Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, per proveir, en règim interí, una plaça de personal d'oficis, operari/ària de neteja
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cervelló

EDICTE de l'Ajuntament de Cervelló sobre selecció de personal

Per Decret de l'alcaldessa accidental de data 1 de setembre de 2016 s'han aprovat les Bases que han de regir laselecció, mitjançant concurs-oposició lliure, per a proveir, en règim interí, una plaça de personal d'oficis, operari/a deneteja, pel servei de brigada municipal de neteja que ha quedat vacant a la plantilla del personal laboral de l'Ajuntamentde Cervelló i per a la creació d'una borsa de treball per cobrir necessitats urgents i inajornables que es produeixin ambposterioritat.

La documentació està a disposició de les persones interessades en el tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàginaweb: www.cervello.cat. (oferta pública).

Cervelló, 12 de setembre de 2016

El regidor de Recursos Humans, Juan Santiago Valea

Davant meu, la secretària accidental, Montserrat Bartol Mir