Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del contracte de serveis de seguiment i control de la campanya d'ajuts per a persones en situació d'atur per a la realització d'activitats esportives
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports

Secretaria Jurídica

ANUNCI de formalització de contracte

1. Entitat adjudicadora:

Organisme: Institut Barcelona Esports.

Dependència que tramita l'expedient: Secretaria jurídica.

Número d'expedient: 20160051.

2. Objecte del contracte:

Tipus: Serveis.

Descripció de l'objecte: Seguiment i control de la campanya d'ajuts per a persones en situació d'atur per a la realitzaciód'activitats esportives en instal·lacions municipals.

Publicació de l'anunci de licitació: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i Perfil del Contractant.

Data de publicació de l'anunci de licitació: 3 de maig de 2016.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

Tramitació: Ordinària.

Procediment: Obert.

Forma: Criteris objectius més del 50%.

4. Pressupost base de licitació:

Import net 160.800,00 EUR. IVA (21%) 33.768,00. Import total 194.568,00 EUR.

5. Adjudicació:

Adjudicatari: Everis BPO, SLU.

Import d'adjudicació: Import net 136.680,00 EUR. IVA (21%) 28.702,80 EUR. Import total 165.382,80 EUR.

Data d'adjudicació: 15 de juliol de 2016.

6. Data de formalització: 15 de juliol de 2016.

Barcelona, 5 de setembre de 2016El secretari delegat, p. d. 2/2/2013, Miquel Benito López