Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notificació de l'estimació d'un recurs de reposició
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Badalona

ANUNCI

Exp: 114/RR-60/16.

D'acord amb les previsions de l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques iProcediment Administratiu Comú, es notifica al senyor David Martínez Cano en representació de la Comunitat dePropietaris de l'avinguda Amèrica, mitjançant el present anunci la resolució de l'Alcaldessa de data 26 de juliol de 2016que a la seva part dispositiva diu literalment:

"Primer.- Estimar el Recurs de reposició presentat en data 30 de juny de 2016 per David Martínez Cano enrepresentació de la Comunitat de Propietaris de l'Av. Amèrica, núm. 96-98 de Badalona, contra la resolució del Tinentd'alcalde de Badalona Habitable de data 5 de maig de 2016 per la qual es ratifica l'ordre de restaurar la realitat físicaalterada al seu estat anterior i s'imposava una primera multa coercitiva per import de 1.000 EUR, com a mesurad'execució forçosa, en el sentit de procedir a l'arxiu de l'expedient de referència i anul·lar la multa coercitiva per import de 1.000 EUR.

Segon.- Comunicar la present resolució al Departament de Gestió i Control d'ingressos de Dret Públic als efectes que espractiqui, en el sistema de gestió d'ingressos directes de l'Ajuntament, l'anotació de l'anul·lació del càrrec corresponent(Rebut núm. 01156441/0000198994).

Tercer.- Notificar la present resolució als interessats de conformitat amb allò disposat en l'article 58 de la Llei 30/1992,de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa, es podrà formular Recurs Contenciós-Administratiu en eltermini de dos mesos a comptar des de l'endemà d'haver rebut la present notificació, davant del Jutjat ContenciósAdministratiu de Barcelona, de conformitat amb allò que s'estableix a l'article 46, en concordança amb l'article 8,ambdós de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa".

Així mateix, es comunica a la persona interessada pot recollir el document de notificació personal a les dependències del'Ajuntament de Badalona, a l'Àrea d'Urbanisme i Territori, Departament Jurídic (Edifici "El Viver", Pl. Assemblea deCatalunya núm. 9-11 de Badalona).

Badalona, 12 de setembre de 2016

El secretari, Isidre Martí i Sardà