Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del Pla especial urbanístic i de millora urbana de la parcel·la situada al carrer Roger 48-64
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Gerència d'Ecologia Urbana

ANUNCI d'aprovació definitiva

Exp. Núm.15PL16370.

El Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2016, adoptà el següent acord:

APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic ide Millora urbana de la parcel·la situada al carrer Roger 48-64, d'iniciativa municipal amb les modificacions a què fareferència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord.

Contra aquest acord que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant laSala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptardes del dia següent a aquesta publicació. No obstant, se'n pot interposar qualsevol altre recurs que es considericonvenient.

El document podrà consultar-se, a efectes de l'art. 17.1 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, en el Departamentd'Informació i Documentació de la Gerència d'Ecologia Urbana (Av. Diagonal, núm. 230, planta segona. Horari d'atencióal públic: consultar-lo en el lloc web: http://ajuntament.Barcelona.cat/ecologiaurbana, a l'apartat d'Informació Urbanística,clicant "Cita prèvia per a informació presencial").

Per tal de donar compliment al punt 2.d del citat article 17, i als efectes de garantir l'accés per mitjans telemàtics, tambépodrà consultar-se en l'esmentat lloc web, dins l'apartat d'Informació Urbanística, accedint al Cercador de Planejament,Qualificacions i Convenis.

NORMES URBANÍSTIQUES.

Capítol 1.- Disposicions de caràcter general.

Art. 1. Definició, àmbit i marc legal.

1. El present Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana és el instrument d'ordenació urbanística que es formula per adesenvolupar les previsions del vigent PGM, les modificacions posteriors i del PEU i MU del c. Roger vigent i també perproposar l'ordenació dels sòls als efectes de possibilitar la implantació dels equipaments ací previstos.

2. L'àmbit del present Pla de Millora Urbana s'ubica al Districte de Sants-Montjuïc, a l'illa delimitada pels carrers deRoger, Juan de Sada, Miquel Àngel i rambla de Brasil, concretament a la parcel·la del carrer de Roger núm. 48-64 id'una petita part de la parcel·la veïna (parcel·la 002 illa 0371365), té una superfície total de 2.541m2.

3. El PEUMU desenvolupa el que les Normes Urbanístiques del PGM preveuen als seus articles 211 al 217 en el Títol II Capítol 4rt que fa referència a la regulació dels sòls reservats a equipaments.

4. Aquest PEUMU està redactat d'acord amb la legislació urbanística vigent i restants disposicions sectorials aplicables.

Art. 2. Objecte.Constitueix l'objecte d'aquest Pla:

? La incorporació d'un nou equipament esportiu dins l'àmbit, a més a més dels ja previstos al PEU i MU del c. Roger vigent que són del tipus: sanitari-assistencial, docent i cultural. E

? La definició de les condicions d'edificació i la concreció dels tipus d'equipaments que ara es proposen dins l'àmbit.

CDivendres, 23 de setembre de 2016

? Aquesta nova volumetria suposa un ajust de les qualificacions de sistemes de l'àmbit, de manera que la zonaqualificada de parcs i jardins, clau 6b, s'ubica en un lloc que facilita l'accés als equipaments.

Art. 3. Contingut documental.

El PEUMU està integrat pels següents documents:

- Memòria.

- Normativa urbanística.

- Reportatge fotogràfic.

- Plànols: plànols d'informació i d'ordenació.

- Estudi d'avaluació de la mobilitat generada.

- Annexes.

El cos regulador del present Pla està constituït per la normativa urbanística i els plànols normatius següents:

O.01 Zonificació proposada.

O.02 Condicions de l'edificació proposada, planta baixa.

O.03 Condicions de l'edificació proposada, plantes superiors.

O.04 Condicions de l'edificació proposada, seccions.

Art. 4. Règim general.

1. Per totes aquelles determinacions urbanístiques o de caràcter normatiu que no estiguin regulades expressament en lapresent normativa, regirà amb caràcter supletori la Normativa Urbanística Metropolitana en base al Text Refós de lesNormes Urbanístiques del PGM de Barcelona que va ser aprovat definitivament el 8 d'agost de 1988 i publicat el 5 dedesembre de 1988.

Capítol 2. R

? egulació dels sistemes.

Art. 5. Regulació del sòl qualificat de sistema d'espais lliures. Parcs urbans (clau 6b).

1. El sòl qualificat de sistema d'espais lliures, Parcs urbans, es regula per les disposicions sobre aquest tipus de sòl establertes per les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità en els articles 200 fins al 204.

Art. 6. Regulació del sòl qualificat de d'equipaments comunitaris i dotacions (clau 7b).

1. Tipus. S'admeten els tipus d'equipaments següents d'acord amb la classificació de l'art. 212 de les NN?UU del PGM.:sanitari?assistencial, docent, esportiu?recreatiu i cultural.

2. Sostre edificable: El sostre edificable màxim es fixa en 8.500m2.

3. Ordenació de l'edificació: L'ordenació és la de volumetria específica de configuració flexible, quevedefinida per unsgàlibs màxims dins els quals s'ha d'inscriure l'edificació en planta i en volum. Els paràmetres específics d'aquest tipusd'ordenació són:

a) Perímetre regulador: És la figura dins la qual s'ha d'inscriure la planta de l'edifici. S'admeten cossos sortints i vols dinsel perímetre regulador definit. Els perímetres reguladors queden reflectits en el plànol d'ordenació "O.02 Condicions del'edificació proposades. Planta Baixa" i "O.03 Condicions de l'edificació proposades. Plantes superiors".

b) Perfil regulador: defineix l'evolvent màxim de l'edificació. Els elements de servei o instal·lacions de la coberta dels edificis poden estar ubicats per sobre del perfil regulador sempre que quedin integrats al conjunt de projectes dels nousequipaments. Es troba definit en el plànol d'ordenació "O.04 Condicions de l'edificació proposades. Seccions". L'alçadadel perfil s'amidarà des de la cota de referència de la planta baixa.

c) Cota de referència de la planta baixa: Fixa la base de mesura de l'alçada màxima a que ens referim en el perfilregulador. La cota de referència de la planta baixa va variant per als diferents perímetres reguladors i es relaciona amb

les rasants dels carrers Roger i Joan de Sada que trobarem al punt mig de cada cos edificat. Veure plànols d'ordenació N

"O.02 i 03 Condicions de l'edificació proposades, plantes".

VDivendres, 23 de setembre de 2016

4. Subsòl i espai enjardinat.

a) Podran establir?se plantes soterrani en tot l'àmbit.

b) L'espai lliure exterior qualificat com parcs i jardins urbans, clau 6b, s'urbanitzarà d'acord amb el criteris del serveimunicipal Parcs i Jardins, aquest espai tindrà la finalitat de donar servei als usuaris dels nous equipaments proposats.

c) Es reserva un espai no edificable destinat al pati de l'escola bressol en el qual es permet la ubicació d'elementsd'estructura necessaris pel recolzament de l'equipament esportiu que es trobarà a les plantes superiors de l'escolabressol.

5. Aparcament.

No es fa una reserva mínima de places d'aparcament en l'àmbit d'aquest Pla.

Art. 7. Gestió.

No es requereix la tramitació de cap instrument de gestió urbanística atès que el sòl és de titularitat municipal.

Barcelona, 1 de setembre de 2016

El secretari general accidental, Xavier Sanchez i Just