Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de la modificació de la tarifa del preu públic per la publicitat als mitjans de comunicació municipals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castellar del Vallès

ANUNCI d'aprovació de la modificació de la tarifa del preu públic per la publicitat als mitjans de comunicació municipals

D'acord amb el que es preveu a l'article 13.2 de l'Ordenança general reguladora de preus públics, es fa públic que laJunta de Govern Local, en sessió de 13 de setembre de 2016, ha aprovat la modificació de la tarifa del preu públic per lapublicitat als mitjans de comunicació municipals, d'acord amb el detall següent:

PREU PÚBLIC PER LA PUBLICITAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS.

Es modifica la tarifa, que passa a tenir la redacció següent:

"I. Publicitat a la ràdio municipal.

Modalitat 1: falques publicitàries.

1. Preu de la inserció de la falca per contractes d'emissions inferiors a menys de 20 dies (1 mes): 2,50 EUR (IVA i despeses d'enregistrament no incloses).

2. Reduccions sobre la tarifa base:

Concepte

Percentatge de reducció

sobre la tarifa base

Contractació de campanyes mensuals

10%

Contractació de campanyes trimestrals

15%

Contractació de campanyes semestrals

20%

Contractació de campanyes anuals

25%

Campanyes contractades a través de terceres agències de comunicació (reducció acumulativa 30%

a les anteriors)

3. Les falques tenen una durada estàndard d'uns 35 segons. En cas que la durada sigui lleugerament inferior o superior,les tarifes que s'apliquen són les mateixes.

4. La tarifa es basa en l'emissió de falques de dilluns a divendres, i les despeses d'enregistrament dels anuncis no estanincloses.

5. Els clients que contractin alguna campanya de periodicitat mensual o superior estaran inclosos dins la graellapublicitària dels dissabtes sense haver d'abonar cap import suplementari.

6. Les tarifes no inclouen l'Impost sobre el valor afegit, que es repercutirà d'acord amb la seva normativa d'aplicació.

Modalitat 2: patrocini de programes.

1. Taula de tarifes:

Falques per programa

Trimestral.

Temporada.

(EUR-mes)

(EUR-mes)

4 falques

259,55

213,45

6 falques

367,70

301,252. Aquestes tarifes inclouen 20 dies mínim mensuals d'insercions.

3. Les despeses d'enregistrament no estan incloses.

4. Les tarifes no inclouen l'Impost sobre el valor afegit, que es repercutirà d'acord amb la seva normativa d'aplicació.

VDivendres, 23 de setembre de 2016

Modalitat 3: mencions publicitàries en directe.

1. Les mencions publicitàries en directe estan subjectes a la tarifa de la modalitat 1 (falques publicitàries).

II. Publicitat al setmanari municipal d'informació.

1. El preu públic s'exigirà d'acord amb la tarifa següent:

Tarifa

EUR

2 mòduls

40,00

3 mòduls

60,00

4 mòduls (2x2) (*)

80,00

5 mòduls (5x1)

100,00

6 mòduls (2x3 i 3x2)

110,00

8 mòduls (2x4 i 4x2)

130,00

9 mòduls (3x3)

140,00

10 mòduls (5x2)

160,00

12 mòduls (3x4)

200,00

15 mòduls (5x3)

230,00

16 mòduls (2x8)

250,00

½ pàgina (5x4)

290,00

1 pàgina

450,00

(*) El primer número indica el nombre de columnes i el segon el nombre de mòduls d'alçada.

2. Reduccions i increments sobre la tarifa base:

a) Per contractació de 2 anuncis:

i) Reducció del 5 per cent sobre la tarifa base, fins a la modalitat de 4 mòduls.

ii) Reducció del 10 per cent sobre la tarifa base, fins a la modalitat de 10 mòduls.

iii) Reducció del 15 per cent sobre la tarifa base, fins a modalitat de pàgina sencera.

b) Per contractació de 4 anuncis:

i) Reducció del 10 per cent sobre la tarifa base, fins a la modalitat de 5 mòduls.

ii) Reducció del 15 per cent sobre la tarifa base, fins a la modalitat de 10 mòduls.

iii) Reducció del 20 per cent sobre la tarifa base, fins a modalitat de pàgina sencera.

c) Per contractacions de més de 4 anuncis:

i) Reducció del 15 per cent sobre la tarifa base, fins a la modalitat de 4 mòduls.

ii) Reducció del 20 per cent sobre la tarifa base, fins a la modalitat de 15 mòduls.

iii) Reducció del 25 per cent sobre la tarifa base, fins a modalitat de pàgina sencera en pàgina interior.

d) Per anuncis situats a la portada: increment del 150 per cent sobre la tarifa base.

e) Per anuncis situats a la contraportada: increment del 30 per cent sobre la tarifa base.

f) Per campanyes contractades a través de terceres agències de comunicació: reducció del 30 per cent sobre la tarifabase (reducció acumulativa a les anteriors).

g) Per la contractació de campanyes de temporalitat superior als 6 mesos o una quantia mínima de 10 anuncis,s'activarà gratuïtament una campanya a la "Guia del comerç i serveis de Castellar del Vallès" de 3 a 6 mesos (per a 6 mesos i 12 mesos de campanya, respectivament).h) Per la contractació de campanyes de temporalitat superior als 6 mesos o una quantia mínima de 10 anuncis, s'activarà gratuïtament una campanya al portal web de notícies amb bàners d'import inferior als 80,00 EUR/mes.Divendres, 23 de setembre de 2016

3. Tarifa base per encartaments de publicacions.

i) El format d'encartament és una modalitat publicitària clàssicament ofertada pels mitjans de premsa escrita. Ofereix alsanunciants la possibilitat d'inserció del seu propi material corporatiu al setmanari, en forma de fulletó, targetó, díptic, tríptic, etc.

ii) Modalitats d'encartaments:

a) Encartament automàtic (formats DIN A4 i A5): 44,00 EUR/miler.

b) Encartament manual (altres mides): 56,00 EUR/miler.

Número mínim d'encartaments: 1.000 exemplars.

Número màxim d'encartaments: tot el tiratge setmanal.

4. Tarifa base "Guia del comerç i serveis de Castellar del Vallès."

La Guia del comerç i serveis de Castellar del Vallès és un espai del setmanari municipal d'informació a pàgina senceraque es publica dues vegades al mes de forma intercalada.

Cada anunci tindrà la mida aproximada d'un mòdul (1x1) i una tarifa base de 30,00 EUR, que donarà dret a duesinsercions mensuals.

5. Les tarifes no inclouen l'Impost sobre el valor afegit, que es repercutirà d'acord amb la seva normativa d'aplicació.

III. Contractació simultània de publicitat al setmanari municipal d'informació, a la ràdio municipal i al portal web denotícies.

1. La contractació simultània de publicitat al setmanari municipal d'informació i a la ràdio municipal per un període mínimde 3 mesos tindrà una reducció del 25 per cent sobre el preu assenyalat a les tarifes de la ràdio municipal.

2. La contractació simultània de publicitat al setmanari municipal d'informació i al portal web de notícies per un períodemínim de 3 mesos tindrà una reducció del 25 per cent sobre el preu assenyalat a les tarifes del portal web de notícies.

3. La contractació simultània de publicitat al setmanari municipal d'informació, a la ràdio municipal i al portal web denotícies per un període mínim de 3 mesos tindrà una reducció del 30 per cent sobre el preu assenyalat a les tarifes de laràdio municipal i a les del portal web de notícies.

IV. Publicitat contractada pels establiments associats de l'Associació de Comerciants de Castellar.

S'estableix una reducció addicional del 5 per cent a totes les modalitats publicitàries en qualsevol dels mitjansmunicipals de comunicació per a tots els establiments associats a l'Associació de Comerciants de Castellar ("ComerçCastellar").

V. Publicitat al portal web de notícies.

1. El peu públic s'exigirà d'acord amb tres tipus de tarifes:

Denominació

Descripció

Càlcul de la tarifa aplicable

tarifa

Inclou la portada i totes les pàgines de les seccions d'actualitat, opinió, cultura, esports i ràdio

Tarifa base

Inclou la portada i totes les pàgines de dues seccions temàtiques a triar

25 per cent de reducció sobre la tarifa base

Inclou totes les pàgines d'una secció temàtica a triar

35 per cent de reducció sobre la tarifa base

2. Tipologia de bàners i tarifes:

Tipologies

Format

Tarifa base EUR-mes

Principal capçalera

978 x 90 píxels

150,00Quadrat

250 x 250 píxels

80,00

Segon nivell

615 x 60 píxels

50,00

Columna notícies

300 x 52 píxels

60,00

V

Columna opinió

234 x 60 píxels

25,00Divendres, 23 de setembre de 2016

3. Reduccions sobre la tarifa base:

a) Per contractació de campanyes publicitàries trimestrals: reducció del 10 per cent sobre la tarifa base.

b) Per contractació de campanyes publicitàries semestrals: reducció del 20 per cent sobre la tarifa base.

c) Per contractació de campanyes publicitàries anuals: reducció del 20 per cent sobre la tarifa base.

4. Els anuncis seran rotatius fins a un màxim de 3 anuncis diferents. En cas de desitjar exclusivitat d'espai i no rotar altres 2 anuncis diferents, s'aplicarà un increment del 150 per cent sobre la tarifa base.

5. Les tarifes no inclouen l'Impost sobre el valor afegit, que es repercutirà d'acord amb la seva normativa d'aplicació."

El que es fa públic per a general coneixement.

Castellar del Vallès, 14 de setembre de 2016

L'alcalde, p. d. (Decret núm. 915, de 10 de setembre de 2015), el director de Serveis Econòmics, José ManuelFernández Villaverde