Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la memòria valorada Substitució nínxols fase 1 cementiri de Malgrat de Mar
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Malgrat de Mar

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de setembre de 2016, adoptà entre d'altres els següents acords:

Primer. Aprovar inicialment la memòria valorada "Substitució ninxols fase 1 cementiri de Malgrat de Mar", redactada pelsserveis tècnics municipals, amb un pressupost de contrata de 74.328,44 EUR, sense IVA (89.937,41 EUR amb l'IVAInclòs).

Segon. Sotmetre a informació pública la referida memòria, mitjançant anuncis a la seu electrònica de l'Ajuntament, aldiari "Ara", al BOP i al DOGC, als efectes que els possibles interessats puguin presentar les reclamacions o al·legacionsque estimin oportunes, dins del termini de trenta dies, comptats des l'endemà de la publicació del present anunci aldarrer diari oficial. En el cas que no es presenti cap reclamació ni al·legació a la referida memòria, aquesta esdevindràaprovada definitivament de forma tàcita.

Malgrat de Mar, 12 de setembre de 2016

L'alcalde, Joan Mercader i Carbó