Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions amb l'objecte de fomentar l'activitat de les Associacions de Mares i Pares (AMPA) dels centres d'educació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 8 de setembre de 2016, ha aprovat les bases reguladores de lessubvencions en règim de concurrència amb l'objecte de fomentar l'activitat de les Associacions de Mares i Pares(AMPA's) dels centres d'educació del municipi el text de les quals es reprodueix a continuació per a generalconeixement:

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIACOMPETITIVA PER AL FOMENT DE L'ACTIVITAT DE LES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES (AMPAS) DELS CENTRES D'EDUCACIÓ DEL MUNICIPI.

1.- Objecte.

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió,cobrament i justificació de les subvencions, que en forma d'ajut econòmic, atorgui o estableixi l'Ajuntament de SantaMaria de Palautordera a través del Servei d'Educació destinades a col·laborar en el finançament de projectes/activitatsorganitzats per les AMPAS dels centres educatius (infantil, primària, secundària i escola de música) del municipi i perl'adquisició de béns d'inversió. Aquests hauran de constar en el Projecte Educatiu de Centre o en el Pla Anual de centrei hauran de tenir com a objectiu:

a) Fomentar la cohesió social del municipi.

b) Fomentar projectes adreçats a integrar famílies de nouvinguts/nouvingudes.

c) Fomentar projectes que possibilitin i facilitin la conciliació familiar i laboral.

d) Fomentar iniciatives que promoguin l'organització d'activitats extraescolars conjuntes entre diferents agents delterritori.

e) Fomentar projectes que afavoreixin la sostenibilitat i promoguin intervencions relacionades amb el medi ambient.

f) Iniciatives que incorporin el treball dels valors a les activitats (per exemple: civisme, solidaritat, pau, respecte, etc.).

g) Fomentar noves formes de participació.

h) Fomentar iniciatives que proposin projectes innovadors o puntuals que introdueixin elements de qualitat i/oidentificació singular del centre.

i) Fomentar la plena integració de les persones amb discapacitats i dels col·lectius de risc social.

Les subvencions objecte d'aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurament revocables ireduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent i en l'Ordenança general de subvencions del'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. No generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors ino es poden al·legar com a precedent.Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de concurs i convocatòriaúnica.

Les entitats i/o persones físiques podran rebre altres subvencions i/o altres ingressos de dret públic i/o privat sempreN

que no es superi el 100% del cost de l'activitat.

VDijous, 22 de setembre de 2016

2.- Finalitat de les subvencions.

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d'Actuació del Mandat, i d'acord amb les previsionsdel Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitatsd'interès públic o social que tinguin per finalitat:

a) Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida.

b) Accions a favor de la convivència ciutadana.

c) Promoure un territori sostenible i un desenvolupament econòmic equilibrat.

3.- Període d'execució.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a finançar projectes/activitatsdesenvolupats/ades durant el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de cada any natural i/o l'adquisicióde béns d'inversió durant el mateix període.

4.- Requisits dels beneficiaris/àries.

a) Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment constituïdes i sense ànim delucre, que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap deles prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavantLGS), i que estiguin inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i al de la Generalitat.

b) La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentaciódels documents que s'indiquen a l'article següent.

5.- Documentació a presentar.

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:

1) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.

2) Escriptura de constitució o Estatuts.

3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legaldel/de la sol·licitant.

4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària.

5) Sol·licitud amb el model normalitzat. (Annex 1).

6) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d'acord ambel model normalitzat. (Annex 2).

7) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció, d'acordamb el model normalitzat. (Annex 2).

8) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les ques'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat. (Annex 2).

9) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat. (Annex3).

10) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat. (Annex 4).

11) En cas d'associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al corresponent Registre Oficial.12) Les dades dels criteris objectius a valorar (Annex 5). E

L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original i/o còpia degudament autenticada.Dijous, 22 de setembre de 2016

6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds serà el que estableixi cada convocatòria. La convocatòria serà única per acada any natural.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat, que serà signat perl'interessat/da o pel representant legal de l'entitat.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 podrà trobar-se a l'àrea d'Intervenció-Tresoreria de l'Ajuntament o a la web municipal (www.smpalautordera.cat).

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s'hauran de presentar al Registre de l'Ajuntamentde Santa Maria de Palautordera, Pl. De la Vila, núm. 1, 08460 Santa Maria de Palautordera.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, deRègim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la beneficiari/ària, per tal que enel termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenesnecessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud. Si transcorregut aquesttermini no s'ha esmenat o s'ha aportat la documentació preceptiva, s'entén que l'interessat ha desistit de la sevasol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes previstos a l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i s'arxivaran lesactuacions sense cap tràmit ulterior.

8.- Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrènciacompetitiva.

9.- Criteris objectius d'atorgament de la subvenció.

Les activitats no han de tenir caràcter lucratiu, per tant, en cas de cobrar algun tipus de quota aquest cobrament ha deservir per ajudar a sufragar les despeses del pressupost global de l'activitat.

Aquells sol·licitants que compleixin les condicions requerides per la normativa podran sol·licitar una subvenció que nosuperarà el 50 per 100 dels costos generals del projecte o programes a subvencionar. Aquests ajuts s'establiran sota elcriteri de complementar els ingressos de l'entitat, per tal de poder fer front al pressupost de les activitats que duen aterme. Els ajuts es poden demanar per projectes anuals o per activitats concretes.

En relació a les subvencions per a despeses en béns d'inversió, la subvenció demanada podrà superar el 50 % del costdel bé, i si l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ho considera adient podrà atorgar una subvenció superior aaquest percentatge.

Cada entitat, en una única sol·licitud, podrà demanar qualsevol o ambdues tipologies de subvencions (per a despesesen béns i serveis corrents i/o per a despeses en inversions). Les dues tipologies de subvencions són compatibles i esvaloraran separadament.

La presentació de la sol·licitud no pressuposa la concessió automàtica de la subvenció, la qual es resoldrà una vegadaestudiada la proposta d'activitat i valorada en funció dels criteris generals d'aquestes normes. No serà exigible capaugment o revisió de la subvenció llevat de causa documentada que ho justifiqui.Les subvencions s'atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectiusN

determinats a la present base.

VDijous, 22 de setembre de 2016

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents criteris objectius, aplicatsd'acord amb la ponderació indicada:

SUBVENCIONS PER A DESPESA EN BÉNS I SERVEIS CORRENTS.

AMPAS de centres educatius de primer cicle d'educació infantil (Escoles Bressol).

1. Participació:

Es valorarà el nombre de socis/famílies sòcies de l'entitat. Les dades que es valoraran estaran en relació al nombre defamílies sòcies del centre. La puntuació és la següent:

Percentatge

Punts

+ 90 %

10

+75 % - 90 % + 50 % - 75 %

+25% - 50 %

Fins 25 %

2. Activitats puntuals o activitats extraescolars:

Les activitats puntuals són aquelles que tenen lloc un o dos cops a l'any (festa de fi de curs, festes populars, etc.). Lesactivitats extraescolars són aquelles que es duen a terme mensualment fora de l'horari lectiu.

Aquestes activitats han d'estar reflectides en el Pla anual, i aprovades pel consell escolar del centre. Els conceptes quees valoraran són els següents:

a) Nombre de participants: 0,5 punts per participant en l'activitat fins a un màxim de 20 punts per activitat, basant-se enles dades de participació de l'any/curs anterior si es va realitzar l'activitat. En el cas que es tracti d'una activitat de novarealització, s'indicarà una previsió aproximada dels participants que podrà ser modificada per l'òrgan concedent de lasubvenció si ho considera oportú.

b) Despeses pel desenvolupament de l'activitat. De la suma total de despeses pressupostades de l'activitat indicades enl'Annex 5, es donarà 1 punt per cada 100 EUR de despesa total de l'activitat fins a un màxim de 10 punts per activitat.

AMPAS de centres educatius de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària.

1. Participació:

Es valorarà el nombre de socis/famílies sòcies de l'entitat. Les dades que es valoraran estaran en relació al nombre defamílies sòcies del centre. La puntuació és la següent:

Percentatge

Punts

+ 90 %

10

+75 % - 90 % + 50 % - 75 %

+25% - 50 %

Fins 25 %

2. Activitats puntuals o activitats extraescolars:

Les activitats puntuals són aquelles que tenen lloc un o dos cops a l'any (festa de fi de curs, festes populars, etc.). Lesactivitats extraescolars són aquelles que es duen a terme mensualment fora de l'horari lectiu.

Aquestes activitats han d'estar reflectides en el Pla anual, i aprovades pel consell escolar del centre. Els conceptes quees valoraran són els següents:c) Nombre de participants: 0,5 punts per participant en l'activitat fins a un màxim de 20 punts per activitat, basant-se en les dades de participació de l'any/curs anterior si es va realitzar l'activitat. En el cas que es tracti d'una activitat de novaVDijous, 22 de setembre de 2016

realització, s'indicarà una previsió aproximada dels participants que podrà ser modificada per l'òrgan concedent de lasubvenció si ho considera oportú.

d) Despeses pel desenvolupament de l'activitat. De la suma total de despeses pressupostades de l'activitat indicades enl'Annex 5, es donarà 1 punt per cada 100 EUR de despesa total de l'activitat fins a un màxim de 10 punts per activitat.

3. Esforç econòmic:

Vinculat a l'esforç de captació d'ingressos de l'entitat, ja sigui a través de quotes dels socis, d'ingressos publicitaris,d'ajuts d'empreses, etc. Aquesta valoració es farà d'acord amb el que s'acrediti en la memòria de l'any anterior.Puntuació màxima: 5 punts. Es donarà 0,5 punts per cada 10 % que representi la subvenció rebuda per l'Ajuntament deSanta Maria de Palautordera en l'any anterior respecte el total d'ingressos de l'entitat, en ordre descendent, és a dir, esseguirà el següent decalatge:

Subvenció que suposa fins un 10 % dels ingressos totals de l'entitat: (5 punts).

Subvenció des de més d'un 10 % fins un 20 % dels ingressos totals de l'entitat: (4,5 punts).

Subvenció des de més d'un 20 % fins un 30 % dels ingressos totals de l'entitat: (4 punts).

Subvenció des de més d'un 30 % fins un 40 % dels ingressos totals de l'entitat: (3,5 punts).

Subvenció des de més d'un 40 % fins un 50 % dels ingressos totals de l'entitat: (3 punts).

Subvenció des de més d'un 50 % fins un 60 % dels ingressos totals de l'entitat: (2,5 punts).

Subvenció des de més d'un 60 % fins un 70 % dels ingressos totals de l'entitat: (2 punts).

Subvenció des de més d'un 70 % fins un 80 % dels ingressos totals de l'entitat: (1,5 punts).

Subvenció des de més d'un 80 % fins un 90 % dels ingressos totals de l'entitat: (1 punt).

Subvenció que suposa més d'un 90 % dels ingressos totals de l'entitat: (0,5 punts).

4. La participació i l'impuls de les següents tipologies d'actes municipals:

a) Festes tradicionals (Nadal, Reis, Carnaval, etc.).

b) Celebracions que històricament tenen tradició (Corpus, Festa Major de l'Aplec del Remei, Festa de Sant Projet, etc.).

c) Petites festes i celebracions de caràcter ciutadà (Mostra d'Artesania, Diada de l'Esport, etc.).

La puntuació màxima serà de 3 punts i es repartirà de la següent manera:

? 0 punts si no col·labora en cap tipologia de festes.

? 1 punt si col·labora amb una tipologia de festes.

? 2 punts si ho fa en dues de les tipologies.

? 3 punts si ho fa en les tres.

5. La incorporació d'activitats d'altres entitats dins l'activitat a subvencionar, fomentant així la interrelació entre lesdiferents tipologies d'entitats del municipi de Santa Maria de Palautordera. Puntuació màxima 2 punts.

? 0 punts si no ho fan.

? 1 punt si ho intenten.

? 2 punts si ho aconsegueixen.

6. La cessió d'infraestructures o d'altres serveis que tenen un cost addicional per l'Ajuntament (per ex. equips de so,neteges extraordinàries, etc.). Puntuació màxima 2 punts.

? 0 punts si és necessari i té un valor superior a 100 EUR.

? 1 punt si és necessari, però té un valor inferior a 100 EUR.

? 2 punts si no requereix d'aquest tipus de servei.

7. Caràcter innovador de la proposta. Fins a 6 punts.

Es valorarà el fet que la proposta introdueixi elements de qualitat i/o identificació singular del centre i que fomentin el treball dels valors (per exemple: civisme, solidaritat, pau, respecte, etc.).? 0 punts si no en fan.

? 2 punts per cada proposta innovadora amb un màxim de 6 punts.

VDijous, 22 de setembre de 2016

SUBVENCIONS PER A DESPESA EN BÉNS D'INVERSIÓ.

AMPAS de centres educatius de primer cicle d'educació infantil (Escoles Bressol).

1. Esforç econòmic:

Vinculat a l'esforç de captació d'ingressos de l'entitat per a subvencionar el bé d'inversió, ja sigui a través de quotes delssocis, d'ingressos publicitaris, d'ajuts d'empreses, etc. Aquesta valoració es farà d'acord amb el pressupost i lasubvenció demanada per a col·laborar en el finançament del bé d'inversió. Puntuació màxima: 5 punts. Es donarà 0,5punts per cada 10 % que representi la subvenció que es demani a l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per a finançar el bé d'inversió, en ordre descendent, és a dir, es seguirà el següent decalatge:

Subvenció que suposa fins un 10 % del pressupost del bé d'inversió: (5 punts).

Subvenció des de més d'un 10 % fins un 20 % del pressupost del bé d'inversió: (4,5 punts).

Subvenció des de més d'un 20 % fins un 30 % del pressupost del bé d'inversió: (4 punts).

Subvenció des de més d'un 30 % fins un 40 % del pressupost del bé d'inversió: (3,5 punts).

Subvenció des de més d'un 40 % fins un 50 % del pressupost del bé d'inversió: (3 punts).

Subvenció des de més d'un 50 % fins un 60 % del pressupost del bé d'inversió: (2,5 punts).

Subvenció des de més d'un 60 % fins un 70 % del pressupost del bé d'inversió: (2 punts).

Subvenció des de més d'un 70 % fins un 80 % del pressupost del bé d'inversió: (1,5 punts).

Subvenció des de més d'un 80 % fins un 90 % del pressupost del bé d'inversió: (1 punt).

Subvenció des de més d'un 90 % del pressupost del bé d'inversió: (0,5 punts).

AMPAS de centres educatius de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària.

1. Esforç econòmic:

Vinculat a l'esforç de captació d'ingressos de l'entitat per a subvencionar el bé d'inversió, ja sigui a través de quotes delssocis, d'ingressos publicitaris, d'ajuts d'empreses, etc. Aquesta valoració es farà d'acord amb el pressupost i lasubvenció demanada per a col·laborar en el finançament del bé d'inversió. Puntuació màxima: 5 punts. Es donarà 0,5punts per cada 10 % que representi la subvenció que es demani a l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per a finançar el bé d'inversió, en ordre descendent, és a dir, es seguirà el següent decalatge:

Subvenció que suposa fins un 10 % del pressupost del bé d'inversió: (5 punts).

Subvenció des de més d'un 10 % fins un 20 % del pressupost del bé d'inversió: (4,5 punts).

Subvenció des de més d'un 20 % fins un 30 % del pressupost del bé d'inversió: (4 punts).

Subvenció des de més d'un 30 % fins un 40 % del pressupost del bé d'inversió: (3,5 punts).

Subvenció des de més d'un 40 % fins un 50 % del pressupost del bé d'inversió: (3 punts).

Subvenció des de més d'un 50 % fins un 60 % del pressupost del bé d'inversió: (2,5 punts).

Subvenció des de més d'un 60 % fins un 70 % del pressupost del bé d'inversió: (2 punts).

Subvenció des de més d'un 70 % fins un 80 % del pressupost del bé d'inversió: (1,5 punts).

Subvenció des de més d'un 80 % fins un 90 % del pressupost del bé d'inversió: (1 punt).

Subvenció des de més d'un 90 % del pressupost del bé d'inversió: (0,5 punts).

2. Interès del bé d'inversió. La puntuació màxima d'aquest apartat serà de 15 punts.

? 5 punts per a inversions en material i/o mobiliari per tal de portar a terme tasques que col·laborin en eldesenvolupament sostenible del municipi i siguin respectuoses amb el medi ambient (material per als hort escolars,mesures d'estalvi energètic, etc.) Es donarà 1 punt per cada 500 EUR de despesa total en aquesta tipologia de despesafins a un màxim de 5 punts per aquesta tipologia d'inversió.

? 4 punts per a inversions en noves tecnologies (software, hardware, i altres elements anàlegs). Es donarà 1 punt percada 500 EUR de despesa total en aquesta tipologia de despesa fins a un màxim de 4 punts per aquesta tipologiad'inversió.

? 3 punts per a inversions en material esportiu (porteries, mobiliari de gimnàs, etc.). Es donarà 1 punt per cada 300 EURde despesa total en aquesta tipologia de despesa fins a un màxim de 3 punts per aquesta tipologia d'inversió.? 2 punts per a inversions en mobiliari (prestatgeries, taules, cadires, pissarres, etc.). Es donarà 1 punt per cada 500 V

EUR de despesa total en aquesta tipologia de despesa fins a un màxim de 2 punts per aquesta tipologia d'inversió.Dijous, 22 de setembre de 2016

? 1 punts per a inversions que l'ajuntament consideri d'utilitat. Es donarà 1 punt per cada 500 EUR de despesa total enaquesta tipologia de despesa fins a un màxim d'1 punt per aquesta tipologia d'inversió.

10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària.

El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en les presents basesreguladores serà l'establert a cada convocatòria i anirà a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries:

- 1.3261.48900 "A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE", per a subvencions per a despesa enbéns i serveis corrents.

- 1.3261.78900 "A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE" per a subvencions per a despesa en béns d'inversió.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat. Si l'òrgan concedent de les subvencions hoconsidera adient, es pot incrementar el crèdit amb un import addicional, prèvia modificació pressupostària.

11.- Import individualitzat de les subvencions.

L'import a concedir a cadascun dels projectes/activitats i/o béns d'inversió subvencionats es determinarà de formaproporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats. Dintre de cada sol·licitud, es valoraranseparadament les demandes de subvencions per a despeses en béns i serveis corrents de les subvencions per adespeses en béns d'inversió. Per cada tipologia d'ajut, es dividirà el crèdit total destinat a l'ajut, entre la totalitat de punts aconseguits per totes les entitats (Y), i es multiplicarà per la puntuació concreta de cada entitat (X) en relació.

Subvencions per a despeses en béns i serveis corrents.

3.000 EUR

Subvenció entitat = ------------------ * X

Subvencions per a despeses en béns d'inversió.

6.000 EUR

Subvenció entitat = ------------------ * X

L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin, com a norma general, hauran de complir els següentsrequisits:

? No excedir del 50 % del cost total dels projectes/activitats subvencionades, amb excepció de les subvencions per adespeses en béns d'inversió,

? No generar benefici a l'entitat, i.

? No esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada.

Excepcionalment, es podrà establir un percentatge superior al 50 % del cost del projecte o activitat subvencionada i/opermetre que la subvenció generi benefici, si l'Ajuntament ho considera adient i es justifiquen els motius. Els beneficisinicials previstos que es poden generar per la subvenció, hauran de ser destinats a la reducció de tarifes de lesactivitats, concessió de beques, entre d'altres, per tal de què no existeixi el benefici.

En cas de que els imports a concedir al/als sol·licitants amb dret a subvenció superi el 50 % del cost total delsprojectes/activitats subvencionades i/o genera benefici, i no es considera adient incrementar el percentatge, el sobrantdel 50 % i/o de la part que genera benefici es repartirà proporcionalment als altres sol·licitants, aplicant la fórmulaanterior sense comptar les/l'entitat que supera aquests límits.12.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió. E

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en les presents bases serà l'Àrea d'Educació.Dijous, 22 de setembre de 2016

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d'acord amb allò previst al'article 12.5 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i que estarà format per les següents persones:

? Alcalde o persona en qui delegui.

? Regidor/a d'Ensenyament o persona en qui delegui.

? Interventora o persona en qui delegui.

? Tècnica d'Ensenyament o persona en qui delegui.

Hi haurà incompatibilitat dins la Comissió Qualificadora quan un dels membres de la mateixa ostenti un càrrec deresponsabilitat dins una entitat. En aquest cas, el membre en qüestió haurà d'absentar-se en el moment de valorar lesactivitats de la seva entitat.

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions serà la Junta de GovernLocal.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit totalprevist.

13.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos.

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i esresoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data detancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les persones interessades en un terminimàxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst a l'article 59 de la LRJAPPAC. Lamanca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciósadministratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en eltermini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

14.- Acceptació de la subvenció.

Els/les beneficiaris/àries, una vegada se'ls hagi comunicat l'acord de concessió, hauran d'acceptar sense reserves lasubvenció així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressaen el termini d'un mes a partir de la recepció de l'indicat acord. Si transcorregut un mes des de la recepció de l'indicatacord, no es manifesta expressament les seves objeccions, es considerarà tàcita la seva acceptació.

15.- Obligacions dels beneficiaris.

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 LGS, lesque tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoacióde l'expedient de reintegrament de la subvenció.

a. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l'Ajuntament, s'obliguen a executar les activitatssubvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a laseva justificació d'acord amb l'establert a les presents bases.

b. Els/les beneficiaris/àries hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

c. El/la beneficiari/ària d'una subvenció està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer

que realitzi la Intervenció General de l'Ajuntament i altres òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris,N

i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció V

concedida.Dijous, 22 de setembre de 2016

d. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s'admetrà lapossible compensació de desviacions entre les diverses aplicacions que l'integren.

e. Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període noinferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

f. Comunicar a l'Ajuntament, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenciód'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

g. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats d'acord amb lalegislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i registresespecífics exigits per les bases reguladores específiques.

h. Fer constar expressament el suport econòmic de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera en qualsevol acte,publicitat o difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció.

i. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

j. Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, enbase a allò establert a la Llei 19/2013.

Igualment caldrà donar compliment a les previsions del títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,accés a la informació pública i bon govern si al ser les subvencions atorgades procedents de subvencions o ajutspúblics el quaranta per cent dels seus ingressos i superar l'import dels 5.000 EUR d'acord amb el que estableix l'article2.4 de l'esmentada Llei.

Així mateix i al ser la subvenció superior a l'import de 10.000 EUR caldrà donar compliment a la previsió de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, en el sentit que labeneficiària haurà de comunicar a l'Ajuntament la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció oadministració, a l'efecte de fer-les públiques.

k. Els beneficiaris/àries hauran d'acreditar que les persones que treballin i els voluntaris que tinguin contacte habitualamb menors d'edat hauran d'acreditar que no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra lallibertat i indemnitat sexual d'acord amb el que estableix la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema deprotecció a la infància i l'adolescència, pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors.

Per tal d'acreditar que han dut a terme aquesta comprovació, les entitats hauran de signar una declaració responsableen que manifestin disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que participin enles activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i queen cas que canviï alguna persona adscrita a les activitats es compromet a aportar nova declaració responsable. Elcontingut d'aquesta declaració responsable aportada pel beneficiari i les certificacions negatives de que disposi seràvigent durant un any, amb el benentès que si té coneixement d'algun cas de condemna per sentència ferma pelsdelictes esmentats, està obligat a comunicar aquesta circumstància de manera immediata.

La presentació de la declaració responsable faculta a l'Ajuntament a verificar la conformitat de les dades que s'hicontenen sempre que sigui possible, o bé a efectuar el requeriment de documentació que resulti necessari, tot aixòd'acord amb el que estableix l'article 35 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de lesadministracions públiques de Catalunya.

l. La beneficiària haurà de donar compliment a les obligacions fiscals establertes per la normativa vigent i si s'escau perl'impost sobre societats.

m. Complir qualsevol altre obligació que es derivi d'aquestes bases particulars, de les bases generals o d'altresdisposicions generals vigents, com pot ser l'obligació de contractar una assegurança de responsabilitat civil, si lescaracterístiques de l'activitat ho requereixen.n. L'incompliment de les anteriors obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podràE

suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

CDijous, 22 de setembre de 2016

16.- Despeses subvencionables.

Per a les subvencions en despeses en béns i serveis corrents, amb caràcter general, es consideraran com a despesessubvencionables les següents:

- Material educatiu d'ús col·lectiu.

- Inscripcions publicacions educatives.

- Despeses d'equipament tècnic per a festes.

- Artistes o grups que actuen a les festes.

- Professors, monitors i/o altres professionals contractats per la realització d'activitats extraescolars.

- Despeses d'equipament tècnic i/o altres despeses necessàries per la realització de les activitats subvencionades.

- Assegurances de responsabilitat civil.

- Locomoció amb factura d'agències de viatges o empreses de transports d'excursions.

- Trofeus o altres elements que es regalin com a premis/recordatori.

- Publicitat i propaganda de programes/activitats.

No es subvencionen les despeses següents:

? Material educatiu d'ús individual.

? Queviures i begudes.

? Despeses corrents (lloguer de locals, telèfon, electricitat, material d'oficina, etc.).

Per a les subvencions en despeses en béns d'inversió, amb caràcter general, es consideraran com a despesessubvencionables:

- Bé d'inversió pel qual s'ha concedit la subvenció.

- Despeses de transport i d'instal·lació del bé.

- Altres despeses anàlogues necessàries per a la posada en funcionament del bé.

No es subvencionen les despeses següents:

? Altres béns d'inversió diferents dels que han estat objecte de la subvenció.

L'IVA no serà subvencionable quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo o desgravar-lo.

17.- Subcontractació.

Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament de aspectes concrets dels que conformen l'execuciódel projecte/activitat subvencionada sempre que el seu pressupost d'execució no superi el límit de 50 % del cost total delprojecte/activitat.

Es prohibeix la subcontractació quan la concessió de la subvenció es faci en consideració a les condicions personalsdel/de la beneficiari/ària.

18.- Forma de pagament.

El pagament de la subvenció concedida, s'efectuarà d'un sol cop i prèvia la presentació dins del termini establert a talefecte a la base següent, dels justificants que en ella s'exigeixen.

Excepcionalment, qualsevol entitat que tingui aprovada la concessió de la subvenció, podrà demanar un bestretamàxima del 75% de l'import aprovat, motivant l'avançament. Es podran demanar justificants de l'import de la bestreta oesperar la justificació total en el termini màxim de justificació establert en l'apartat 19.

En qualsevol cas, no es podrà demanar cap bestreta addicional al 75% de l'import aprovat de subvenció si no s'hajustificat prèviament aquest 75%.

19.- Termini i forma de justificació.Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 20 de gener de l'exercici següent a l'any deV

concessió. En cas que es demori la concessió de les subvencions, es podrà establir un altre termini de justificació diferent en l'acord de concessió. Caldrà presentar la documentació següent:

10Dijous, 22 de setembre de 2016

a) Instància normalitzada de justificació de la subvenció que es podran trobar a l'àrea d'Intervenció-Tresoreria del'Ajuntament o a la web municipal (www.smpalautordera.cat) en qualsevol dels formats establerts a l'Ordenança Generalde subvencions.

b) Memòria detallada de l'activitat per a la qual s'ha atorgat la subvenció, composta dels punts següents:

- Descripció global de com ha estat finalment executada cadascuna de les activitats.

- Recursos materials esmerçats finalment per cada activitat.

- Estimació del nombre de públic que n'ha gaudit cada activitat.

c) Memòria econòmica de l'activitat.

En la confecció de la memòria econòmica s'hauran de tenir en compte els següents aspectes:

a) S'haurà de justificar una despesa per un import igual o superior a l'import de la subvenció concedida.

b) S'haurà d'indicar el cost total de l'activitat.

c) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent enel tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legalsexigibles i en ells es descriurà amb claredat l'activitat a que es refereixen. Aquests documents han de reunir, com amínim, els requisits següents:

? Hauran de ser factures o documents justificatius originals, que un cop copiats i compulsats seran retornats al/labeneficiari/ària.

? Han d'anar obligatòriament a nom del/la beneficiari/ària, indicant el seu DNI o número d'identificació fiscal.

? Han de fer referència a despeses de funcionament subvencionables generades per l'activitat objecte de subvenció.

? Han d'estar datats l'any en què es faci la concessió.

? Han d'incloure el DNI o número d'identificació fiscal del proveïdor.

? Han d'incloure el número de factura o document justificatiu.

d) Per a l'acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat al'acabament del període de justificació. S'entendrà que la despesa ha estat efectivament pagada al posar la data depagament en el model de justificació de la despesa.

d) S'han de presentar originals i còpies del material imprès o altres mitjans de difusió, on consti la frase "Amb el suportde l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera" i/o "En col·laboració de l'Ajuntament" i/o anàlegs, conjuntament ambl'escut oficial. La no presentació de cap mitjà de difusió on s'acrediti l'extrem anterior, serà motiu per disminuir l'ajut enun 10 %.

20.- Deficiències en la justificació.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà al'interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dieshàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a lareducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'haguésavançat el seu pagament.

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat, es procediràa requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptarde l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb laconseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

En cas que l'entitat beneficiària no pogués arribar a justificar adequadament la totalitat de l'import de la subvencióatorgada, la interventora i el Servei d'Educació faran la proposta de reducció de subvenció proporcionalment a la

quantitat justificada que haurà de ser aprovada per l'òrgan competent per aprovar la concessió de la subvenció en casN

de que el beneficiari no renunciï expressament a l'import no justificat.

V

11Dijous, 22 de setembre de 2016

21.- Mesures de garantia.

Opció A:

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció ala seva naturalesa, així com a la dels seus/seves beneficiaris/àries.

Opció B:

Aquesta exoneració de la presentació de garanties del pagament de la subvenció s'amplia en el cas d'haver-se derealitzar pagaments avançats, si així ho aprova l'òrgan concedent.

Si l'òrgan concedent ho aprova, en el cas d'haver-se de realitzar pagaments avançats i/o pagaments a l'estranger, lespersones beneficiàries hauran de constituir la garantia que s'aprovi i per algun dels mitjans previstos al RD 161/1997, de7 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de la Caixa General de Dipòsits.

22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució.

Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans de la finalització del termini d'execució de l'activitat subvencionada, espodrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l'import, l'activitat, el termini d'execució, el dejustificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevolorigen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació superin el cost total del projecte o de l'activitat subvencionada.

c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import exigit a les presents bases.

d) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat cap mitjà de difusió.

En aquests casos, la interventora i el Servei d'Educació faran la proposta de modificació de la subvenció concedida, quehaurà de ser aprovada per l'òrgan competent per aprovar la concessió de la subvenció. En el cas c) únicament serànecessari si el beneficiari no renuncia expressament a l'import no justificat.

23.- Compatibilitat amb d'altres subvencions.

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total delprojecte/activitat a desenvolupar.

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que nos'hagi declarat amb la sol·licitud.

24.- Publicitat de les subvencions concedides.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria,l'aplicació pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que esdetallen a continuació, segons el seu import:

? Inferiors a 3.000 EUR en el taulell d'anuncis corporatiu o a la seu electrònica.

? Superiors a 3.000 EUR en el Butlletí Oficial de la Província.

25.- Mesures de difusió del finançament públic.

Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament en l'execució del projecte o de l'activitat,

en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals. La no presentació de cap mitjà deN

difusió on s'acrediti l'extrem anterior, serà motiu per disminuir l'ajut en un 10 %. La interventora i el Servei d'EducacióV

faran la proposta de reducció de subvenció en aquest 10 %, que haurà de ser aprovada per l'òrgan competent per aprovar la concessió de la subvenció.

12Dijous, 22 de setembre de 2016

26.- Causes de reintegrament.

Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior al'import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l'excés.

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant lescondicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial del'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; perresistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en lanormativa de la LGS.

Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, il'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s'acordi la procedència del reintegrament.

27.- Obligats al reintegrament.

Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la condició de personesbeneficiàries.

Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que norealitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions incomplides,adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d'ells depenguin. Així mateix seranresponsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

28.- Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS i al TítolIV de la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament.

29.- Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Generalde Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, laOrdenança General de Subvencions de l'Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General per al presentexercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del ProcedimentAdministratiu Comú, i demés legislació concordant.

Disposició final primera.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions és d'aplicació supletòria en totes les qüestions que sesuscitin sobre la interpretació, el compliment i l'execució, no previstes en aquestes bases, així com la norma supletòriadel Reglament de desenvolupament de la llei de subvencions.

Disposició final segona.

Les presents bases aprovades per Junta de Govern celebrada el dia 8 de setembre de 2016 seran vigents fins a la sevamodificació o derogació.

Les bases restaran exposades a informació pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal(www.smpalautordera.cat) durant el termini de 20 dies a partir de la publicació del present edicte en el BOP. Unareferència d'aquest anunci s'ha d'inserir en el DOGC.

De no formular-se reclamacions les bases quedaran definitivament aprovades.

Santa Maria de Palautordera, 13 de setembre de 2016L'alcalde, Jordi Xena i IbáñeC13