Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del contracte relatiu al servei de manteniment de les àrees de joc infantils de la ciutat
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Mataró

ANUNCI de formalització de contracte

En data de vint-i-dos de març de dos mil setze, s'ha formalitzat el contracte relatiu al servei de manteniment de les àreesde joc infantils de la ciutat de Mataró, mitjançant procediment obert (Exp. 237/2015).

L'aprovació d'aquest contracte i la seva adjudicació foren acordats per Junta de Govern Local, en data 7 de març de2016, a favor de l'empresa "HPC Ibérica, SA".

El preu del contracte és de fins a 117.064,66 EUR, IVA inclòs.

La durada del contracte serà de dos anys, i podrà prorrogar-se per dos anys més.

Mataró, 13 de setembre de 2016

El regidor delegat de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez Antequera