Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del contracte de subministrament de material d'oficina
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Mataró

ANUNCI de formalització En data dinou de juliol de dos mil setze, s'ha formalitzat el contracte relatiu al subministrament de material d'oficina perl'Ajuntament de Mataró i les empreses municipals Aigües de Mataró, SA i PUMSA, mitjançant procediment obert (Exp.38/2016).

L'aprovació d'aquest contracte i la seva adjudicació foren acordats per acord de la Junta de Govern Local de data 27 dejuny de 2016 a favor de l'empresa Lyreco España, SA.

El preu del contracte són els preus unitaris que consten en l'oferta de l'adjudicatari i es destinarà un import total de114.345 EUR IVA inclòs.

El contracte tindrà una durada de dos anys a comptar des del 1 de setembre de 2016, i podrà prorrogar -se per untermini igual al de la durada inicial, d'una sola vegada o en diverses pròrrogues.

Mataró, 12 de setembre de 2016

El regidor delegat de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez Antequera