Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Igualada

Intervenció

ANUNCI

EXPEDIENT: MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2016.

En la Intervenció d'aquest Ajuntament i de conformitat amb el que disposa l'article 169.1 en concordança amb el 177.2del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendeslocals, es troba exposat al públic, per poder ser examinat i fer reclamacions pels interessats, l'expedient de modificacióde crèdit 3/2016 aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 20 de setembre de 2016.

Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004esmentat, i pels motius enumerats en el número 2 de l'article 170, podran examinar l'expedient i presentar reclamacionsamb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hàbils a partir del següent hàbil des de la data depublicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

b) Oficina de presentació de reclamacions: Registre General

c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l'Ajuntament.

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitatde nou acord.

Igualada, 21 de setembre de 2016

L'alcalde, Marc Castells i Berzosa