Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del contracte per a la realització del servei de cuina in situ menjador a l'escola d'educació especial Llevant de l'Institut Municipal de Serveis Personals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Badalona. Institut Municipal de Serveis Personals

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP).

b) Dependència que tramita l'expedient: Gerència.

c) Número d'expedient: CT 00070 2016.

2. Objecte del contracte.

a) Descripció: realització del servei de cuina in situ menjador a l'escola d'educació especial Llevant de l'Institut Municipalde Serveis Personals de l'Ajuntament de Badalona:

CPV: 55321000-6 Serveis preparació de menjars.

CPA: 56 Serveis de menjars i begudes.

CCAE: 56 Serveis de menjars i begudes.

b) Divisió i nombre de lots: No hi ha lots.

c) Lloc d'execució: Badalona.

d) Termini d'execució: El contracte té una durada prevista de 2 anys.

e) Admissió de pròrrogues: 2 anys, d'any en any.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert no harmonitzat.

c) Criteris de valoració de les ofertes per a l'adjudicació: Annex núm. 3 del plec de clàusules administratives particulars:Avaluables de manera automàtica, fins a 100 punts.

4. Adjudicació.

a) Resolució presidenta de data 13 de juliol de 2016.

b) Adjudicatari: ISS SOLUCIONES DE CATERING, SL.

c) Import d'adjudicació pels dos anys de contracte: 138.465 EUR abans d'IVA.

d) Preu unitari: 4,50 EUR/menú abans d'IVA.

5. Formalització.

a) Data formalització contracte: 31 d'agost de 2016.

Badalona, 12 de setembre de 2016

La secretària (per delegació Res. 11/08/2015), Gemma Martínez Platero