Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del contracte relatiu al servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques en edificis municipals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Mataró

ANUNCI de formalització de contracte

En data del vint-i-dos de març de dos mil setze, s'ha formalitzat el contracte relatiu al servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques en edificis municipals, mitjançant procediment obert (Exp. 175/2015).

L'aprovació d'aquest contracte i la seva adjudicació foren acordats per la Junta de Govern Local de data 7 de març de2016, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL".

El preu del contracte és de fins a 290.912,68 EUR, IVA inclòs.

El contracte tindrà una durada dos anys i podrà prorrogar-se per dos anys més.

Mataró, 14 de setembre de 2016

El regidor delegat de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez Antequera