Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases del concurs oposició per a la selecció d'un professor per a l'escola municipal de música
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

ANUNCI

Es fa públic que per decret d'alcaldia 990/2016 de data 24/08/2016, es van aprovar les següents bases específiques quehan de regir el concurs oposició per a la selecció d'un professor/a de l'Escola Municipal de Musica (flauta de bec,llenguatge musical i cant coral) grup A2 i jornada parcial, segons la relació de llocs de treball per a la cobertura de lacomissió de la titular i fins la seva reincorporació.

Els interessats podran presentar les sol·licituds de conformitat amb l'apartat quart i cinquè de les esmentades bases.

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA SELECCIÓ D'UNPROFESSORS/A DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA (PROFESSOR DE FLAUTA DE BEC I LLENGUATGEMUSICAL I CANT-CORAL) GRUP A2, CD 18, CE I JORNADA PARCIAL SEGONS LA RELACIÓ DE LLOCS DETREBALL PER A LA COBERTURA DE LA COMISSIÓ DE LA SEVA TITULAR, I FINS A LA SEVA REINCORPORACIÓ.

PRIMERA.- Objecte.

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a la contractació laboral interina, d'un professor del'Escola Municipal de Música per substitució de la seva titular, i mentre duri la seva comissió a Cap d'Estudis.

L'especialitat és: cant-coral, flauta de bec i llenguatge musical.

SEGONA.- Sistema selectiu.

El procediment de selecció és el concurs-oposició lliure.

TERCERA.- Modalitat del contracte.

El caràcter del contracte és temporal interí i el règim de dedicació a temps parcial. La jornada laboral es desenvoluparà de dilluns a divendres, tot i que es pot establir un horari flexible depenent de les circumstàncies.

La plaça convocada tindrà una dedicació del 54,79% de la jornada, les retribucions brutes anuals i dues paguesextraordinàries (sempre i quan la legislació ho permeti) corresponent al Grup A, subgrup A2, CD 18, CE de 2774,74EUR.

QUARTA.- Condicions dels/de les aspirants.

4.1.- Per ser admesos/ses en aquest procés selectiu els/les aspirants hauran de complir els següents requisits:

a) Ser ciutadà/na espanyol/a o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o dels estats en el quals, en virtutde tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació detreballadors/res, en els termes que indica la legislació vigent.

En el cas d'estrangers/res s'haurà d'acreditar el domini de la llengua oficial de l'Estat espanyol.

També podran ser admesos/ses el cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels ciutadans espanyols comdels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret,així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un

anys o majors d'aquesta edat dependents. També podran ser admesos/ses els/les nacionals de països diferents als queformen part de la Unió Europea, els/les quals hauran d'aportar permís de residència i treball, d'acord amb la normativavigent.

b) Haver complert 16 anys d'edat i no superar l'edat de jubilació. E

c) Posseir la titulació de Grau o equivalent en Can Coral i Flauta de Bec dins del termini de presentació de sol·licitudsC

per prendre part en les proves selectives.Divendres, 23 de setembre de 2016

Els/les nacionals dels Estats membres de la Unió Europea o d'altres estats diferents hauran d'acreditar el reconeixementdel seu títol oficial per l'estat espanyol, de conformitat amb la normativa vigent en la matèria.

d) No patir cap malaltia o situació física i/o psíquica que impedeixi el normal desenvolupament i exercici de les funcionscorresponents.

e) No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici d'ocupacions o càrrecs públics ni haver estat separat/da,per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.

4.2.- Aquestes condicions hauran de complir-se, com a màxim, dintre de l'últim dia del termini de presentaciód'instàncies.

CINQUENA.- Presentació de sol·licituds.

Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de:

a) Presentar en el termini de 20 dies naturals, comptats des de l'endemà de la darrera publicació de la convocatòria alButlletí Oficial de la Província de Barcelona, o el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya instància a l'Oficinad'Informació i Atenció Ciutadana d'aquest Ajuntament ? OAC.

Les instàncies també es poden presentar en la forma que determina l'art. 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons redacció establerta a la Llei4/99 de 13 de gener.

També podran presentar-se a l'oficina virtual d'aquesta Corporació municipal (www.ametlla.cat).

b) Manifestar en la sol·licitud si s'està en possessió del certificat del nivell C de llengua catalana o equivalent i acreditar-

ho mitjançant el corresponent certificat.

c) Manifestar en la sol·licitud que es compleixen totes les condicions exigides en la base quarta.

d) Manifestar el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part enaquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la legislació vigent.

Els/les aspirants discapacitats/des han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les adaptacions quesol·liciten per a la realització de les proves.

e) Adjuntar currículum vitae.

f) Annexar còpies i documents acreditatius dels mèrits a tenir en compte a la fase de concurs. A aquests efectes calacreditar documentalment tots els aspectes que consten en el barem de mèrits, com ara períodes treballats,experiències professionals, cursos, etc... (es poden acreditar mitjançant informe de vida laboral actualitzat i/o fotocòpiesdels contractes, nòmines o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa i durada dels serveis prestats).

Els mèrits no acreditats suficientment no seran valorats pel tribunal. Els serveis prestats en aquest Ajuntament serantinguts en compte, si s'escau, d'ofici i per tant no caldrà la seva acreditació per part de l'aspirant.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el consentiment al tractament de lesdades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació delprocés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

SISENA.- Admissió d'aspirants.

6.1.- Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'alcalde dictarà resolució en el termini màxim 15 dies, aprovant lallista de persones admeses i d'excloses. Aquesta resolució es publicarà al tauler d'edictes i al web municipal(www.ametlla.cat).6.2.- La publicació de l'esmentada resolució al tauler d'edictes d'aquest Ajuntament concedirà un termini de 10 diesV

naturals per a esmenes i possibles reclamacions, així com la determinació del tribunal qualificador, la data i l'hora del començament de les proves, el lloc on es realitzaran i l'ordre d'actuació dels/de les aspirants.Divendres, 23 de setembre de 2016

6.3.- Les al·legacions formulades es resoldran en els 30 dies següents a la finalització del termini per a la presentació.Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució s'entendran desestimades. Si no es presenten esmenes,la llista d'aspirants admesos/ses i exclosos/ses es considerarà aprovada definitivament. Si s'accepta alguna reclamació,es procedirà a notificar-la al/a la recurrent en els termes que estableix la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídicde les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons redacció establerta a la Llei 4/99 de 13de gener.

SETENA.- Tribunal qualificador.

7.1.- El tribunal qualificador que es nomenarà per a la valoració de les proves estarà constituït pels membres següents:

? President/a: Marta TorrentsTintó, directora de l'Escola de Música i com a suplent Elena Sentís Bial, cap d'estudis del'Escola de Música.

? Vocals:

- Vocal 1:Montserrat Jimenez Mas, professora de l'Escola de Música i com a suplent Teresa Derriba Soldevila,professora de l'Escola de Música.

- vocal 3: persona designada per l'escola d'Administració Pública.

? Secretari/ària: Clara Pérez González, secretària municipal i com a suplent Maria Boter Garriga, administrativa.

La designació nominal dels membres del tribunal, inclosos/ses els/les suplents/tes, es publicarà al tauler d'edictes i alweb municipal (www.ametlla.cat).

7.2.- El tribunal podrà disposar la incorporació d'assessors/res especialistes en totes o alguna/es de les proves amb veuperò sense vot.

7.3.- El tribunal no podrà constituir-se ni actuar si no hi assisteixen més de la meitat dels seus membres, titulars osuplents indistintament.

7.4.- El membres del Tribunal s'abstindran d'intervenir i els aspirants podran recusar-los si els afecta alguna de lescauses previstes als articles 28 i 29 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic de les Administracionspúbliques i del procediment administratiu comú, segons redacció establerta a la Llei 4/99 de 13 de gener.

7.5.- El tribunal actuarà amb estricta independència, objectivitat i professionalitat i el seu funcionament s'adequarà a lesnormes pròpies dels òrgans col·legiats.

7.6.- L'òrgan de representació del personal podrà designar un/a observador/a sindical i un/a suplent. Que no tindran vot.

VUITENA.- Inici i desenvolupament del concurs de mèrits.

8.1.- Els/les aspirants seran convocats/des per a cada exercici en una sola crida, llevat dels casos de força major,degudament acreditats, i que seran valorats discrecionalment pel tribunal. Per tant, la no presentació d'un/a aspirant aqualsevol dels exercicis en el moment de la seva crida donarà lloc a la pèrdua del seu dret a participar en aquell exercicii, si s'escau, en els següents.

8.2.- L'inici del procés selectiu, serà en el termini màxim d'un mes a comptar a partir de l'últim dia de termini per apresentar les sol·licituds, que serà determinat en la resolució que declari els/les aspirants admesos/ses i exclosos/ses,es farà en el termini més breu que permeti la legislació vigent. Un cop iniciat correspon al tribunal assenyalar la data,l'hora i el lloc de celebració dels successius exercicis, la qual cosa es comunicarà oportunament als/a les interessats/desa l'acabament de cada prova.

Si el tribunal té coneixement que alguna de les persones aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar enla convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de la persona

interessada, la seva exclusió i, si s'escau, es posarà en coneixement de les autoritats les inexactituds o falsedatsN

comprovades, als efectes pertinents.

VDivendres, 23 de setembre de 2016

Les persones aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves amb DNI o altre document oficial acreditatiu de laseva identitat. La manca de presentació d'aquest document determinarà l'exclusió automàtica de l'aspirant en aquellaprova, i del procediment selectiu si tingués caràcter eliminatori.

8.3.- L'ordre d'actuació de les persones aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se conjuntament s'iniciaràper la primera persona aspirant el primer cognom de la qual comenci per la lletra establerta de conformitat amb el darrersorteig públic efectuat.

8.5.- El procés selectiu constarà de:

1) PROVA DE CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALANA: consistirà en la realització d'una prova obligatòria decatalà del nivell adient a les funcions pròpies de la plaça convocada. Aquesta prova té caràcter eliminatori i obligatori,tret que els/les aspirants acreditin el nivell C de català. La valoració de la prova serà d'apte/a o no apte/a.

Les persones aspirants que desitgin restar exemptes d'aquesta prova hauran d'acreditar el requisit de coneixementcorresponent al nivell C (nivell de suficiència de català) per qualsevol títol, diploma o certificat que n'acrediti la sevaequivalència als certificats de la Secretària de Política Lingüística. Aquesta acreditació podran fer-la fins al mateix dia dela realització de la prova, mitjançant presentació de la titulació oportuna a l'OAC.

Es posa en coneixement dels/ de les aspirants que aquest certificat també podrà ser expedit per qualsevol Institutd'Ensenyament Secundari, en el cas que correspongui segons les normes legals vigents, si es compleixin les condicionsacadèmiques establertes per a aquesta expedició.

Els/les aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una provaespecífica de coneixements de llengua catalana de nivell C, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificaràd'apte/a o no apte/a.

Restaran exempts/tes de realitzar la prova els/les aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriorsde selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova de català delmateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació.

2) PROVA DE CONEIXEMENT DE LLENGUA CASTELLANA: obligatòria només per a les persones aspirants que notinguin la nacionalitat espanyola. El resultat serà apte o no apte i n'estaran exempts les persones que hagin acreditatque han cursat la primària i la secundaria a l'Estat Espanyol; també aquelles persones en possessió del Diploma denivell superior d'espanyol que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o les que disposin del certificatd'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes. Així mateix restaran exempts derealitzar aquesta prova els aspirants nacionals de països llatinoamericans, en posseir l'espanyol com a llengua pròpia.

En el cas d'haver de realitzar la prova constarà de dues parts la primera avaluarà l'expressió escrita i coneixementspràctics de la llengua castellana i la segona part avaluarà la capacitat d'expressió oral.

3) PROVA PRÀCTICA I VALORACIÓ DE MÈRITS: consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditatsdocumentalment pels/per les aspirants, i constarà de 5 fases:

Fase 1 - Prova d'instrument.

Interpretació d'una o diverses obres/temes i/o fragments, de qualsevol estil, amb una durada màxima de 10 minuts.

L'exercici serà qualificat pel Tribunal fins a un màxim de 10 punts. Per a superar-la caldrà l'obtenció de 5 punts com a mínim.

Fase 2 - Presentació d'una programació.

Consistirà en la realització d'una proposta de programació que recollirà els següents punts: Continguts, metodologia,activitats i avaluació per poder dur a terme l'aprenentatge de l'instrument. Aquesta memòria tindrà una extensió màximade 5 fulls DIN A4 per una cara.L'exercici serà qualificat pel Tribunal fins a un màxim de 10 punts.

VDivendres, 23 de setembre de 2016

Fase 3 - Exercici pràctic.

L'exercici consistirà a impartir una classe a un/a alumne/a o bé a un grup (cant coral) d'alumnes de grau elemental queproporcionarà l'Escola de Música, i en un màxim de 20 minuts.

L'exercici serà qualificat pel Tribunal fins a un màxim de 10 punts.

Fase 4 - Valoració de mèrits.

4.1. Es valoraran els serveis docents prestats com a professors/es de música en qualsevol entitat pertanyent al'Administració Pública i/o al sector privat, fins a un màxim de 3 punts, a raó del barem següent:

- Docència en un Conservatori oficial o Escola Municipal de Música: 0,75 punts per curs o fracció.

- Docència en centres privats d'ensenyament musical: 0,50 punts per curs o fracció.

4.2. Experiència professional relacionada amb el lloc de treball que es refereix, fins a un màxim de 1,5 punts segons elbarem següent:

- Per concert acreditat com a intèrpret solista o com a component de duets, trios o altres formacions, a raó de: 0,05 punts.

4.3. Altres mèrits: Realització de cursos o seminaris de formació que tinguin relació amb la plaça objecte de la convocatòria: fins a un màxim de 2 punts.

- Per cada curs de formació o perfeccionament de fins a 20 hores: 0,10 punts/curs.

- Per cada curs de formació o perfeccionament de 21 a 40 hores: 0,25 punts/curs.

- Per cada curs de formació o perfeccionament de més de 41 hores: 0,50 punts/curs.

Els cursos, cursets i jornades que s'al·leguin com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant títols oficials ohomologats, fent constar al centre emissor dels mateixos, així com la durada en hores.

Fase 5 - Entrevista.

Si el tribunal qualificador ho decideix així, es podrà realitzar una entrevista als aspirants que es valorarà fins a un màximde 5 punts, on el tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns, referent a la trajectòriaprofessional i acadèmica dels aspirants, al seu coneixement del municipi o qualsevol altre aspecte rellevant del perfil dela plaça, que pugui plantejar el Tribunal.

NOVENA.- Qualificació del concurs-oposició.

Les qualificacions s'obtindran per la suma dels diferents mèrits acreditats i de les qualificacions obtingudes segons elbarem corresponent i, en el seu cas, els resultats de les entrevistes que s'efectuïn per assegurar la idoneïtat dels/de lesaspirants.

En cas que la suma de les qualificacions obtingudes en la totalitat del procés selectiu, sigui igual en dos o mésaspirants, l'ordre definitiu s'establirà a favor de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en els mèrits de la fase.

4. Si persistís l'empat es decidirà a favor de qui tingui la puntuació més alta a la fase 1. En cas de nova coincidència, esproclamarà guanyador/a l'aspirant que major puntuació obtingui en la fase 3.

DESENA.- Presentació de documents.

La persona proposada pel Tribunal de selecció haurà de presentar en el termini de 10 dies els documents acreditatiusdels requisits exigits a la convocatòria que són:

a) Fotocòpia compulsada del DNI (cal presentar el document original i la fotocòpia per tal que sigui compulsada). Els/lesnacionals d'altres països membres de la Unió Europea han d'acreditar documentalment la nacionalitat. Els nacionals

d'altres països diferents de la Unió Europea hauran de presentar fotocòpia compulsada dels permisos de treball iN

residència vigents (cal presentar els originals per fer la compulsa).

VDivendres, 23 de setembre de 2016

b) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida (cal presentar el document original i la fotocòpia per tal que sigui compulsada).

c) Fotocòpia compulsada de la documentació que acredita el coneixement de la llengua catalana (cal presentar eldocument original i la fotocòpia per tal que sigui compulsada).

d) Declaració jurada de no haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administraciópública.

e) Certificació mèdica acreditativa de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament deles funcions corresponents.

f) Certificació negativa d'antecedents penals lliurada pel Registre General de Penats i Rebels, per acreditar que no estroba en situació d'inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics. Aquesta certificació serátramitada d'ofici pel propi Ajuntament.

11.1.- En el cas de tenir la condició de funcionari/ària o treballador/a laboral fix de l'Administració, serà exempt dejustificar documentalment les condicions i els requisits ja demostrats, i que no requereixen actualització, per obtenir elseu anterior nomenament o contractació, si bé haurà de presentar certificació del Ministeri, Corporació Local oorganisme públic de qui depengui, que acrediti la seva condició i la resta de circumstàncies que consten al seuexpedient personal.

11.2.- L'aspirant proposat que, dintre del termini indicat i tret de casos de força major, no hagi presentat la documentacióo no compleixi els requisits exigits no podrà ser contractat/da, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi pogutincórrer en el cas de falsedat en la seva instància. En aquest cas es procedirà a la contractació del següent aspirant dela llista d'aprovats.

ONZENA.- Llista definitiva del procés selectiu.

El resultat de cada prova es farà públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la web municipal "www.ametlla.cat".

Un cop finalitzada l'última prova el tribunal publicarà en els llocs abans esmentats, la llista definitiva per ordre depuntuació, que no podrà contenir un nombre superior d'aprovats/des al de les places vacants ofertes, i la trametrà al'òrgan competent de la Corporació.

DOTZENA.- Contractació laboral temporal.

En el termini màxim d'un mes, comptat des que finalitzi el període de presentació de documents, el president de laCorporació o el regidor delegat haurà de procedir a la formalització del contracte.

TRETZENA.- Protecció de dades de caràcter personal.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es posa demanifest que la informació facilitada pels candidats d'aquest procés selectiu serà inclosa en el fitxer "Gestió RecursosHumans" de titularitat municipal i seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acordamb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

Els interessats podran sol·licitar a l'administració municipal l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació ioposició de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable d'aquest fitxer: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, Plaça del'Ajuntament núm.1. En la pàgina web www.ametlla.cat podeu trobar més informació sobre aquest tràmit i descarregarels formularis per exercir aquests drets. Els llistats dels candidats/tes participants en el procés de selecció seranpublicats en la pàgina web de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès i podran incloure les dades personals següents:número de entrada de registre i resultats de les proves selectives. La participació en aquest procés suposa l'acceptació iconsentiment a l'esmentada publicació.

CATORZENA.- Borsa de treball.Un cop finalitzada la qualificació dels/de les aspirants, el Tribunal farà pública la relació d'aprovats per ordre deN

puntuació final en el taulell d'anuncis i la pàgina web de l'Ajuntament. Creant una bossa de treball, per ordre deV

puntuacions per un període de 1 any des de la data de la seva constitució, prorrogable per un any més, per a la seva

Divendres, 23 de setembre de 2016

possible contractació per cobrir les absències per qualsevol causa, quan sigui necessari, així com per cobrir baixes perqualsevol causa de personal de plantilla de la mateixa categoria professional.

En el supòsit que alguns aspirants resultin amb la mateixa puntuació, els empats es resoldran a favor de l'aspirant quehagi tret millor puntuació en la fase d'oposició.

El procediment serà el següent:

a) Es formarà una llista de persones substitutes per ordre de la puntuació obtinguda, els/les aspirants seran els/lesresponsables de mantenir actualitzades les seves dates de contacte.

b) Les persones aspirants hauran de formular una declaració en la que s'indicarà necessàriament un número de telèfono correu electrònic al qual s'adreçarà l'Ajuntament quan es produeixi la necessitat de substitució. En aquesta declaració,les persones aspirants hauran de reconèixer expressament la suficiència d'aquest mitjà de comunicació com ainstrument vàlid a tots els efectes per rebre informació de les vacants, deslliurant l'Ajuntament de tota responsabilitat encas que, per qualsevol causa no derivada d'avaria tècnica o força major, no arribés al seu coneixement l'oferta detreball.

c) Quan el contacte sigui telefònic, es realitzaran dos intents en hores diferents. Si a la segona trucada no s'ha pogutestablir el contacte, es trucarà a la següent persona. Les persones que ho prefereixin poden sol·licitar que se'ls envií uncorreu electrònic en comptes de la trucada. En aquest cas, el correu electrònic s'haurà de contestar l'endemà del dia enquè s'hagi enviat (en cas contrari, s'entendrà rebutjada l'oferta).

La no localització per una vegada no comportarà canvis en la situació d'actiu de l'aspirant, si en una segona ocasió nofos possible contactar amb aquella persona, passaria automàticament a la darrera posició de la borsa de treball.

d) Un cop finalitzada la substitució i el període de contractació, les persones que havien ocupat les vacants de forma provisional, s'incorporaran de nou a la borsa de treball.

Quan els períodes de contractació hagin estat superiors a 6 mesos s'incorporaran de nou a la borsa de treball a darrera posició, si el període de contractació és inferior a 6 mesos s'incorporaran a la borsa de treball amb la mateixa puntuacióobtinguda en el procés de selecció.

QUINZENA.- Incompatibilitats.

En l'exercici de les funcions atribuïdes al lloc de treball al qual l'aspirant ha estat destinat/ada, que poden ser exercides en qualsevol dependència de l'Ajuntament, li serà aplicable a empleat/ada públic, la normativa vigent sobre el règimd'incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la qual l'aspirant, abans d'incorporar-se al servei de laCorporació, haurà d'efectuar una declaració d'activitats i, si s'escau, sol·licitar la compatibilitat amb el formulari que lifacilitarà la Corporació, o exercir, altrament, l'opció prevista a l'article 10 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre, a l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 novembre i a l'article 337 del Decret 214/1990.

Pel que fa a la determinació i adscripció al lloc de treball, règim d'horari i jornada, la persona contractada s'atindrà alsacords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l'Ajuntament.

SETZENA.- Impugnacions i recursos.

Contra aquestes bases, que són definitives en via administrativa, es pot interposar, alternativament, amb caràcterpotestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquestanotificació, davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament de l'Ametlla del Vallès o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili, d'acord amb allò que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídicde les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o recurs contenciós administratiu davant elJutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de larecepció d'aquesta notificació, de conformitat amb allò que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de laJurisdicció Contenciosa Administrativa. En el supòsit d'interposar recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposarrecurs contenciós administratiu fins que el primer es resolgui expressament o sigui desestimat per silenci. No obstantaixò, es podrà interposar qualsevol altre recurs si es considera convenient.L'Ametlla del Vallès, 5 de setembre de 2016

V

L'alcalde, Andreu Gonzalez Gil