Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del contracte de servei de manteniment del verd urbà-jardineria de l'Ajuntament
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de la Garriga

ANUNCI de formalització del contracte de serveis de manteniment del verd urbà-jardineria de la Garriga

Per Resolució d'Alcaldia, de data 27 de juliol de 2016, es va adjudicar el contracte de serveis de manteniment del verd urbà-jardineria de la Garriga, publicant-ne la seva formalització a l'efecte de l'article 154 del Text Refós de la Llei deContractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme. Ajuntament de la Garriga.

b) Dependència que tramita l'expedient. Unitat de contractació.

c) Número d'expedient. Se03/2016.

d) Direcció d'internet del perfil del contractant. www.lagarriga.cat.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus. Serveis.

b) Descripció. Servei de manteniment del verd urbà-jardineria de la Garriga.

c) CPV (Referència de Nomenclatura). 77311000-3.

g) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

h) Data de publicació de l'anunci de licitació. 11 de març de 2016.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació. ordinària.

b) Procediment. Obert, diversos criteris d'adjudicació.

4. Valor estimat del contracte: 1.604.454,7 EUR.

5. Pressupost base de licitació. Import net: 891.363,72 EUR. Import total: 1.078.550,10 EUR.

6. Formalització del contracte:

a) Data d'adjudicació. 27 de juliol de 2016.

b) Data de formalització del contracte. 16 d'agost de 2016.

c) Contractista. UTE Fundació Viver de Bell-lloc-Moix Serveis i Obres SL.

7. Import d'adjudicació. Import net: 775.486,44 EUR. Import total: 938.338,6 EUR.

8. Avantatges de l'oferta adjudicatària: projecte de gestió /proposició econòmica, dotació partida anual subministramentplantes i arbustos/augment bossa d'hores/preu hora equip de treball per feines extraordinàries/millora substrat trampasseig.

9. Número de participants: 5.

La Garriga, 12 de setembre de 2016

L'alcaldessa, Meritxell Budó i Pla