Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats per expropiació, carrer Mühlberg, 75 a 79
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Districte d'Horta-Guinardó

Urbanisme-Ecologia Urbana

ANUNCI

Exp. 16-GU-15.

La Cinquena Tinenta d'Alcaldessa, en ús de les facultats conferides per l'article 13.2 de la Carta Municipal de Barcelona,Llei 22/1998, de 30 de desembre, i per l'expressa delegació de facultats segons Decret de l'Alcaldia de data 13/06/2015,en data 29 de juliol de 2016 ha resolt:

"APROVAR inicialment, d'acord amb l'article 17 de la Llei d'Expropiació Forçosa, la relació de béns i drets afectats per l'expropiació de les finques números 75, 77 i 79 del carrer Mühlberg, incloses dins de l'Actuació Aïllada Rovira 2, de laModificació del Pla General Metropolità a l'àmbit dels Tres Turons, aprovada definitivament el 15 de novembre de 2010,i qualificades de parcs i jardins urbans actuals de caràcter local (clau 6a); SOTMETRE-LA a informació pública durant eltermini de vint dies, d'acord amb el previst a l'article 18 i següents de la Llei d'Expropiació Forçosa, mitjançant la inserciódels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, diari i tauler d'anuncis i notificació individual als afectats, al'únic efecte de què es formulin, si s'escau, les al·legacions que es considerin pertinents per tal d'esmenar possibleserrors en la relació aprovada."

RELACIÓ INICIAL DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L'EXPROPIACIÓ DE LES FINQUES NÚMEROS 75-77 I 79DEL CARRER MÜHLBERG, AL BARRI DEL CARMEL, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA. 1.-Finca número 75 del carrer Mühlberg. Propietari: Pia Unión de Hermanas de Jesús. Ocupants: atès que la finca estracta d'un solar, no hi consten. Càrregues: servitud d'aqüeducte a favor de la Sociedad General de Aguas deBarcelona. Superfície total: Sòl: 311 m2, Construccions: 0 m2. Superfície objecte d'expropiació: total. Dades registrals:finca 16798, del Volum i Llibre 549, foli 86, Registre núm. 5. 2.- Finca número 77 del carrer Mühlberg. Propietari:Carmen Aguiló Alaña. Ocupants: atès que la finca es tracta d'un solar, no hi consten. Càrregues: servitud d'aqüeducte afavor de la Sociedad General de Aguas de Barcelona. Afecció fiscal per l'impost de successions. Superfície total: Sòl:290 m2, Construccions: 0 m2. Superfície objecte d'expropiació: total. Dades registrals: finca 16797, del Volum i Llibre2545, foli 2202, Registre núm. 5. 3.- Finca número 79 del carrer Mühlberg. Propietari: Segons Cadastre: FranciscoAliern. Segons Registre de la Propietat: es desconeix. Ocupants: atès que la finca es tracta d'un solar, no hi consten.Càrregues: es desconeixen. Superfície total: Sòl: 230 m2, Construccions: 0 m2.Superfície objecte d'expropiació: total.Dades registrals: es desconeixen.

La qual cosa es publica a un doble efecte: 1) Per a sotmetre a informació pública durant el termini de vint dies la relació de béns i drets adjunta, d'acord amb el que preveu l'article 17 i següents de la Llei d'Expropiació Forçosa i, 2) Atès queaquesta resolució serà notificada individualment als afectats, en el supòsit que aquesta notificació no fos possible, lapresent publicació compliria els efectes que preveu l'article 59.4 de la Llei de Règim Jurídic de les AdministracionsPúbliques i del Procediment Administratiu Comú. Dins de l'esmentat termini de vint dies, quantes persones es considerinafectades podran presentar al·legacions a l'únic efecte d'esmenar els possibles errors o omissions que observessin,juntament amb els documents que les justifiquin. Per a qualsevol informació es poden adreçar a Barcelona GestióUrbanística SA, empresa pública municipal encarregada de la gestió d'aquesta expropiació, segons acord de laComissió de Govern de 27 de juny de 2012 (carrer Bolívia, 105, 2a planta, de dilluns a divendres, feiners, de 9 a 14hores). Si desitgeu ser atesos personalment, cal que prèviament concerteu visita trucant al telèfon núm. 93-291-48-60.

Us ho comunico als efectes oportuns.Barcelona, 12 de setembre de 2016

La secretària delegada (p. d. 08/11/99), Natàlia Amorós i Bosch