Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de les modificacions de crèdit 14 i 17, i modificació de les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a l'exercici 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 15 de setembre de 2016, ha aprovat inicialment els expedients demodificacions de crèdit número 14, 17 i modificació de les bases d'execució del Pressupost de l'Ajuntament de SantFruitós del Bages per a l'exercici econòmic de 2016.

De conformitat amb el que disposa el Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Text refós de laLlei reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient romandrà exposat al públic pel termini de quinze dies hàbils,comptats des del següent al de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes depresentació de reclamacions. En cas de no presentar-se cap al·legació, el pressupost quedarà definitivament aprovatsense necessitat de nou acord.

Declarar que:

- L'acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separadament.

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.

Si l'aprovació esdevé definitiva, declarar que:

- Aquest acord aprovarà una disposició administrativa general, posarà fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia deCatalunya en el termini de dos mesos.

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar altre recurs ajustat a dret.

Sant Fruitós del Bages, 15 de setembre de 2016

L'alcalde, Joan Carles Batanés Subirana