Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Baixa en el Padró Municipal d'Habitants per no complir les condicions de residència establertes
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vacarisses

EDICTE

En compliment d'allò disposat a l'article 72 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Localsestablerta per Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre, aquest Ajuntament ha procedit a la incoació d'ofici del'expedient, per tal de donar de baixa en el Padró d'habitants d'aquest municipi per no complir les condicions deresidència establertes en l'article 54 de l'esmentat Reglament a les persones que tot seguit es relacionen:

DOCUMENT IDENTITAT

DOMICILI D'

EMPADRONAMENT Goran, Nicusor

Av. Vacarisses 12

Lledó Ibars, Marc

Cr. Montseny 5

Ouchrakt, Fatima Ezzahra

Cr. Montseny 5

Lledó Ouchrakt, Amira

Cr. Montseny 5

Sagarra Vera, Roger

Cr. Pou 16

Sagarra Vera, Xavier

Cr. Pou 16

Sagarra Vera, Elisabet

Cr. Pou 16

Vera Padrós, Montserrat

Cr. Pou 16

La comunicació a les persones abans relacionades ha estat intentada al domicili on figuren empadronades sense ques'hagi obtingut cap resposta. Per tant, es comunica als interessats mitjançant aquest medi, que disposen d'un termini dequinze dies per a què manifestin si estan d'acord o no amb aquesta baixa podent, en aquest últim cas, al·legar ipresentar els documents i justificants que estimin adients per tal d'acreditar que és en aquest municipi on resideixen elmajor número de dies de l'any.

Per aquest motiu les persones esmentades poden adreçar-se a l'Ajuntament de Vacarisses dilluns a divendres de 8.30 a14.00 hores.

Passat aquest termini sense que s'hagi produït cap manifestació, es sol·licitarà informe favorable del Conselld'Empadronament per tal de procedir a la baixa en el Padró Municipal d'Habitants.

Vacarisses, 8 de setembre de 2016

L'alcaldessa en funcions, Olga Serra i Luque