Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Canvi de denominació de via pública plaça Joan Carles I
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI sobre el canvi de denominació de vies públiques

La Ponència del Nomenclàtor dels carrers de Barcelona, en la sessió celebrada el dia 13 d'abril de 2016, adoptà elsegüent acord:

Informar favorablement el canvi de denominació de plaça de Joan Carles I per la denominació de plaça del Cinc d'Oros.

En conseqüència, d'acord amb l'article 3 de l'Ordenança sobre l'ús de les vies i espais públics de Barcelona, els referitsacords es sotmeten a informació pública durant 20 dies hàbils a partir del dia de la seva publicació. L'expedientcorresponent podrà ser sotmès a consulta a la Secretaria de la Ponència del Nomenclàtor, Institut de Cultura deBarcelona, la Rambla, 99, 3a planta, de dilluns a divendres, de 9,00 a 14,00 hores.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Barcelona, 14 de setembre de 2016

El secretari general, Jordi Cases i Pallarès