Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Informació pública de l'expedient M-176/15 per realitzar obres provisionals a la finca situada al carrer Alfons XII, número 60
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Badalona

ANUNCI

En virtut del que disposa l'article 54 del text refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret legislatiu 1/2010 es sotmet ainformació pública l'expedient M.176/15 que es tramita a petició de l'Asociación Badalona Social Club per a realitzarobres provisionals a la finca situada al C/ Alfons XII núm.60 A.

Els expedients es poden examinar a les oficines municipals situades en la planta baixa de l'edifici municipal situat enPlaça Assemblea de Catalunya 9-12, de les 9 hores a les 13,30 de dilluns a divendres, en un termini de vint dies comptats a partir del dia següent de la inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Les al·legacions i els suggeriments, si s'escau, han de presentar-se, en el Registre general d'aquest ajuntament, dintredel termini esmentat, personalment, per correu administratiu certificat o a través de qualsevol dels mitjans hàbils queestableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Badalona, 7 de setembre de 2016

El secretari, Isidre Martí Sardà