Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Concreció i sessions de la Junta de Govern Local
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Olvan

ANUNCI d'informació pública

Procediment: Cartipàs Municipal.

Mandat Corporatiu 2015-2019.

Tràmit: Concreció i sessions Junta de Govern Local.

Òrgan: Ple de la Corporació.

Quadre clas.: 02-01-08.

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 8 de setembre de 2016, va prendre entre d'altres, l'acord següent:

Primer: CONVALIDAR les actuacions portades a terme per acord plenari del passat dia 26 de juny de 2015, en el sentitque l'organització municipal va quedar complimentada amb la constitució de la Junta de Govern Local, integrada perl'Alcalde ? President i els membres corporatius designats mitjançant Decret d'alcaldia núm. 1/2015, de data 19 de juny.

Segon: DETERMINAR que la Junta de Govern Local tindrà una doble funcionalitat, d'una banda: l'assistència al'Alcalde-President de la Corporació en l'exercici de les seves funcions, i de l'altra: exercir les atribucions que li delegui elPle de l'Ajuntament o l'Alcaldia-Presidència o que li assignin les lleis.

Tercer: MODIFICAR el règim de sessions de la Junta de Govern Local, de conformitat amb l'article 99 del DecretLegislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya(TRLMC), que a partir d'ara serà la següent:

- Les sessions ordinàries es celebraran els dimarts de cada setmana, a les 9'00 hores.

En el supòsit que algun dimarts sigui festiu, la sessió ordinària tindrà lloc el dia següent hàbil, a la mateixa hora.

- Les sessions extraordinàries seguiran el règim de convocatòria i celebració establerts per la llei."

La qual cosa es fa publica per a general coneixement.

Olvan, 9 de setembre de 2016

L'alcalde president, Martí Orriols i Soler