Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases reguladores del procés selectiu d'una plaça d'agent de Policia Local funcionari/ària de carrera mitjançant concurs oposició lliure, i creació de borsa de treball
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de la Palma de Cervelló

EDICTE

Es dona publicitat de que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 5 de setembre de 2016, va aprovar lessegüents bases específiques que regiran el procés selectiu d'una plaça d'agent de Policia Local, funcionar/ària decarrera de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló, mitjançant concurs oposició, i creació de borsa de treball per cobrirtotes les vacants que es produeixin en el termini de dos anys. Amb aquest edicte es dona publicitat de les següentsbases i de la seva convocatòria pública.

"Bases reguladores del procés selectiu de una plaça d'agent de Policia Local, funcionari/ària de carrera de l'Ajuntamentde la Palma de Cervelló, mitjançant concurs oposició, i creació de borsa de treball per cobrir totes les vacants que esprodueixin en el termini de dos anys.

Primera. Objecte de la convocatòria.

Aquesta convocatòria té per objecte la provisió, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de dues places d'agentde la Policia Local de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló, enquadrada dins el grup d'administració especial,sotsescala serveis especials, categoria agent. La provisió de l'esmentat lloc de treball s'efectuarà mitjançant concursoposició inclosa a l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2014, regulada pel contingut d'aquestes bases isupletòriament pel Decret 233/02, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat delspolicies locals.

Segona. Característiques i funcions del lloc de treball.

El lloc de treball objecte d'aquesta convocatòria té les característiques següents:

- Grup de classificació: C2.

- Complement de destí: 18.

- Regim jurídic: funcionari de carrera.

- Sistema selectiu: concurs oposició.

- Funcions: les encomanades d'acord amb la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, les disposicions que lesdespleguin i altres normes de caràcter legal o reglamentari.

Tercera. Condicions de les persones aspirants.

Les persones aspirants que vulguin prendre part en el procés selectiu hauran de reunir i acreditar els següents requisitsamb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds:

1. Tenir la ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.

2. Haver complert 18 anys i no superar l'edat màxima de jubilació.

3. Tenir una alçada mínima de 165 cm, les dones i 170 cm, els homes.

4. Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, graduat escolar, batxillerat elemental, formacióprofessional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.

5. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les

funcions pròpies de la categoria.

6. No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estarseparat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial. E

7. Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A, B.

CDijous, 22 de setembre de 2016

8. No trobar-se afectat per causa d'incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

Totes aquestes condicions s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.

Quarta. Documentació de les sol·licituds.

Les bases de la convocatòria i la sol·licitud es podran recollir al Registre General de l'Ajuntament i al web del'Ajuntament www.lapalma.diba.cat. Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:

- Currículum de l'aspirant que haurà de contenir, a més de les dades que es valorin, els documents acreditatius delsmèrits al·legats i dels requisits exigits.

- Fotocòpia compulsada del DNI.

- Fotocòpia compulsada del títol acadèmic.

- Fotocòpia compulsada del permís de conduir de les classes A, B.

- Fotocòpia compulsada del certificat de nivell B de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent, en tot cascaldrà presentar-lo en última instància abans de la celebració de la prova.

- Certificat mèdic oficial on es faci constar que es reuneixen les condicions físiques necessàries. En tot cas caldràpresentar-lo en última instància abans de participar en les proves físiques.

- Satisfer els drets d'examen estipulats en l'ordenança fiscal número 9, que per aquesta convocatòria és de 30 EUR. Lespersones que demostrin estar en situació d'atur tindran una reducció del 50%.

Cinquena. Termini i lloc de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants hauran de presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació acreditativa de les condicionsexigides, al Registre General de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló, al c/ de Sant Cristòfol, s/n, conforme el modelestablert per a aquest procés. En la sol·licitud, els aspirants hauran de manifestar que compleixen totes les condicionsexigides a la base tercera, referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies.El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la ressenya dela convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les persones que optin per presentar la seva sol·licitudmitjançant correu administratiu hauran d'enviar un correu electrònic on consti l'avís de l'enviament i les dades personalsal següent mail: batlleea@diba.cat.

Sisena. Admissió d'aspirants.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de 15 dies, l'alcalde dictarà resolució declarant aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos. Aquesta resolució assenyalarà on són exposades al públic les llistescompletes de les persones admeses i excloses, així com la composició del Tribunal Qualificador, el lloc, la data i hora enquè s'iniciarà la selecció. La resolució esmentada es farà pública al DOGC, tauler d'edictes de l'Ajuntament i al lloc web,i es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions presentades esresoldran en el termini màxim de 30 dies següents a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquesttermini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades. Si no s'hi presenten esmenes, esconsiderarà definitiva la llista d'aspirants admesos i exclosos, i no caldrà tornar-la a publicar. Si s'accepta algunareclamació, es notificarà a la persona interessada, s'esmenarà la llista de persones admeses i excloses i es publicarà altauler d'edictes i al web municipal.

Setena. Tribunal Qualificador.

El Tribunal Qualificador es constituirà de la manera següent:

-President: el cap de la Policia Local de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló.-Vocals: E

- Un membre del cos de la Policia Local d'aquest Ajuntament o d'altres municipis.

- Un membre de la Direcció General d'Administració de Seguretat.Dijous, 22 de setembre de 2016

- Un membre de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

- El secretari de la Corporació o funcionari en qui delegui.

-Secretari del Tribunal: un funcionari/ària de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló. El secretari del Tribunal actua ambveu però sense vot.

Per a la constitució vàlida del Tribunal Qualificador i per a la seva actuació adequada a efectes de celebració de sessions, deliberacions i presa d'acords, es requerirà la presència de la majoria dels seus membres, siguin titulars osuplents i, en tot cas, del president i del secretari o els seus substituts. Les decisions s'adoptaran per majoria de vots. ElTribunal podrà requerir l'assessorament d'especialistes o tècnics a totes o alguna de les proves, que actuaran amb veuperò sense vot. El tribunal queda facultat per resoldre qualsevol incidència en el procés selectiu i variar l'ordre d'algunade les proves en base a criteris d'optimització, així mateix atenent el volum d'aspirants i les notes mitjanes obtingudesper aquets, el tribunal queda qualificat en el moment que es consideri per unanimitat, en dur a terme l'aplicació demitjana de la Campana de Gauss.

Vuitena. Procés de selecció.

El procés selectiu serà el de concurs oposició lliure. La data, hora i lloc de realització de les proves serà exposada alpúblic juntament amb el llistat d'admesos i exclosos, amb un mínim de tres dies d'antelació i es publicarà al webmunicipal i al tauler d'anuncis. Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI. La manca depresentació d'aquest document determinarà l'exclusió automàtica de l'aspirant del procediment selectiu. Per acadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no compareguin al lloc, data i hora assenyalades, fins i tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del procés selectiu. L'orde d'actuació deles persones aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se conjuntament s'establirà segons el criteri del tribunal.

Novena. Exercicis de la fase d'oposició.

Les proves i els exercicis de la fase oposició, totes elles obligatòries i eliminatòries, seran les següents:

Primer exercici. Coneixement i cultura general.

Consistirà a contestar per escrit un qüestionari de preguntes tipus test en un temps màxim de 45 minuts relatives aconeixements de cultura general, social, economia, cultural i temes d'actualitat a nivell general., segons el que estableixl'article 15.2 del Decret 233/2002, relatives a coneixements sobre l'actualitat social, històrica, cultural i política. Un 50%relatives a coneixement general i el 50 % restant a actualitat social cultural i política, Cada pregunta tindrà respostesalternatives de les quals una serà la correcta. La prova es puntuarà entre 0 i 10 punts, i quedaran eliminats els opositorsque obtinguin una qualificació final inferior a 5 punts. Cada resposta incorrecta restarà el 10% del valor d'una resposta correcta. Les preguntes no contestades ni puntuen ni resten punts.

Segon exercici. coneixement específic.

Consistirà a contestar per escrit un qüestionari de preguntes tipus test en un temps màxim de 45 minuts relatives aconeixements el municipi de la Palma de Cervelló i els seus entorns, geografia i cultura catalana, de la llei 16/91, de laC.E., de la LLei Crim. Del Codic Penal, del Codic Civil, de la Llei 4/2015, de les Ordenances Municipals, de la Ll.B.R.L, itota aquella normativa referent a trànsit, segons el que estableix l'article 15.2 del Decret 233/2002. Cada pregunta tindràrespostes alternatives de les quals una serà la correcta. La prova es puntuarà entre 0 i 10 punts, i quedaran eliminatsels opositors que obtinguin una qualificació final inferior a 5 punts. Cada resposta incorrecta restarà el 10% del valord'una resposta correcta. Les preguntes no contestades ni puntuen ni resten punts.

Tercer exercici. Coneixement de la llengua catalana.

Aquesta prova té caràcter obligatori i eliminatori, i es valorarà com a apte o no apte. Consisteix en la realitzaciód'exercicis de coneixements d'ortografia, de gramàtica i de comprensió de la llengua catalana, escrita i oral. Quedaranexempts de realitzar la prova els aspirants que abans del dia de la seva celebració presentin el certificat de nivellintermedi de català (B) de la Secretaria de Política Lingüística, equivalent o superior. Així mateix, poden restar exemptsde realitzar aquesta prova els aspirants que en algun procés de selecció o provisió de places de funcionari públic haginsuperat una prova o exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior a l'esmentat, sempre que

aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.Dijous, 22 de setembre de 2016

Quart exercici. Exercici de cas pràctic.

Consistirà en respondre per escrit un o més supòsits pràctics proposats pel tribunal relacionat amb les tasques del llocde treball objecte de la convocatòria, relacionat amb les funcions de la Policia Local i els coneixements del municipi, enel temps màxim de 45 minuts. Es valorarà en positiu o en negatiu la correcció del raonament, el contingut, la solucióproposada, la capacitat de redacció, l'estructura, la presentació, l'ortografia i la coherència o incoherència. La valoraciód'aquesta prova serà de 0 a 10 punts i tindrà caràcter eliminatori per a tots aquells aspirants que no superin la puntuacióde 5. El tribunal podrà entrevistar els aspirants, per tal de que facin els aclariments pertinents a la redacció d'aquestaprova.

Cinquè exercici. Proves físiques.

Aquest exercici es valorarà d'apte o no apte. Serà de caràcter obligatori i eliminatori, i constarà de quatre proves, de lesquals s'haurà d'obtenir la qualificació d'apte en totes i cadascuna d'elles. L'ordre d'aquestes proves es podrà modificarsegons la disponibilitat de les instal·lacions. Per realitzar les proves físiques, els aspirants hauran de lliurar a l'òrgan deselecció un certificat mèdic oficial expedit com a màxim tres mesos abans de la realització de les proves en el qual esfaci constar que reuneixen les condicions físiques i necessàries per portar-les a terme. La no presentació d'aquestcertificat comportarà l'exclusió automàtica de l'aspirant del procés selectiu.

- Prova 1. Course navette. Consisteix a recórrer durant el màxim temps possible i a una velocitat progressiva marcadaper una cinta magnetofònica, un trajecte d'anada i tornada de 20 metres.

- Prova 2. Llançament de pilota medicinal. Dempeus, i amb les cames separades, agafar la pilota medicinal (3 kg) ambles dues mans i, des de darrere el clatell, llançar-la cap endavant per sobre el cap, sense aixecar els talons ni les puntesdels peus. Dos intents.

- Prova 3. Velocitat. Córrer al màxim de les possibilitats en una distància de 100 metres.

- Prova 4. Resistència. Recórrer en el mínim de temps possible la distància de 1.000 metres. Es podrà alternar la cursade fons i de marxa.

- Prova 5. Resistència. Recórrer en el mínim de temps possible la distància de 1.000 metres. Es podrà alternar la cursade fons i de marxa.

Barems aptituds físiques homes. Mínim a superar segons edats:

Course Navette

Llançament

Velocitat

Resistència

De 18 a 40 anys

De 41 a 65 anys

De 18 a 40 anys

De 41 a 65 anys

De 18 a 40 anys

De 41 a 65 anys

De 18 a 40 anys

De 41 a 65 anys

8'5recorreguts

7'5 recorreguts

8 metres

7,50 metres

17 segons

18,5 segons

5 minuts

6 minuts

Barems aptituds físiques dones. Mínim a superar segons edats:

Course Navette

Llançament

Velocitat

Resistència

De 18 a 40 anys

De 41 a 65 anys

De 18 a 40 anys

De 41 a 65 anys

De 18 a 40 anys

De 41 a 65 anys

De 18 a 40 anys

De 41 a 65 anys

7,5 recorreguts

6,5 recorreguts

6'5 metres

6 metres

19 segons

20,5 segons

6 minuts

7 minuts

Barems aptituds físiques, homes i dones segons edats.

Força de tronc homes

Força de tronc dones

De 18 a 40 anys

De 41 a 65 anys

De 18 a 40 anys

De 41 a 65 anys

35

30

32

27

Sisè exercici. Prova d'adequació psicoprofessional.

Fase 1a. Proves psicotècniques orientades a avaluar l'adequació de les característiques de la persona aspirant enrelació a les tasques a desenvolupar. El tribunal comptarà amb l'assessorament de persones tècniques especialitzadesen proves psicotècniques.Fase 2a. Entrevista personal, si s'escau, per tal d'integrar tots els elements explorats anteriorment, sempre que així ho estableixin les bases de la convocatòria. En l'entrevista hi estarà present, com a mínim, un membre del tribunalV

juntament amb el tècnic o tècnica especialitzat.Dijous, 22 de setembre de 2016

Aquesta prova serà eliminatòria i la seva qualificació serà de apte o no apte.

Setè exercici entrevista personal.

Els membres del tribunal realitzaran una entrevista personal per tal de valorar les aptituds en vers al lloc de treball, lesexpressions, el comportament, la predisposició, la motivació, implicació, voluntarietat, coneixements professionals, sentitcomú i aclarir tots aquells dubtes que esdevinguin en vers al lloc de treball la proba serà puntuable de 0 a 10 punts i no serà eliminatòria.

Desena. Desenvolupament de la fase concurs.

El tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants mitjançant fotocòpies compulsadesd'acord amb el barem següent:

A. Experiència professional:

- Per haver exercit com a agent de la policia de qualsevol corporació local, amb plaça amb propietat 0,50 punts per anycomplet treballat i 0,20 com agent interí.

- Per haver exercit com a agent d'altres cossos policials, 0,20 punts per any complet treballat.

- Per haver exercit com a vigilant municipal desenvolupant les funcions que esmenta la Llei 16/1991, de 10 de juliol, deles policies locals, 0,10 punts per cada any complet treballat.

Els anys no complerts es comptabilitzaran de forma proporcional.

La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior a 2 punts.

B. Titulacions acadèmiques:

- Batxillerat o equivalent, 0,50 punts.

- Títols universitaris de grau mitjà o equivalent, 0,75 punts.

- Títols universitaris de grau superior o equivalent, 1 punt.

En les titulacions de grau no es valoraran els títols inferiors necessaris per obtenir-la.

La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior a 3 punts.

C. Formació professional:

Per cursos organitzats o homologats per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, realitzats amb aprofitament:

- Per cursos de durada inferior a 25 hores: 0,25 punts per curs.

- Per cursos de 25 a 40 hores, 0,40 punts per curs.

- Per cursos de 41 a 100 hores, 0,60 punts per curs.

- Per cursos de més de 100 hores, 0,80 punts per curs.

Per cursos relacionats amb la professió, organitzats o homologats per altres institucions públiques o privades, realitzatsamb aprofitament:

- Per cursos de durada inferior a 25 hores: 0,10 punts per curs.

- Per cursos de 26 a 40 hores, 0,20 punts per curs.

- Per cursos de 41 a 100 hores, 0,30 punts per curs.

- Per cursos de més de 100 hores, 0,40 punts per curs.

Les persones aspirants han d'acreditar documentalment la durada en hores dels cursos realitzats. Si no s'acredita

documentalment la durada en hores, es considerarà la durada inferior a 25 hores. La puntuació total d'aquest apartat noN

podrà ser superior a 3 punts.

VDijous, 22 de setembre de 2016

D. Llengua Catalana:

- Pel certificat del nivell C o equivalent: 0,5 punts.

- Pel certificat del nivell D, equivalent o superior: 1 punt.

E. Recompenses i distincions.

Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de la Policia Local, del cos de Mossos d'esquadra o dela resta de forces i cossos de seguretat a raó de 0,20 cadascuna fins a un màxim d'1 punt.

La puntuació total de la fase del concurs no podrà ser en cap cas superior a 10 punts.

Onzena. Reconeixement mèdic.

Els tres aspirants que obtinguin la puntuació més alta resultant de la suma dels punts de la fase d'oposició i dels puntsde la fase de concurs, hauran de sotmetre's a un reconeixement mèdic realitzat per un facultatiu col·legiat. Aquestexercici es valorarà d'apte o no apte. En cas que algun candidat no obtingui l'aptitud mèdica, el tribunal convocarà elcandidat següent. El reconeixement consistirà en:

- Anamnesi.

- Dades antropomètriques: FC i TA.

- Exploració general, cardiorespiratòria, abdominal, sentits, vista i oïda.

- Analítica sang: hemograma complet, sèrie blanca, glucosa, creatinina, àcid úric.

- Analítica orina: nítrits, proteïnes, glucosa, cossos cetònics, hematies per camp, S.O.C. Exclusions.

L'aspirant no ha de patir cap malaltia orgànica, cap seqüela d'accident ni cap altra deficiència o anomalia física opsíquica que pugui constituir una dificultat en la pràctica professional, tenint com a base els criteris que s'indiquen acontinuació:

Malalties o lesions agudes que potencialment puguin produir seqüeles que dificultin, limitin o impedeixin eldesenvolupament de les funcions exigides per al lloc sol·licitat. Defectes físics congènits o adquirits de qualsevol tipusde localització que menyscabin o dificultin la funció pública i les realitzacions específiques del lloc a què aspiren, encaraque sigui parcialment. Malalties agudes o cròniques de qualsevol aparell o sistema amb possible repercussió sobre lesrealitzacions específiques del lloc per al qual opten, encara que sigui parcialment.

Aquells aspirants que mitjançant les proves pertinents donin positiu en consums d'estupefaents, mitjançant saliva, orinao sang, quedaran exclosos de forma automàtica del procediment.

Dotzena. Qualificació, llista d'aprovats i proposta de nomenament.

La puntuació en la fase d'oposició estarà determinada per la suma de les puntuacions de cadascun dels exercicis. Lasuma de les qualificacions de cada aspirant en la fase d'oposició, més la puntuació obtinguda en la fase de concurs,determinarà la proposta de nomenament que formuli el Tribunal, que s'elevarà a l'alcaldia per al seu nomenament com afuncionaris en pràctiques. En cas d'empat, prevaldrà l'aspirant que hagi obtingut més puntuació en la fase d'oposició, i sil'empat persisteix, el que tingui més puntuació en l'apartat d'experiència professional.

Els aspirants proposats hauran de presentar al servei de Recursos Humans de l'Ajuntament sense necessitat derequeriment previ en el termini màxim de 5 dies, des de la publicació de la llista d'aprovats amb tota la documentaciórequerida i contrastada per aquest departament.

Si dins el termini esmentat, tret de casos de força major, els aspirants no presenten la documentació o no reuneixen elsrequisits exigits, no podran ser nomenats funcionaris en pràctiques i quedaran anul·lades totes les seves actuacions,sense perjudici de la responsabilitat que puguin haver incorregut per falsedat.

Si es produeix el supòsit anterior, es formularà davant d'òrgan competent proposta de nomenament en favor del'aspirant següent en ordre de puntuació, que no va ser nomenat per falta de plaça.Un cop els aspirants hagin estat nomenats interins en pràctiques una vegada prenguin possessió de la plaça i mentre noN

si iniciï, si és el cas el Curs de Formació Bàsica que imparteix l'ISPC, prestaran servei en pràctiques al municipiV

percebent les retribucions que per aquest personal funcionari estableix la normativa vigent. Durant el període formatiu impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, l'aspirant tindrà unes retribucions equivalents al salari base.

Dijous, 22 de setembre de 2016

L'aspirant tindrà que efectuar 80 hores de pràctiques evaluatives a la Policia Local, de la Palma de Cervelló, en diferentstorns de treball, dins la durada del Curs Bàsic de ISPC.

Tretzena. Borsa de treball.

Els aspirants que hagin superat el procés de selecció, però que no hagin estat proposats per a aquesta plaça defuncionari de carrera del lloc de treball objecte d'aquesta convocatòria, passaran a formar part d'una borsa de treball perordre de puntuació obtinguda, i en el termini de dos anys totes aquelles vacants que es produeixin d'agents de carrera,passaran a cobrir-se automàticament, per l'ordre de puntuació final. També podran ser cridats quan l'Ajuntamentnecessiti cobrir substitucions de forma interina derivades de qualsevol incidència o vacant que pugui donar-se a laplantilla de la Policia Local d'aquest Ajuntament. La durada d'aquesta borsa serà de dos anys.

El funcionament de la borsa serà dinàmic, d'acord amb els següents supòsits:

- Cada vegada que l'Ajuntament ho necessiti cobrir una vacant d'agent de Policia, es cridarà la primera persona de lallista. S'intentarà comunicar amb ella al telèfon que ens hagi facilitat, fins a un màxim de tres vegades, en diferentsmoments del dia i es comunicarà mitjançant un correu electrònic a l'adreça que hi figuri a la instància, i en un termini de5 dies, l'aspirant ha de comunicar per escrit la seva voluntat al tribunal d'agafar l'oferta o rebutjar-la, en cas que no hofaci en aquest termini s'entendrà com a oferta rebutjada.

- Si una persona rebutja una oferta, es cridarà la següent persona per ordre de puntuació, i així successivament. Lapersona que rebutgi l'oferta quedarà exclosa definitivament del procés be sigui per obtindré una plaça en propietat o perinterinatge i passarà al següent que li pertoqui segons la llista de puntuació.

- Si un aspirant de la bossa es troba cobrin una plaça d'agent d'interí i es produeix una vacant de funcionari de carreraaquest passarà a cobrir-la segons l'ordre de la llista que ocupi.

- Quan es finalitzi el nomenament temporal, es tornarà a ocupar el lloc que es va obtenir en el moment del concurs.

- Davant de cada necessitat es torna a començar segons l'ordre establert inicialment.

- Els candidats que dins la bossa de treball obtinguin una plaça com a funcionaris de carrera restaran a l'espera del seutorn per tal de realitzar el Curs Bàsic al ISPC, amb les mateixes condicions especifiques a la base dotzena.

Abans del nomenament, la persona de la borsa que accepti l'oferta haurà de sotmetre's al reconeixement mèdic ipsicotècnic, descrit en aquestes bases. En cas que algun candidat no obtingui l'aptitud mèdica i psicotècnica, quedaràeliminat de la borsa de treball i de la convocatòria, i es passarà a donar avís el següent candidat.

Catorzena. Curs Selectiu.

Consisteix en la superació del curs de formació Bàsica que organitza l'Institut de Seguretat Publica de Catalunya.Queden exempts de fer-lo els aspirants que aportin la certificació d'haver-lo superat amb anterioritat.

Durant la seva estada a l'ISPC, l'alumne resta sotmès al Decret 292/1995 de 7 de novembre, pel qual s'aprova elreglament del règim interior de l'Escola de Policia de Catalunya, sense perjudici de la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa.

La qualificació del curs serà apte o no apte. Els funcionaris en pràctiques declarats no aptes queden exclosos del procésselectiu i per tant cessaran automàticament en el seu càrrec, sense dret a cap indemnització. I passaria el següentaspirant per ordre de puntuació segons la llista, dins el termini màxim de dos anys.

Quinzena. Període de pràctiques.

Un cop superat el curs de Formació Bàsica els aspirants han de realitzar un període de pràctiques de dotze mesos almunicipi amb un còmput d'hores efectives treballades i estipulades en el conveni laboral per tal de poder fer la valoració.

El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d'apte o no apte. Els aspirants que obtinguin

la qualificació de no apte quedaran exclosos del procés selectiu, cessant en el seu càrrec sense dret a capN

indemnització. Per a la qualificació dels aspirants el tribunal comptarà amb un informe emès pel cap de la Policia LocalV

on s'hi reflectiran els ítems conductuals, bàsicament: els coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació,

Dijous, 22 de setembre de 2016

el compliment de les ordres i la disciplina, la disposició personal envers el treball, la responsabilitat, l'adaptació al'organització, la iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic i l'autocontrol.

Durant el curs formatiu i el període de pràctiques al municipi, o en acabar aquest període, els aspirants poden sersotmesos a totes les proves mèdiques que siguin necessàries per comprovar la seva adequació al quadre d'exclusionsmèdiques i, si existeix alguna causa d'exclusió, l'òrgan responsable ha de proposar, d'acord amb la gravetat de lamalaltia o defecte físic, l'exclusió del procés selectiu sense dret a indemnització.

Setzena. Incidències.

La convocatòria, les bases i tots els actes administratius que es derivin tant de la convocatòria com de les actuacionsdel Tribunal, podran ser impugnats pels interessats en els casos i en la forma establerts per la Llei de procediment administratiu.

El Tribunal Qualificador queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i adoptar els acords necessaris per talde garantir el bon funcionament de les proves, en tot el que estigui previst en aquestes bases, havent d'atenir-se aaquest respecte a la normativa aplicable en el seu cas, de conformitat amb les disposicions de la Llei 7/1985, de 2d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, Llei 16/91, de 10 de juliol,de les policies locals i altres legislacions aplicables.

Dissetena. Protecció de dades.

La presentació d'instàncies sol·licitant prendre part en aquest procés selectiu serà considerada per aquest Ajuntamentcom un consentiment exprés per al tractament de les dades facilitades per les persones aspirants amb la finalitatindicada, sense perjudici que puguin oposar-s'hi en qualsevol moment i revocar el consentiment prestat.

Divuitena. Recursos.

La convocatòria i les seves bases, les llistes definitives de persones admeses i excloses i els nomenaments com afuncionaris de carrera poden ser impugnats per les persones interessades mitjançant la interposició de recurscontenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en eltermini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació o publicació. També es pot interposar recurs dereposició davant l'alcalde en el termini d'un mes des de la data de notificació, publicació de l'acte o resolució. Els actes qualificats del Tribunal de selecció (resultat de les proves d'oposició, valoració en la fase de concurs i proposta definitivad'aspirants que han superat el procés selectiu) podran ser recorreguts en alçada davant l'alcalde en el termini d'un mesdes que s'hagin publicat o notificat. Els actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es puguin interposar reclamacions quan es tracti d'esmenar possibles errors materials en la confecció de la llistad'aprovats, errors mecanografiats en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions, errorsobservables a simple vista, etc. Aquests errors també podran ser corregits d'ofici pel Tribunal."

La Palma de Cervelló, 8 de setembre de 2016

L'alcalde, Xavier González Alemany