Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del projecte executiu i complementari de les obres d'urbanització de l'entorn de l'estadi municipal de Badalona fase II a l'av. dels Vents - Travessera de Montigalà
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Badalona

ANUNCI relatiu al tràmit d'informació pública del Projecte executiu i complementari de les obres d'urbanització del'entorn de l'Estadi municipal de Badalona Fase II a l'Av. dels Vents- Travessera de Montigalà

La Junta de Govern Local en sessió de data 18 de juliol de 2016 va aprovar una resolució la part dispositiva de la qual, diu literalment el següent:

UNIC.- Aprovar el projecte executiu i complementari de les obres d'urbanització de l'entorn de l'Estadi municipal deBadalona Fase II a l'Av. dels Vents- Travessera de Montigalà redactat per AIA Salazar - Navarro a instàncies de lasocietat municipal ENGESTUR (en compliment de l'encàrrec de gestió autoritzat per resolució de l'alcaldessa en data21/03/2016) i promogut per l'Ajuntament de Badalona.

Aquest projecte, que recull l'adequació de la urbanització i la definició executiva del projecte aprovat, en resposta a lanecessitat de simplificació tècnica del projecte, té un pressupost d'import total de 414.073,75 EUR (valor estimat d'import342.209,71 i IVA aplicable (21%) de 71.864,04 EUR). A més, en el cost global del projecte s'inclou una previsió de cost de manteniment anual, segons valoració del servei de via pública i mobilitat, de 34.928,59 EUR IVA inclòs. Per tantl'import global d'aquest projecte és 449.002,24 EUR e inclou de forma integrada la memòria, el pressupost format perunitats, amidaments i preus, Plecs de Prescripcions tècniques particulars i generals, els plànols de conjunt i de detallnecessaris per definir les obres i l'Estudi bàsic de seguretat i salut en la construcció.

La documentació aprovada podrà ser examinada en els enllaços de la web municipal següent:

http://projectesurbanisme.Badalona.cat o per http://Badalona.cat/projectesurbanisme.

Badalona, 12 de setembre de 2016

La cap de Servei de Contractació (per resolució de delegació del Secretari General de data 18/01/2016), Maruxel OlarteSoto