Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de la memòria valorada anomenada Construcció d'una pista de pàdel a la zona esportiva de Santa Eulàlia de Puig-Oriol
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Lluçà

ANUNCI

Aprovat per resolució de l'alcaldia del dia 3 d'agost del 2016, la memòria valorada anomenada "Construcció d'una pistade pàdel a la zona esportiva de Santa Eulàlia de Puig-Oriol", signada per l'arquitecte tècnic Miquel Sellés Oliva, amb unpressupost d'execució per contracte de 20.025,34 EUR.

S'exposa al públic per un termini de quinze dies mitjançant anunci a publicar en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, en l'e-tauler i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de possibles reclamacions ial·legacions.

Si durant l'esmentat termini no es presenta cap al·legació ni reclamació la memòria valorada quedarà aprovada ambcaràcter definitiu sense necessitat d'adoptar cap altra acord.

Lluçà, 13 de setembre de 2016

L'alcalde, Joan Carles Solé Latorre