Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractacions de personal per urgència
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Polinyà

EDICTE

En compliment d'allò que estableix l'article 291 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Lleimunicipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que han estat contractades les següents persones:

- Per Decret de data 1 de setembre de 2016, s'ha contractat la Sra. Rosa Ma. Serra Boix amb caràcter laboral temporalper interinitat i amb la categoria d'educador/a de llar d'infants des del dia 5/09/2016 fins que es reincorpori la persona aqui substitueix o com a màxim fins el dia 31/07/2017.

- Per Decret de data 8 de setembre de 2016 s'ha contractar el Sr. Amadeo Costa Masip amb caràcter laboral temporalper interinitat amb la categoria de conserge de manteniment des del dia 12/09/2016 i fins que el treballador a quisubstitueix es reincorpori al seu lloc de treball després de finalitzar el seu procés d'IT.

Polinyà, 13 de setembre de 2016

L'alcalde, Javier Silva Pérez