Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Exposició pública del compte general de l'exercici 2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castellfollit del Boix

ANUNCI

En compliment de l'establert en l'article 212 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reialdecret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i una vegada que ha estat degudament informat per la Comissió Especial deComptes, s'exposa al públic el Compte General corresponent a l'exercici 2015, per un termini de quinze dies, durant elsquals i vuit més els qui s'estimin interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions que creguinconvenients.

Castellfollit del Boix, 16 de setembre de 2016

L'alcalde, Celestí Rius i Prat