Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria de subvencions per projectes empresarials d'emprenedoria 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Arenys de Munt

EDICTE

La Junta de Govern Local, per acord de data 29-8-2016, ha acordat el següent:

"Vist que el Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, reunit en sessió ordinària de data 30 de juny de 2016, va aprovar inicialment les bases generals per a l'atorgament de subvencions a projectes d'emprenedoria en règim de concurrènciacompetitiva i vist que en data 15 de juliol de 2016 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelonal'edicte d'aquesta aprovació inicial.

Atès que al no haver-se presentat al·legacions, en data 12 d'agost de 2016 aquestes bases van esdevenir definitives, iatès també que es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 25 d'agost de 2016 i entraran en vigorel dia 26 d'agost de 2016.

Vist que s'ha d'aprovar la convocatòria per l'any 2016 i vist també que les sol·licituds s'hauran de presentar, en untermini de 1 mes des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al diari oficial corresponent.

Vista la proposta de la Regidoria d'Economia de data 22 d'agost de 2016.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar la convocatòria d'atorgament d'una subvenció per part de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, en règim deconcurrència competitiva, per a persones físiques, jurídiques o entitats que elaborin un projecte empresarial que s'iniciïen el municipi l'any 2016, obrint el termini per presentar sol·licituds des de l'endemà de la publicació de la convocatòria iessent el termini per presentar les sol·licituds d'un mes, segons els models normalitzats de sol·licitud que es podrantrobar al web municipal.

Segon.- Autoritzar una despesa màxima de 2.500,00 EUR amb càrrec a l'aplicació 230.430.47900.

Tercer.- Donar publicitat d'aquesta convocatòria al diari oficial corresponent, al tauler d'edictes i al web municipal, aixícom comunicar-ho a la Regidoria de Promoció Econòmica i a la intervenció municipal."

Es dóna publicitat en base a la Llei 38/2003, de Subvencions.

Arenys de Munt, 7 de setembre de 2016

El secretari accidental, Gemma García Ramos