort i Claramunt