Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Informació pública d'un expedient per a l'aprovació tècnica de projecte per a l'exercici d'una activitat
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte de les Corts

ANUNCI

Expedient 04-2016-0213.

Des de la Direcció de Llicències i Espai Públic del Districte de LES CORTS es segueix expedient, incoat perAJUNTAMENT DE BARCELONA per a l'aprovació tècnica de projecte per l'exercici de l'activitat de Grup electrògen200kVA Universitat de Barcelona - Facultat de Dret, en la coberta de l'edifici situat a AV DIAGONAL 684, (Exp. 04-2016-

0213).

D'acord amb el que estableix l'article 41 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, se sotmet, la sol·licitud i documentació aportada, a informació pública per un període de trenta dies, perquèqui es consideri interessat pugui formular les al·legacions adients.

L'expedient restarà exposat al públic pel termini citat a la Direcció de Llicències i Espai Públic del Districte de Les Corts (Pl Comas, 18 2º. Tf 932916470) de dilluns a divendres en horari d'atenció al públic de 12 a 14 h. Dins el terminiesmentat, que començarà a comptar a partir del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, les persones interessades podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents.

Barcelona, 5 de setembre de 2016

La cap del Departament de Serveis Jurídics ? Secretaria, Meritxell Cusí Pérez