Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació de les obres contemplades en modificat del projecte bàsic i executiu de reforma de les cobertes de les dependències del Castell de Penyafort (coberta de ponent)
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

ANUNCI de licitació

Aprovat per la Junta de Govern local d'aquest Ajuntament en data 05/09/2016 l'expedient de contractació per adjudicar,mitjançant procediment obert, la realització de les OBRES CONTEMPLADES EN MODIFICAT DEL PROJECTE BÀSIC IEXECUTIU DE REFORMA DE LES COBERTES DE LES DEPENDÈNCIES DEL CASTELL DE PENYAFORT(COBERTA DE PONENT) I LA CONSTRUCCIÓ D'UNA NOVA ESCALA, i acordada la iniciació del procedimentd'adjudicació, per mitjà del present s'anuncia la celebració de l'acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a l'establert alPlec de Clàusules aprovat, l'extracte del qual és el següent:

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona).

b) Dependència que tramita l'expedient: Obres i Urbanisme.

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Obres i Urbanisme.

2) Domicili: Avda. Catalunya, 74.

3) Localitat i codi postal: Santa Margarida i els Monjos, 08730.

4) Telèfon: 93 8980211.

5)Correu electrònic: info@santamargaridaielsmonjos.org.

6) Direcció d'Internet del perfil del contractant: www.santamargaridaielsmonjos.cat.

d) Número d'expedient: 205/16.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: Obres.

b) Descripció: REALITZACIÓ DE LES OBRES CONTEMPLADES EN EL MODIFICAT DEL PROJECTE BÀSIC IEXECUTIU DE REFORMA DE LES COBERTES DE LES DEPENDÈNCIES DEL CASTELL DE PENYAFORT(COBERTA DE PONENT) I LA CONSTRUCCIÓ D'UNA NOVA ESCALA.

c) Lloc d'execució: Castell de Penyafort ?Santa Margarida i els Monjos.

d) Termini d'execució: 9 mesos.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

4. Valor estimat del contracte: 374.974,36 EUR, IVA exclòs.

5. Pressupost base de licitació:

a) Import net: 374.974,36 EUR (IVA exclòs).

b) Iva: 78.744.62 EUR.

c) Import total: 453.718.98 EUR.

6. Garanties exigides.

- Definitiva: 5%.

7. Requisits específics del contractista: segons clàusula 1.10.8. Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: 26 dies naturals següents a la publicació del present anunci al BOP.Dijous, 22 de setembre de 2016

b) Lloc de presentació:

1) Dependència: Oficina d'Atenció al Ciutadà.

2) Domicili: Avinguda Catalunya 74.

3) Localitat i codi postal: Santa Margarida i els Monjos, 08730.

9. Obertura d'Ofertes:

a) Direcció: Avinguda Catalunya 74.

b) Localitat i codi postal: Santa Margarida i els Monjos, 08730.

c) Data i hora: Segons plecs i perfil del contractant.

10. Despeses de publicitat.

Màxim 1.000 EUR.

11. Altres.

Queda condicionada l'eficàcia de l'adjudicació i de la formalització del contracte a l'aprovació definitiva del projecte.

Santa Margarida i els Monjos, 12 de setembre de 2016

L'alcaldessa, Imma Ferret Raventós

C