Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 33, reguladora del preu públic per la realització de cursos
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Orís

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de 20 de juliol de 2016, va aprovar inicialment la creació de l'ordenança fiscalnúm. 33, reguladora del preu públic per a la realització de cursos.

L'expedient ha estat esposat al públic durant un termini de 30 dies durant el qual no s'han produït al·legacions, per laqual cosa, i en compliment de l'esmentat acord, es procedeix a la publicació de l'ordenança que ha quedatdefinitivament aprovada.

Ordenança Fiscal núm. 33.

PREU PUBLIC PER A LA REALITZACIO DE CURSOS.

Article 1. Fonament i naturalesa.

1. A l'empara del previst a l'article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), disposa que les entitats locals podran establir preus públics per la prestació deserveis o la realització d'activitats de competència de l'entitat local, quan no concorri cap de les circumstànciesespecificades en l'article 20.1 b)de la mateixa llei i sempre que no es tracti de cap de les activitats previstes en l'article21.

2. Aquest servei inclou:

Realització de cursos.

Article 2. Concepte.

Constitueix l'objecte del preu públic la prestació de:

? Curs d'anglès.

? Curs de cuina.

? Curs de Tai-Txí.

? Curs de Zumba.

Article 3. Obligats al pagament.

Estan obligades al pagament els interessats en realitzar el servei que ve especificat en l'article 2.

Article 4. Preu públic exigible.

La quota per la realització de les activitats serà la següent:

Curs d'anglès

Preu

Anual

125 EUR

Curs de cuina

Preu

5 sessions

50 EUR

Curs de Tai-txí

PreuTrimestral

45 EUR

Curs de Zumba

Preu

Trimestral

45 EUR

Persones físiques empadronades a Orís: E

Queden exemptes de l'aplicació de la taxa.

CDijous, 22 de setembre de 2016

Article 5. Meritament.

1. La quota per al Servei es meritarà quan es realitzi la inscripció a l'activitat que constitueix l'objecte de la presentordenança.

Article 6. Règim de declaració i d'ingrés.

El preu públic per a la realització de classes s'exigirà en el moment de la inscripció a l'activitat.

Disposició Addicional 1ª. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent,amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

1. Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altresnormes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que sónautomàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals ireglamentaris de què porten causa.

Disposició final.

La present ordenança, aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 20 de juliol de 2016 ientrarà en vigor el dia posterior al de la seva publicació i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

Orís, 12 de setembre de 2016

L'alcalde, Arnau Basco i Cirera