Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria de subvencions d'ajut al lloguer d'habitatge per al 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

ANUNCI de convocatòria de subvencions d'ajudes al lloguer d'habitatge per a 2016

BDNS(Identif.): 317281

De conformitat amb alló previst als articles 17.3.b i 20.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de DadesNacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris:

Persones físiques que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'habitatge, que no paguin un lloguer mensual superior a600 EUR i que compleixin tots els requisits contemplats a les bases reguladores.

Segon. Objecte:

- Ajuts a l'entrada dels contractes signats a partir de l'1 de setembre de 2016. - Ajuts al pagament de les mensualitats del lloguer de 2016, per a aquells contractes que segueixin vigents en elmoment de la sol·licitud.

Tercer. Bases reguladores:

Registre 022016014282, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11 d'agost de 2016.

Quart. Import:

La dotació econòmica prevista és de 100.000 EUR.

Cinquè. Termini de presentació de les sol·licituds:

Des del dia seguent a la publicació d'aquesta convocatòria fins el 21 d'octubre.

Sant Boi de Llobregat, 15 de setembre de 2016

L'alcaldessa, Lluïsa Moret i Sabidó

ANUNCIO de convocatoria subvenciones ayuda al alquiler de vivienda

BDNS(Identif.): 317281

De conformidad con lo previsto en los articulos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General deSubvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de DatosNacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios:

Personas físicas que sean titulares de un contrato de alquiler de vivienda, que no paguen un alquiler mensual superior a600 EUR y que cumplan con los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

Segundo. Objeto:- Ayudas a la entrada para los contratos a partir de 1 de septiembre de 2016.

- Ayudas al pago de las mensualidades del alquiler de 2016, para aquellos contratos que sigan en vigor en la fecha de lasolicitud.

Tercero. Bases reguladoras: E

Registro 022016014282, publicadas en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en fecha de 11 de agosto deC

2016.

Dijous, 22 de setembre de 2016

Cuarto. Importe:

La dotación económica prevista es de 100.000 EUR.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

Des del dia siguiente a la publicación de esta convocatoria hasta el 21 de octubre.

Sant Boi de Llobregat, 15 de septiembre de 2016

La alcaldesa, Lluïsa Moret i Sabidó