Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva d'ordenació dels sóls qualificats 13b de la unitat d'actuació 2, sector tradicional dels carrers de Tortellà i Pellaires de la MPGM al Front Marítim
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Gerència d'Ecologia Urbana

ANUNCI d'aprovació definitiva

Exp. núm. 15PL16312.

El Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el dia 29 de gener de 2016, adoptà el següent acord:

APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla deMillora Urbana per a l'ordenació dels sòls qualificats 13b de la Unitat d'Actuació 2, sector tradicional dels carrers deTortellà i Pellaires, de la MPGM al Front Marítim de Poble Nou, promogut per METROVACESA S.A. i Enrique PerezAleza, amb les modificacions a que fa referencia l'informe tècnic-jurídic de la Direcció de Planejament; RESOLDRE lesal·legacions presentades en el tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial, de conformitat amb l'informe del'esmentada Direcció de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a l'expedient i a efectes demotivació s'incorporen a aquest acord; REQUERIR al promotor per tal que, en el termini màxim d'un any a comptar desdel dia següent a la notificació del present acord, constitueixi la garantia de 644.64 EUR, corresponent al 12% del valorde les obres d'urbanització inherents al planejament, als efectes establerts als articles 106.3 i 107.3 de la Llei 3/2012 de22 de febrer de modificació del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, icom a requisit previ per a la publicació d'aquest acord.

Contra aquest acord que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant laSala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptardes del dia següent a aquesta publicació. No obstant, se'n pot interposar qualsevol altre recurs que es considericonvenient.

El document podrà consultar-se, a efectes de l'art. 23.1 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, en el Departamentd'Informació i Documentació de la Gerència d'Ecologia Urbana (Av. Diagonal, núm. 230, planta segona. Horari d'atencióal públic: consultar-lo en el lloc web: http://ajuntament.Barcelona.cat/ecologiaurbana, a l'apartat d'Informació Urbanística,clicant "Cita prèvia per a informació presencial").

Per tal de donar compliment al punt 2 del citat article 23, i als efectes de garantir l'accés per mitjans telemàtics, també podrà consultar-se en l'esmentat lloc web, dins l'apartat d'Informació Urbanística, accedint al Cercador de Planejament,Qualificacions i Convenis.

Normativa.

Modificació del Pla de Millora Urbana per a l'ordenació dels sòls qualificats 13b de la Unitat d'Actuació 2, sectortradicional dels carrers de Tortellà i Pellaires, de la MPGM al Front Marítim de Poble Nou.

CAPÍTOL I. Disposicions Generals.

Naturalesa, àmbit territorial i vigència.

Article 1. Naturalesa i objecte.

1. El present Pla de Millora Urbana té per objecte l'ordenació volumètrica dels sòls 13b d'aquesta unitat d'actuació 2,

emplaçada anteriorment.

Article 2. Marc legal.

1. La present modificació del Pla de Millora Urbana es redacta segons allò disposat a l'article 96 i concordants del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova la refosa, de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, en la vigent redacció modificadaE

per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, del que es desprèn que la modificació de qualsevol instrument de planejamentCDivendres, 23 de setembre de 2016

urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la seva formació. En conseqüència la tramitació de lamodificació del pla de millora urbana ha de seguir el tràmit establert a l'article 78 i concordants del DL 1/2010 TRLUC.

2. Per tot allò que no preveuen aquestes normes, li serà d'aplicació allò que estableixi la Normativa del Pla GeneralMunicipal d'Ordenació de Barcelona, aprovat definitivament mitjançant resolució del Conseller de Política Territorial iObres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 22/12/1993 (Text Refós aprovat en data 31/07/2000, publicat alDOGC el 02/10/2000).

Article 3. Àmbit territorial.

1. L'àmbit territorial d'aquest Pla de Millora Urbana ocupa parcialment tres illes amb front al carrer Ramon Turró des del carrer Espronceda fins al carrer dels Ferrers (excepte cantonada dreta de Ramon Turró amb Fluvià), és l'assenyalatgràficament al plànol I.01.2, I.02, I.03, I.04.01, I.04.02 I.04.03 (Aixecament topogràfic actual, i segons el cadastre vigent)abasta una superfície total de 6.740,57 m2 de sòl.

Article 4. Contingut.

1. Aquest Pla de Millora Urbana està integrat pels següents documents:

0. INTRODUCCIÓ.

I. MEMÒRIA.

II. NORMATIVA.

III. MEMÒRIA SOCIAL.

IV. AVALUACIÓ ECONÒMICA.

V. PLA D'ETAPES.

VI. INFORME DE MOBILITAT.

VII. INFORME AMBIENTAL.

VIII. ANNEX DIVISIÓ POLIGONAL.

IX. PLÀNOLS.

I PLÀNOLS D'INFORMACIÓ.

I.01.1 SITUACIÓ 1/10000.

I.01.2 SITUACIÓ 1/3500.

I.01.3 SITUACIÓ 1/7000.

I.02 EMPLAÇAMENT 1/1000.

I.03 TOPOGRÀFIC 1/1000.

I.04.1 PARCEL·LARI ILLA A 1/400.

I.04.2 PARCEL·LARI ILLA B 1/400.

I.04.3 PARCEL·LARI ILLA C 1/400.

I.05 PLANEJAMENT VIGENT 2009 ZONIFICACIÓ 1/1000.

I.06.1 PLANEJAMENT VIGENT 2009 ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA, PLANTA 1/1000.

I.06.2 PLANEJAMENT VIGENT 2009 ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA. ALÇATS I SECCIONS 1/500.

P PLÀNOLS D'ORDENACIÓ.

P.01 PROPOSTA 2016 ZONIFICACIÓ 1/1000.

P.02 PROPOSTA 2016 ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA, PLANTA 1/1000.

P.03 PROPOSTA 2016 ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA. ALÇATS I SECCIONS 1/500.

P.04 DIVISIÓ POLIGONAL 1/1000.

A PLÀNOLS ANNEXOS.

A.01 REPARCEL·LACIÓ ORIENTATIVA 1/1000.

A.02 FOTOGRAFIES AÈRIES ESTAT ACTUAL.

A.03 FOTOGRAFIES AÈRIES ESTAT ACTUAL.A.04 FOTOGRAFIES AÈRIES ESTAT ACTUAL.

A.05 FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL ILLA A.

V

A.06 FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL ILLA B.

A.07 FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL ILLA C.Divendres, 23 de setembre de 2016

A.08 EVOLUCIÓ ORDENACIÓ.

A.09 SUPERPOSICIÓ.

A.10 INFOGRAFIES.

A.11 MAQUETA.

X. ANNEX: DOCUMENTACIÓ PRELIMINAR.

Es consideren documents normatius la present normativa i els plànols d'ordenació P01, P02, P03 i P04.

Article 5. Vigència.

1 La vigència d'aquest Pla de Millora Urbana és indefinida i entrarà en vigor a partir de l'endemà de la publicacióreglamentària de l'acord d'aprovació definitiva, per part de l'organisme competent, al Diari Oficial de la Generalitat deCatalunya o Butlletí Oficial de la Província.

Article 6. Modificació.

1. Aquest Pla de Millora Urbana es podrà modificar en els supòsits que estableix la legislació urbanística vigent.

2. No seran supòsits de modificació els ajustos d'alineació i rasants que no comportin distorsions en l'estructura generaldel PMU ni modificacions en la superfície de les zones superiors al 5%. Tampoc ho seran les petites variacionsocasionades per a la millor adaptació sobre el terreny dels projectes d'obres d'edificació.

Article 7. Interpretació.

1. La interpretació d'aquestes Normes s'adequarà al significat de les paraules, al context i a l'esperit del propi Pla de Millora Urbana, d'acord amb la memòria i la documentació del mateix.

2. En tot cas, i per allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, s'ajustarà al que disposi el PlaGeneral Municipal d'Ordenació de Barcelona.

Article 8. Obligatorietat.

1. Tant l'Administració com els particulars estan obligats a complir les disposicions d'aquest Pla de Millora Urbana i enespecial d'aquestes normes, amb les limitacions de la legislació urbanística vigent.

CAPÍTOL II. Regulació de sistemes.

Article 9. Sistema viari bàsic (Clau 5).

1. El viari compren les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària i exclusivament dedicats a l'ús de lavialitat. Superfície 53,72 m2 (plànol I.04.1).

2. La xarxa viària que defineix el present pla de millora urbana queda ressenyada en el plànol P01 i concordants.

CAPITOL III. Règim urbanístic del sòl.

Article 10. Règim del sòl.

1. La classificació de l'àmbit del present Pla de Millora Urbana, correspon a sòl urbà.Article 11. Qualificació del sòl. E

1. Aquest Pla de Millora Urbana qualifica el sòl inclòs en el seu àmbit territorial.

CDivendres, 23 de setembre de 2016

2. La delimitació precisa dels sòls destinats a sistemes i zones, amb expressió detallada dels seus usos. Aquestadelimitació apareix en els plànols P-01 (Plànol de Zonificació) i P-02 (Plànol d'Ordenació Edificatòria. Planta) a escala1:1000; P-03 (Ordenació volumètrica. Alçats i seccions) a escala 1:500; P-04 (Divisió poligonal).

Article 12. Regulació dels les zones.

1. El present Pla de Millora Urbana manté els conceptes, determinacions i terminologia dels sistemes i les zones definitsen el PGMO de Barcelona, així com les condicions normatives que li són d'aplicació. Aquests sistemes i zones són:

? Zona residencial de densificació urbana semi intensiva habitatge lliure (clau 13b).

? Zona residencial de densificació urbana semi intensiva habitatge protegit (clau 13b- hp).

Article 13. Ordenació de l'edificació.

1. L'ordenació de l'edificació serà la corresponent als plànols d'ordenació del present document P0-2 P0-3. Per a tot allòque no s'especifica, seran d'aplicació les determinacions establertes a les NN.UU. per a la zona 13b del PGM.

2. Les mitgeres generades amb la zona 15 tindran consideració de façanes i no seran admesos envans pluvials nirevestiments de mal comportament d'intempèrie.

Article 14. Condicions d'ús.

1. Els usos admesos seran els corresponents a la zona 13b del PGM.

En la zona 13b (hp) es consideraran els mateixos usos, però amb habitatge protegit.

2. Els accessos i rampes dels aparcaments en planta baixa estaran adscrits als usos complementaris zonals.

Article 15. Reserves per a aparcament de vehicles per a les zones 13b i 13b (hp).

1. Amb caràcter general li és d'aplicació la previsió mínima de places d'aparcament establerta a l'article 299 de lamodificació Normativa del PGMO de Barcelona, per a la regulació de l'ús d'aparcament a Barcelona, del 4 de gener de1993.

Article 16. Façana mínima.

1. L'amplada mínima de la façana permesa ha de ser de 14 metres.

Article 17. Espai interior d'illa o parcel·la.

1. L'ús de l'espai interior d'illa serà comunitari, i per tant exempt d'espais privatius.

2. Conceptualment aquest espai serà de composició i visió unitària.

3. S'entén com espai interior d'illa o parcel·la, l'espai definit per la fondària edificable i els altres límits d'aquesta fins el fons de la parcel·la. Es prendrà de referència l'article 23.7 de les Normes Urbanístiques de la Modificació Puntual delPGM en l'àmbit del Casc Antic del Poblenou, per a possibles edificacions admeses en aquest espai interior.

Divendres, 23 de setembre de 2016

Article 18. Tractament de les façanes.

1. El projecte d'edificació, per tal d'integrar-se en aquest entorn de casc antic, i garantir la qualitat i equilibri del conjunt,utilitzarà els instruments adients per assolir l'objectiu.

2. La interpretació de l'aplicació de l'article 23.8 de les Normes Urbanístiques de la Modificació Puntual del PGM enl'àmbit del Casc Antic del Poblenou, serà el marc que donarà empara a la proposta final, en tot allò no definit en aquestpla, i que haurà de ser validada segons l'article 19 de la normativa del present PMU.

L'ordenació volumètrica, d'acord amb els plànols P02 i P03, estableix uns gàlibs màxims d'aquests volums longitudinalsnomés excedibles pels elements verticals de comunicació i per les tribunes de façana al carrer segons disposa la clau13b del PGM.

Article 19. Propostes d'edificació.

1. Els projectes d'edificació hauran de ser supervisats per la Comissió Tècnica de Patrimoni Industrial del Poblenou, queha d'orientar la formalització arquitectònica dels projectes.

Article 20. Passatges.

1.S'ubicarà un passatge al front del carrer Espronceda a l'illa A, i un altre al front del carrer Fluvià a l'illa B, ambdós a continuació de la mitgera de la parcel·la veïna.

2. Al front de Ramon Turró es situarà com a mínim un passatge a l'illa A i un a l'illa B, amb una amplada lliure mínima de6m. Aquests passatges es podran situar lliurement al llarg del front de cada illa i en la mesura del possible servirand'accés als vestíbuls en planta baixa dels habitatges.

3. L'alçada dels passatges serà com a mínim de dues plantes (PB+1), per tal d'afavorir la permeabilitat i visibilitat.Article 21. Densitat. E

1. En número màxim d'habitatges està definit segons la "Modificació de les normes urbanístiques del PGM en relació al nombre d'habitatges per parcel·la dins del terme municipal de Barcelona" amb aprovació definitiva el 20 d'octubre de

Divendres, 23 de setembre de 2016

2004 (DOGC, 10 desembre de 2004) a l'article 323 i és la resultant de dividir la superfície construïda pel mòdul de 80m2.

Article 22. Edificabilitat.

1. L'edificabilitat es defineix per l'envolupant màxima de volum que resulti de l'aplicació de les condicions d?edificaciódefinides als plànols d'ordenació, sense superar el 20.028.00 m2 totals del sector. El projecte de reparcel·lació definiràl'assignació a cada parcel·la.

2. Edificabilitat total sector:

? Edificabilitat total: 20.028.

? Ús habitatge 13b: 16.986.

? Lliure 13b: 9.127.

? Protegit 13b: 7.859.

? Protegit règim general: 3.397.

? Protegit règim concertat: 4.462.

? Ús complementari zonal: 3.042.

3. Edificabilitat per polígons:

Polígon 1:

? Edificabilitat total: 9.789.

? Ús habitatge 13b: 8.301.

? Lliure 13b: 4.460.

? Protegit 13b: 3.841.

? Protegit règim general: 1.660.

? Protegit règim concertat: 2.181.

? Ús complementari zonal: 1.488.

Polígon 2:

? Edificabilitat total: 10.239.

? Ús habitatge 13b: 8.685.

? Lliure 13b: 4.666.

? Protegit 13b: 4.019.

? Protegit règim general: 1.737.

? Protegit règim concertat: 2.282.

? Ús complementari zonal: 1.554.

CAPITOL IV. Gestió.

Article 23. Sistema d'actuació i divisió poligonal.

El desenvolupament del present Pla de Millora Urbana es realitzarà en 2 polígons discontinus, el primer en la illa A i illaB, i el segon part en la Illa B i en la illa C, tal i com apareix reflectit en el plànol d'ordenació P-04.

M2 sòl

%

M2 sostre

POLÍGONO 1

3.294,42

48,875%

9.789

POLÍGONO 2

3.446,15

51,125%

10.239

6.740,57

100,00%

20.028

El sistema d'actuació del polígon 1 serà el de compensació bàsica, i el del polígon 2 el de cooperació.

Article 24. Reallotjament.Els ocupants legals de les vivendes situades en aquests sòls, anteriors a la data d'aprovació inicial del Pla de Millora Urbana definitivament aprovat en data 2 d'octubre de 2009, tindran el dret de reallotjament en els habitatges a construirV

en l'àmbit i es regularan segons les disposicions del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, Decret 1/2010 de 26 de juliol, i

Divendres, 23 de setembre de 2016

per el Reglament de la Llei d'Urbanisme, Decret 305/2006 del 18 de juliol, així com el Decret 80/2009, de 19 de maig,pel qual s'estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es modifica elReglament de la Llei d'urbanisme pel que fa al dret de reallotjament.

La totalitat dels reallotjaments es faran dins el sector i amb les parcel·les lliures d'edificació de la zona 13b (hp). Elsdrets i indemnitzacions corresponents es fixaran en la fase de gestió.

Barcelona, 1 de setembre de 2016

El secretari general accidental, Xavier Sanchez Just