Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la concreció de l'equipament d'Escola bressol municipal del sector 2 de la MPGM de la pl. de les Glòries
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Gerència d'Ecologia Urbana

ANUNCI d'aprovació definitiva

Exp. Núm.15PL16376.

El Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2016, adoptà el següent acord:

APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic ide Millora urbana per a la concreció de l'equipament d'Escola bressol municipal del sector 2 de la MPGM de la plaça deles Glòries i el seu entorn, d'iniciativa municipal, amb les modificacions a que fa referència l'informe de la Direcció deServeis de Planejament, que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord.

Contra aquest acord que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant laSala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptardes del dia següent a aquesta publicació. No obstant, se'n pot interposar qualsevol altre recurs que es considericonvenient.

El document podrà consultar-se, a efectes de l'art. 17.1 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, en el Departamentd'Informació i Documentació de la Gerència d'Ecologia Urbana (Av. Diagonal, núm. 230, planta segona. Horari d'atencióal públic: consultar-lo en el lloc web: http://ajuntament.Barcelona.cat/ecologiaurbana, a l'apartat d'Informació Urbanística,clicant "Cita prèvia per a informació presencial").

Per tal de donar compliment al punt 2.d del citat article 17, i als efectes de garantir l'accés per mitjans telemàtics, tambépodrà consultar-se en l'esmentat lloc web, dins l'apartat d'Informació Urbanística, accedint al Cercador de Planejament,Qualificacions i Convenis.

NORMATIVA URBANÍSTICA.

Article 1. Àmbit.

1. L'àmbit del present PEUiMU s'ubica al districte de l'Eixample a l'illa delimitada pels carrers Consell de Cent, Cartagena, Av Diagonal i Castillejos, inclosa en el Sector 2 de l'MPGM a la Plaça de les Glòries i el seu entorn. Lasuperfície total és de 13.780 m2.

Article 2. Marc legal.

1. El present PEUiMU és l'instrument d'ordenació urbanística que es formula per desenvolupar les previsions de lavigent MPGM a la Plaça de les Glòries i el seu entorn d'acord amb el que disposa l'article 70.2 a) dels TRLUC.

2. S'ha redactat d'acord amb l'ordenament vigent a Catalunya en matèria urbanística, més concretament el DL 1/2010,de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme (en endavant, TRLUC i el Decret 305/2006, de 18 dejuliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

3. Les referències a les Normes Urbanístiques (NNUU) del Pla General Metropolità ho són al Pla General Metropolitàaprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, en la versió del Text de Refós de la modificació de determinats articles de

les NNUU del PGM aprovat definitivament per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de laGeneralitat de Catalunya de data 8 d'agost de 1988 i les seves modificacions successives.

4. Desenvolupa el que les Normes Urbanístiques preveuen per als sistemes generals de vialitat i parcs urbans, en els articles 191 al 204, les previsions de desenvolupament dels equipaments comunitaris en els articles 211 a 217 i les previsions de les zones de volumetria específica, en els articles 333 al 336 de les Normes Urbanístiques del Pla GeneralE

Metropolità.

CDivendres, 23 de setembre de 2016

5. En tot allò no previst expressament per aquestes normes i en les dels plans derivats que la desenvolupen seran d'aplicació les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità (NNUU) i les Ordenances Metropolitanes d'Edificació(OME).

Article 3. Objecte.

Constitueix l'objecte del present Pla:

1. Desenvolupar les determinacions fixades per l'MPGM a la Plaça de les Glòries i el seu entorn, aprovadadefinitivament en data el 28 de desembre de 2007 per la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona, en relació al sector deplanejament anomenat "Sector de Millora Urbana 2".

2. Ajustar la delimitació dels sistemes proposats per "l'MPGM a la Plaça de les Glòries i el seu entorn" per tal de poderubicar una escola bressol municipal i preveure'n l'execució amb la major brevetat possible.

Article 4. Contingut documental.

Aquest PEUiMU està integrat pels següents documents:

PREÀMBUL.

MEMÒRIA.

1. Introducció.

2. Planejament vigent.

3. Estat actual.

4. Descripció de la proposta.

5. Justificació jurídica.

6. Justificació de l'ajust de zones verdes.

7. Memòria social.

8. Informació mediambiental.

9. Estudi d'avaluació de la mobilitat generada.

10. Criteris de gènere.

11. Desenvolupament i gestió.

12. Pla d'etapes.

13. Informe de sostenibilitat econòmica.

14. Participació ciutadana.

NORMATIVA URBANÍSTICA.

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ I D'ORDENACIÓ.

ANNEXOS.

El cos normatiu del document està format per les normes urbanístiques i pels plànols P01, P02, P03, P04 i P05.

Article 5. Interpretació i aplicació de la normativa.

Les normes de la present PEUiMU s'han d'interpretar atenent el seu contingut i d'acord amb l'objectiu i finalitat delpresent instrument de planejament. Són d'aplicació els criteris d'interpretació establerts a l'article 10 (Reglesd'interpretació del planejament urbanístic) del Text Refós de la Llei d'Urbanisme (TRLU).

En tots aquells aspectes no determinats per les presents normes seran d'aplicació les Normes Urbanístiques (NNUU)del Pla General Metropolità (PGM), les Ordenances Metropolitanes d'Edificació (OME) i el planejament derivat.

Article 6. Vigència.La vigència del present pla és indefinida, sense perjudici de la seva modificació en els termes legalment establerts aN

l'efecte.

VDivendres, 23 de setembre de 2016

Article 7. Qualificació del sòl.

El present PEUiMU defineix les següents qualificacions de sòl:

a) Sistemes:

Xarxa viària bàsica, clau 5.

Parcs i jardins urbans, clau 6b.

Equipaments comunitaris, clau 7b.

b) Zones:

Zona de transformació per a ordenació volumètrica específica, clau 18g.

CAPÍTOL 2. REGULACIÓ DELS SISTEMES.

Article 8. Regulació del sòl qualificat de sistema viari (5).

1. El sòl qualificat de sistema viari es regula per les disposicions sobre aquest tipus de sòl establertes per les NormesUrbanístiques del Pla General Metropolità en els articles 196 fins el 199.

Article 9. Reserva de sistemes d'equipaments i espais lliures.

1. La reserva de superfícies de sòl amb destí a sistemes urbanístics d'espais lliures i equipaments compleix amb les exigències establertes a l "MPGM a la Plaça de les Glòries i el seu entorn".17.

2. El plànol núm. P01 i P02 Qualificacions proposades, precisen els terrenys que el present Pla especial urbanístic i deMillora urbana, reserva per a sistema urbanístic d'espais lliures i equipaments.

Complementàriament i en forma normativa, en el plànol P03. Fitxa de determinacions normatives del Sector 2. MPGMGlòries", s'assenyalen per a la zona de transformació a volumetria específica, clau 18g, les reserves d'espais lliures iequipaments que s'han d'incorporar en el posterior PMU del Sector.

Article 10. Espais lliures (6b).

1. Els espais lliures derivats dels plans de millora urbana de desenvolupament s'estableixen de manera que s'integrin enel conjunt d'espais lliures i viari definits per aquesta Modificació de PGM, tot evitant les ubicacions marginals, lesdimensions petites i la desconnexió visual i funcional.

2. Als espais lliures només es permet l'accés rodat puntual als serveis públics i accessos complementaris a peces dedotacions públiques. Les finques privades o els locals de planta baixa poden tenir accés a zona verda per als vianantssempre que l'accés principal i el servei es faci des d'un accés a vial.

Article 11. Regulació del sòl qualificat d'equipaments comunitaris i dotacions (7b).

Escola d'educació infantil i primària.

Aquest equipament es regula segons la normativa del "PEUiMU per a la concreció de l'equipament docent del Sector 2de l'MPGM a la Plaça de les Glories i el seu entorn.", aprovat definitivament en data 25 de febrer de 2011; i del"MPEUiMU per a la concreció de l'equipament del Sector 2 de l'MPGM a la Plaça de les Glòries i el seu entorn" aprovatdefinitivament en data 28 de febrer de 2014.

Escola bressol.

1. Per al sòl qualificat d'equipament al plànol P01 i P02 Qualificacions proposades s'assigna el tipus d'equipamentdocent corresponent a centre docent públic i annexos esportius.2. S'admeten de manera complementària usos administratius o culturals vinculats amb l'activitat docents principal. E

3. Ordenació de l'edificació: L'ordenació és la de volumetria específica. Els gàlibs edificables s'indiquen al plànol de condicions d'edificació i són els següents:Divendres, 23 de setembre de 2016

4. Sostre edificable màxim: El sostre màxim és de 1.000 m².

5. Perímetre regulador: És la figura del plànol P04 dins la que s'ha d'inscriure la planta de l'edifici.

6. Es permet una construcció auxiliar destinada a magatzem de pati d'instal·lacions amb una superfície màxima de 8m².Es permet la construcció de porxos o voladius. Aquests espais tindran la consideració d'espais lliures d'edificació.

7. Perfil regulador: Defineix l'evolvent màxima del volum de l'edificació.

8. Té una alçada màxima de 8m. Per sobre d'aquesta alçada es permeten elements d'instal·lacions sempre que estiguinenretirats del Pla de façana i tinguin un tractament. Aquest ve definit per la figura que apareix en la secció del plànolP05.

9. La cota de referència de la planta baixa: Es defineix com la cota a partir de la qual es comptabilitza el sostre sobre rasant i es fixa la base de medició de l'alçada màxima a la qual es refereix el perfil regulador.

10. És la grafiada en el plànols P04 i P05.

11. Ocupació màxima: L'ocupació serà del 70% del perímetre regulador. L'espai lliure de l'escola se situaràprincipalment a l'entorn del Rec Comtal, a la part sud de la parcel·la. En cap cas es podrà edificar a la franja grafiada enel plànol P04.

12. Tipus de tanca: Segons criteri de l'òrgan que gestioni l'escola bressol.

CAPÍTOL 3. REGULACIÓ DE LES ZONES.

Article 12 Regulació de la zona de transformació d'ordenació volumètrica específica.

1. El tipus d'ordenació prevista és la corresponent a la de volumetria específica.

2. La zona de transformació per ordenació volumètrica específica (Glòries), clau 18g, es desenvoluparà mitjançant elcorresponent pla de millora urbana.

3. S'apliquen a la zona clau 18g les determinacions previstes per a la zona clau 18 en les Normes Urbanístiques del PlaGeneral Metropolità, llevat d'allò que expressament s'estableix en aquestes Normes.

4. El planejament de desenvolupament determinarà l'ordenació de l'edificació d'acord amb els paràmetres urbanísticsestablerts al plànol "o.01b. Fitxa de determinacions normatives Sector 2", i atenent les disposicions genèriquescontingudes en l'article 13 d'aquesta normativa.

5. Les noves condicions d'edificació de la zona 18g vindran regulades pel Pla de millora urbana que ordeni la zona.

6. La qualificació 18g inclou la superfície de sistemes mínims que el planejament de desenvolupament haurà deconcretar mitjançant la seva delimitació.

CAPÍTOL 4. DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ.

Article 13. Desenvolupament i Gestió.

Sistema d'actuació urbanística.

1. A "l'MPGM de la Plaça de les Glòries i el seu entorn" no s'especifica ni el sistema d'actuació ni els procediments degestió, sinó que remet al planejament derivat per a concretar-ho. En qualsevol cas els plans hauran d'establir el sistemad'actuació d'acord amb la legislació que sigui aplicable.

2. L'MPGM va delimitar un polígon d'actuació urbanística que comprèn els sòls delimitats com a Sector de Millora

Urbana PMU-2. L'àmbit total d'aquest polígon és de 42.335 m². El present PEUiIMU no altera cap d'aquests aspectesN

generals del sector.

VDivendres, 23 de setembre de 2016

3. Els sòls on es preveu la ubicació de l'escola bressol municipal són sòls públics i que, per tant, no cal cap gestió prèviaa l'execució de l'edifici.

4. Un cop vigent el present PEUiMU i de forma prèvia a l'execució anticipada de l'equipament cal que es garanteixin elsdrets dels sòls de titularitat municipal que es qualifica l'equipament. Amb aquesta finalitat s'inscriurà en el registre de lapropietat el certificat de reconeixement d'aquests drets. El contingut d'aquest certificat es tindrà en compte en el momentque es dugui a terme l'actuació de reparcel·lació per al repartiment dels beneficis i càrregues del Sector 2 de l'MPGM dela Plaça de les Glòries i el seu entorn d'acord amb el que estableix l'article 156 del TRLU.

5. Per a l'ordenació global del sector de millora urbana de referència caldrà la redacció del Pla de Millora corresponentque recollirà les determinacions del present Pla.

Projectes d'obra i d'urbanització.

Per tal d'assolir els objectius del PEUiMU caldrà la redacció dels projectes executius corresponents al nou edificidestinat a escola bressol municipal i a l'adequació de la urbanització dels espais públics immediats al centre.

En aquests projectes serà necessari establir les mesures correctores necessàries tal com s'indica a l'apartat deconclusions i recomanacions de l'Estudi de la qualitat química dels sòls superficials de la finca objecte de planejament(document annex IV).

Article 14. Terminis per a l'execució del planejament.

El pla preveu el desenvolupament del projecte i l'execució de l'obra en els dos propers anys a comptar des de l'inici de2016.

La zona verda s'obtindrà i urbanitzarà quan es desenvolupi el PAU del Sector 2. 18.

Barcelona, 1 de setembre de 2016

El secretari general accidental, Xavier Sanchez i Just