Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació d'habitatges buits
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Mataró

EDICTE sobre aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació d'habitatges buits

En sessió de 8 de setembre de 2016, el Ple de l'ajuntament de Mataró adoptà els acords d'aprovar inicialmentl'Ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació d'habitatges buits, i elevar a definitiva l'aprovació encas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments.

Per aquest motiu s'inicia un període d'informació pública de trenta dies, des del dia següent al de la publicació delpresent anunci al Butlletí Oficial de la Província, a fi que es pugui aportar per qui interessi reclamacions o suggeriments.També es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat.

El text de l'Ordenança, es pot consultar a www.mataro.cat, apartat l'Urbanisme, Documents en Exposició durant el seuperíode d'exposició.

L'expedient és a disposició de qualsevol interessat, al Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge, Secció d'Habitatge, del'Ajuntament, (c. de Pablo Iglesias, 63, 1r despatx 10) de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Mataró, 12 de setembre de 2016

La regidora delegada dels Serveis d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat i Habitatge, Núria Calpe i Marquet