Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del Codi ètic, de conducta i bon govern
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Gurb

ANUNCI d'aprovació inicial

El Ple de l'Ajuntament de Gurb en sessió ordinària celebrada el dia 12 de setembre de 2016, acordà l'aprovació inicialde el Codi Ètic, de Conducta i Bon Govern de l'Ajuntament de Gurb, i en compliment del que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, se sotmet l'expedient ainformació pública pel termini de trenta dies, a comptar des del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci en elButlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Codi Ètic, de Conducta i Bon Govern de l'Ajuntament de Gurb, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d'anuncis de la Corporació,perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

En el supòsit de que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial de l'esmentada ordenançaen el termini d'informació pública i audiència dels interessats, s'entendrà aprovat definitivament l'esmentat acord.

El qual es fa públic per al coneixement general, en compliment del que preceptuen els articles 178 del Decret legislatiu2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

Gurb, 13 de setembre de 2016

L'alcalde, Joan Roca Tió