Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació de competències a la Junta de Govern Local
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Olvan

ANUNCI informació pública

Procediment: Cartipàs Municipal.

Mandat Corporatiu 2015-2019.

Tràmit: Delegació de competències a la Junta de Govern Local.

Òrgan: Ple de la Corporació.

Quadre Clas.: 02-01-08.

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 8 de setembre de 2016, va prendre entre d'altres, l'acord següent:

Primer: DELEGAR a favor de la Junta de Govern Local, les següents atribucions i/o competències del Ple del'Ajuntament:

(a) en matèria judicial i administrativa:

? L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.

? La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament en matèria de les competències respectives.

(b) en matèria de contractació:

? Aprovar els expedients relatius a les contractacions i concessions contractuals de tota classe, i demés actes i acordsreferents a l'exercici de les competències que d'acord amb allò que preveu la Disposició addicional Segona Reial DecretLegislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP),corresponen al ple municipal com a òrgan de contractació en relació amb les contractes d'obres, de subministrament, deserveis, de gestió de serveis públics, de contractes administratiu especials i contractes privats.

? L'aprovació de projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encarano estiguin previstos en els pressupostos.

? La tramitació i aprovació dels Plecs de Clàusules i/o Condicions que han de regir els contractes i les concessions.

(c) en matèria de béns:

? Els actes i acords relatius a la tramitació i resolució d'expedients referents a l'exercici de les competències que d'acord amb allò que preveu la disposició addicional 2a. del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprovael text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), corresponen al Ple Municipal en matèria deconcessions sobre béns demanials i adquisició o alienació de béns immobles o altres béns o drets subjectes a lalegislació patrimonial, inclosos els declarats de valor històric o artístic.

(d) en matèria de convenis:

? L'aprovació de convenis interadministratius, amb entitats públiques, inclosos els fiscals, sempre que la normativad'aplicació no requereixi un quòrum especial.

(e) en matèria de subvencions:

? Sol·licitud de subvencions a qualsevol administració o entitat i per a qualsevol classe.? Acceptació de subvencions amb destí a obres, serveis o activitat municipal.

? Aprovació d'expedient de subvencions a tercers que estiguin previstes al pressupost de la corporació per a cadaanualitat i/o que s'efectuïn per pública concurrència.

(f) en matèria econòmica i financera: E

? Aprovació dels expedients de concertació d'operacions de crèdit a curt i llarg termini, la quantia de les quals siguin deC

competència del ple municipal.Dijous, 22 de setembre de 2016

Segon: Els acords que s'adoptin per delegació, s'entendran dictats pel Ple de l'Ajuntament, com a titular de la competència originària, el qual conservarà la facultat de rebre informació detallada de la gestió de les competènciesdelegades i dels actes o disposicions emanats en virtut de la delegació efectuada.

Tercer: Les atribucions delegades s'hauran d'exercitar per la Junta de Govern Local, en els termes i dins els límitsd'aquesta delegació, no sent susceptible de ser delegades en cap altre òrgan.

En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d'aquesta delegació, s'haurà de fer constaraquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent:

"L'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions acordades peraquest Ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc el dia....... "

Quart: Aquestes delegacions, de conformitat amb allò que disposa l'article 51.2 del Reglament d'Organització,Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindranefectes des del dia següent a l'adopció d'aquest acord, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de laProvíncia, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació pel Ple.

Cinquè: Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en complimentdel que disposa l'article 51.2 del text legal abans esmentat, i difondre'l, en compliment del Principi de Transparència,mitjançant la seva pública actualitzada i permanent en la seu electrònica municipal, en compliment del què disposen elsarticles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon govern, i 8 isegüents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya.

Sisè: Deixar constància de la possibilitat d'AVOCACIÓ de les facultats delegades, en els termes dels articles 14 de laLlei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment AdministratiuComú (LRJPAC) i 8.5 i 9 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracionspúbliques de Catalunya (LRJPAPC)."

La qual cosa es fa publica per a general coneixement.

Olvan, 9 de setembre de 2016

L'alcalde president, Martí Orriols i Soler