Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del pressupost municipal de l'exercici 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament dels Prats de Rei

EDICTE

No havent-se presentat reclamacions contra el pressupost general per a l'exercici de 2016 i la seva plantilla, quecomprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, ha quedat definitivament aprovat elmateix, juntament amb l'estat de consolidació, publicant-se els corresponents resums: PRESSUPOST GENERAL

ESTAT DE DESPESES

EUR

A) Operacions corrents:

Capítol 1.- Despeses de personal

145.155,00

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 350.110,00

Capítol 3.- Despeses financeres

0,00

Capítol 4.- Transferències corrents

19.900,00

B) Operacions de capital:

Capítol 6.- Inversions reals

86.125,00

Capítol 7.- Transferències de capital

0,00

Capítol 8.- Actius financers

0,00

Capítol 9.- Passius financers

17.500,00

Suma

618.790,00

ESTAT D'INGRESSOS

A) Operacions corrents:

Capítol 1.- Impostos directes

160.300,00

Capítol 2.- Impostos indirectes

5.000,00

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

182.090,00

Capítol 4.- Transferències corrents

189.402,00

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

40,00

B) Operacions de capital

Capítol 6.- Alienació d'inversions reals

39.778,00

Capítol 7.- Transferències de capital

42.180,00

Capítol 8.- Actius financers

0,00

Capítol 9.- Passius financers

0,00

Suma

618.790,00

PLANTILLA DEL PERSONAL

A) Funcionaris de carrera

Secretari-Interventor (agrupació amb Sant Pere Sallavinera), una plaça, grup A1, vacant.C) Personal laboral d'activitat continuada

Administratiu, una plaça. Grup C1.

V

Agutzil escomesa múltiple, una plaça. Grup E.Dijous, 22 de setembre de 2016

Operari neteja edificis. (temps parcial), una plaça.

Mestre d'educació infantil, una plaça. Grup A2, vacant.

D) Personal laboral d'activitat temporal o durada determinada.

Atencions llar d'infants, (temps parcial) tres places.

Brigada municipal (Plans d'ocupació), dues places.

Atencions piscina municipal, una plaça.

Contra l'aprovació del pressupost, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de lapublicació d'aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Els Prats de Rei, 9 de setembre de 2016

L'alcaldessa, Maria Cristina Mas Soteras

C