Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Exposició pública del padró de la taxa per l'accés de vehicles des de la via pública a locals o recintes i reserves de la via pública per l'aparcament exclusiu
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa. Serveis Econòmics

EDICTE d'exposició pública del padró de la taxa de guals

De conformitat amb el que preveuen les ordenances fiscals vigents, aprovat el padró de la Taxa per l'accés de vehiclesdes de la via pública a locals o recintes i reserves de la via pública per l'aparcament exclusiu, i zones de prohibiciód'estacionament en el cantó contrari de la calçada davant els guals, es procedeix a la seva exposició pública pel períoded'un mes comptat des de la data d'inici del seu cobrament, que coincideix amb el dia 15 de setembre d'enguany.

Aquesta exposició pública es realitzarà al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Terrassa i tindrà el caràcter de notificacióde les liquidacions a cadascun dels subjectes passius que figurin en els Padrons o Registres Fiscals, de conformitatamb el que disposa l'article 102, apartat 3, de la Llei 58/2003, General Tributària.

El període de cobrament voluntari de l'impost es realitzarà del dia 15 de setembre de 2016 al 14 de novembre de 2016, el qual es podrà fer efectiu a qualsevol oficina de les Entitats Col·laboradores de l'Ajuntament: Caixabank,CatalunyaCaixa, Banc de Sabadell i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. (BBVA).

Per a tots els contribuents que tinguin els rebuts domiciliats, el càrrec en el seu compte corrent del 1r termini esrealitzarà el dia 31 d'octubre de 2016 i el del 2n termini el dia 27 de desembre de 2016.

Un cop finalitzat el termini voluntari d'ingrés, i d'acord amb el que estableixen els article 28 i 161 de la Llei GeneralTributària, s'iniciarà el període executiu, el qual determinarà el meritament dels recàrrecs del període. El cobrament delsdeutes a partir d'aquell moment es realitzarà pel procediment de constrenyiment.

Contra les liquidacions incorporades en el padró es podrà interposar recurs de reposició davant l'Ajuntament en eltermini d'un mes, comptat des del dia següent al de la finalització del període d'exposició pública del padró.

Contra la desestimació expressa o presumpte del recurs de reposició referit es podrà interposar recurs contenciósadministratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos acomptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquest sigui formulada de formaexpressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpte. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs si es consideraconvenient.

Terrassa, 12 de setembre de 2016

El director de Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, Miquel Àngel Gamell Farré