Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació de la contractació de redacció de projecte, estudi de seguretat i salut i el projecte de llicència ambiental dels nous vestidors, bar i sala polivalent al camp de futbol
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Àrea Metropolitana de Barcelona


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Àrea Metropolitana de Barcelona

ANUNCI

Resolució de la Gerència de data set de setembre de 2016 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per la qual es convocala licitació de la contractació, per procediment obert, de redacció de projecte, estudi de seguretat i salut i el projecte dellicència ambiental dels nous vestidors, bar i sala polivalent al camp de futbol municipal de Begues.

D'acord amb el preceptuat a l'article 142 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es procedeix a la publicació de la següent licitació:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció d'informació.

a) Organisme: Àrea Metropolitana de Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació.

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Veure 1 b).

2) Domicili: Carrer 62 número 16-18, Edifici A, 2ª Planta. (Zona Franca).

3) Localitat i codi postal: 08040 Barcelona.

4) Telèfon: 93 223 51 51.

5) Fax: 93 223 51 31.

6) Correu electrònic: Contractacio@amb.cat.

7) Direcció d'internet del perfil de contractant: http://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/perfil-contractant.

8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: Durant el termini de presentació d'ofertes.

d) Número d'Expedient: 900827/16.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: Serveis.

b) Descripció: Redacció de projecte, estudi de seguretat i salut i el projecte de llicència ambiental dels nous vestidors,bar i sala polivalent al camp de futbol municipal de Begues.

d) Lloc d'execució/lliurament: es durà a terme en les dependències del contractista, al municipi de Begues i si lesnecessitats ho requereixen, en les oficines de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

e) Termini d'execució/lliurament: veure plec administratiu.

f) Admissió de pròrroga: Possible direcció de les obres del present projecte.

i) CPV (Referència de nomenclatura): 71220000-6.

3. Tramitació i procediment.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

d) Criteris d'adjudicació: Veure plecs.

4. Valor estimat del contracte: 86.515,08 EUR IVA exclòs.

5. Pressupost base de licitació:a) Import net: 55.352,80 EUR. Import total: 66.976,89 EUR.

6. Garanties exigides.

Provisional (import): No es requereix.

Definitiva (%) 5 per cent de l'import d'adjudicació, Iva exclòs.Dijous, 22 de setembre de 2016

7. Requisits específics del contractista:

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional (en el seu cas): veure plecs.

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: fins les 11 hores del dia que es compleixin 15 dies a partir de la publicació del present anunci.

b) Modalitat de presentació:

c) Lloc de presentació:

1.2.3.: Veure punt 1.

4. Direcció electrònica: http://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/perfil-contractant.

d) Número previst d'empreses a les quals es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit).

e) Admissió de variants, si procedeix:

f) Termini durant el qual el licitador és obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos.

9. Obertura d'ofertes:

a) Descripció: l'obertura dels sobres número 2 i 3 s'avisarà oportunament als licitadors al perfil de contractant.

b) Direcció: Carrer 62 número 16-18, Edifici A, 7ª Planta. (Zona Franca).

c) Localitat i codi postal: 08040 Barcelona.

10. Despeses de publicitat: a càrrec de l'adjudicatari fins a màxim de 1.000,00 EUR.

11. Data de tramesa de l'anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: no procedeix.

12. Altres informacions.

Barcelona, 12 de setembre de 2016

El secretari general accidental, Sebastià Grau Àvila