Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Ocupació privativa d'un terreny per a la construcció d'una galeria subterrània per al pas de persones entre l'immoble a construir en el solar núm. 90-92-94 del c. Aurora
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Igualada

Qualitat Urbana

EDICTE

Per a coneixement general es fa saber que l'Ajuntament d'Igualada, en la sessió plenària duta a terme el dia 20 desetembre de 2016, va acordar el següent:

Primer. Declarar l'oportunitat de l'ocupació privativa d'una porció de terreny de 58,85 m2 per a la construcció d'unagaleria subterrània per al pas de persones entre l'immoble a construir en el solar assenyalat amb els núm. 90-92-94 delcarrer de l'Aurora i l'aparcament públic de Cal Font.

Segon. Aprovar inicialment els projecte i el plec de clàusules jurídiques i econòmico-administratives per les quals s'ha deregir la concessió per a l'ocupació privativa esmentada en el punt anterior.

Tercer. Sotmetre l'aprovació inicial a informació pública, durant el termini de trenta dies, a comptar de l'endemà de ladarrera inserció de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, la premsa local, el tauler d'edictes de laCasa Consistorial i el tauler d'edictes de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Igualada (www.seu.cat/igualada), perquèles persones interessades puguin formular reclamacions i al·legacions.

Quart. En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord inicial d'aprovació del projecte i el plec de condicions jurídiques ieconòmico-administratives esdevindrà definitiu.

Cinquè. Aprovar la convocatòria de la licitació per a l'atorgament directa de la concessió de referència, si bé l'anunci de la licitació s'ha d'ajornar fins que hagi transcorregut el termini d'informació pública del projecte i el plec, sensereclamacions o al·legacions.

Sisè. Facultar l'alcalde-president per a la realització de les actuacions necessàries per a l'execució d'aquest acord.

Tot això es fa públic als efectes previnguts al punt tercer, fent avinent que es tracta d'un acte de mera tramitació, per laqual cosa no pot ser objecte de recursos, salvat el dret a interposar el que els interessats considerin pertinents.L'expedient pot examinar-se al Departament de Qualitat Urbana de l'Ajuntament d'Igualada (Plaça de l'Ajuntament núm.1, 4a planta; de dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00 hores).

Igualada, 21 de setembre de 2016

L'alcalde, Marc Castells i Berzosa