Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Termini d'al·legacions en expedient de baixes d'ofici
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Puig-reig

EDICTE

Per decret d'alcaldia de 30 d'agost de 2016, s'ha acordat el següent:

Segons l'article 72 del Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals els Ajuntaments donaran debaixa d'ofici, per inscripció indeguda, a qui figuri empadronat incomplint els requisits establerts a l'article 54 d'aquestReglament.

A continuació es detallen les persones que es donaran de baixa al Padró Municipal i al Cens Electoral d'aquest municipi,ja que se'ls ha comunicat per escrit que s'ha començat la BAIXA D'OFICI, donant-los-hi un termini de 15 dies perpersonar-se en aquestes oficines municipals, en el cas de que hi hagués algun error. Les cartes certificades i ambacusament de recepció, han estat retornades per el carter.

Quan intentada la notificació no s'hagués pogut practicar, aquesta s'ha de fer d'acord amb el que disposa l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del ProcedimentAdministratiu Comú.

És per això que DECRETO:

PRIMER. Incoar expedient per donar de baixa al padró municipal d'habitants a les següents persones:

1. MICHELE CASSANELLI.

2. JORDI ALARCON MAÑAS.

3. VASCO ALEXANDRE MORAIS SILVA.

4. EDWIN DANIEL CAGUAZANGO MORENO.

5. ROBERTO RODOLFO PFEIFER MONTALDI.

6. VANESSA FIGUEROA JIMENEZ.

7. PIOTR MIROSLAW SZWARC.

SEGON. Atorgar el termini de 15 dies per tal que pugui manifestar si està d'acord o no amb la baixa, per a la qual cosa podrà al·legar i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents a l'objecte d'acreditar el seu domicili.

TERCER. Es realitzarà la notificació mitjançant el Tauler d'edictes de l'ajuntament, el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el Boletín Oficial del Estado.

Puig-reig, 13 de setembre de 2016

L'alcalde, Josep Maria Altarriba Roca