Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del contracte de serveis de menjador a les escoles bressol i a les escoles d'educació especial municipals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa

ANUNCI de formalització d'un contracte

De conformitat amb el que estableix l'article 154 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, es publica la formalització del contracte següent:

1) Entitat adjudicadora:

a. Organisme: Ajuntament de Terrassa.

b. Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Patrimoni.

c. Núm. d'expedient: ECAS 2593/2016.

2) Objecte del contracte:

a. Tipus de contracte: Serveis.

b. Objecte del contracte: serveis de menjador a les escoles bressol i a les escoles d'educació especial municipals deTerrassa.

3) Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a. Tramitació: Ordinària.

b. Procediment: Obert.

c. Forma d'adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa.

4) Pressupost base de licitació: 878.846,62 EUR, exclòs IVA.

5) Adjudicació:

a. Data: 10/08/2016.

b. Contractista: SERUNION, SA.

Import d'adjudicació: Preus unitaris per menú.

6) Formalització:

a. Data: 12/09/2016.

Terrassa, 13 de setembre de 2016

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega López