Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del projecte d'obres titulat Projecte executiu dels col·lectors del barri del Padró i del carrer del Puig
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de l'Esquirol

ANUNCI

Per acord del Ple de l'Ajuntament de l'Esquirol núm. 028/2016, adoptat en sessió ordinària celebrada el dia 12 desetembre de 2016, s'ha aprovat definitivament el projecte d'obres titulat PROJECTE EXECUTIU DELS COL·LECTORSDEL BARRI DEL PADRÓ I DEL CARRER DEL PUIG, redactat per encàrrec d'aquest Ajuntament per l'enginyer industrialSr. Josep Colomer Oferil (col·legiat COIEIC 6115), i amb un pressupost d'execució per contracta de 1.140.736,84 EUR(IVA vigent inclòs).

En el mateix acord, es resolen les al·legacions formulades contra l'acord d'aprovació inicial, en sentit desestimatori.

De conformitat amb el que estableix l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat perDecret 179/1995, de 13 de juny, es fa públic el referit acord, mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al ButlletíOficial de la Província de Barcelona, al tauler d'edictes de la corporació i a la pàgina web municipal.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs dereposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquestanotificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acord, es podràinterposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, enel termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la present notificació.

En el cas que el recurs de reposició es produís per silenci administratiu ?el qual es produeix pel transcurs d'un mes acomptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposiciódel recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposiciós'entengui desestimant.

L'Esquirol, 13 de setembre de 2016

L'alcalde, Àlex Montanyà i Rifà