Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació d'un plec de clàusules i licitació simultània del projecte d'obra d'enderroc d'edifici sense ús
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Consells Comarcals


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal de l'Anoia

EDICTE

Mitjançant Decret de Presidència 44/16 de 19 de setembre, s'ha aprovat el Plec de Clàusules econòmico-administratiuque han de regir el concurs públic per l'adjudicació del contracte per l'execució de les obres del Projecte d'ENDERROCDE L'EDIFICI SENSE ÚS, redactat, per l'arquitecte MIQUEL RAJA BORRAS, el qual s'exposa al públic per termini de vuit dies, comptats a partir de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el BOP, per tal que es puguin presentarreclamacions. Simultàniament, s'anuncia la convocatòria del concurs públic per termini de 13 naturals (urgència), si bé lalicitació s'ajornarà, si s'escau, en el supòsit que es formulin reclamacions davant el plec de condicions.

Les dades d'aquesta licitació són les següents:

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Consell Comarcal de l'Anoia.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.

c) Número d'expedient: 070.16.

2. Objecte del contracte.

a) Objecte: execució obres del projecte ENDERROC d'EDIFICI SENSE ÚS.

b) Termini execució: 1 mes.

3. Procediment i forma d'adjudicació.

a) Procediment: Concurs públic Obert.

b) Forma: Urgent.

4. Pressupost base de licitació.

Import: 51.727,96 EUR (IVA exclòs).

5. Garanties.

a) Garantia provisional: no se'n requereix.

b) Garantia definitiva: 5 % del preu d'adjudicació.

6. Despeses d'anuncis: aniran a càrrec de l'adjudicatari (600 EUR).

L'expedient administratiu està a disposició dels interessats a la Secretaria del Consell Comarcal de l'Anoia. El plec declàusules administratives i tècniques es publicarà al perfil del contractant. El Projecte d'ENDERROC D'EDIFICI SENSEÚS podrà recollir-se en format CD a les oficines comarcals.

La presentació de les ofertes es realitzarà, mitjançant presentació al Registre General del Consell Comarcal de l'Anoia(Pl. Sant Miquel 5 Igualada) en hores d'oficina, (art. 112.1 TRLCSP), durant els 13 dies naturals següents a la publicaciód'aquest anunci de licitació al BOP.

Igualada, 19 de setembre de 2016El president, Xavier Boquete i Sàiz