Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació a un regidor de les atribucions per realitzar un casament civil el dia 25.9.16
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Gaià

ANUNCI

De conformitat amb el que disposa l'article 56.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el TextRefós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l'Alcaldia-Presidència, mitjançant Decret dictat el dia 2 desetembre de 2016, (71/2016), ha delegat al Regidor Sr. Joan Coll i Prat, les atribucions per a realitzar el següentcasament civil:

- A les 12:30h del dia 25/09/2016, l'enllaç matrimonial entre el Sr. Angel Font Vila i la Sra. Silvia Llena Gonfaus.

La qual cosa es posa en públic coneixement l'acord amb el que disposa l'article 13.3 de la llei 30/1992 de 26 denovembre en relació amb l'article 44 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Gaià, 6 de setembre de 2016

L'alcalde, Enric Armengou i Vall de Vilaramó