Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del projecte constructiu Rotonda a la cruïlla de la BV-3001 amb la ctra. de la Mina. TM Cardona
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

ANUNCI sobre l'aprovació definitiva del projecte constructiu "Rotonda a la cruïlla de la BV-3001 amb la carretera de la Mina. TM Cardona"

(D 7030/16)

En compliment de l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995,de 13 de juny, es fa saber que, en virtut de resolució dictada en data 11 de juliol de 2016, per l'Excma. Sra. Presidentade la Diputació de Barcelona, resta aprovat definitivament el projecte constructiu "Rotonda a la cruïlla de la BV-3001amb la ctra. de la Mina. T.M. Cardona", en no haver estat formulades reclamacions o al·legacions dins del terminid'informació pública, el qual va acabar el dia 26 d'agost de 2016.

Per impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, cal interposar recurs contenciós administratiu davantel Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la sevapublicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en eltermini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Barcelona, 15 de setembre de 2016

El secretari delegat, Francesc Bartoll Huerta